Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt, innkreving av avgift m.m. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske skattemyndigheter.

DatoFOR-1997-04-30-389
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 852
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-2, LOV-1997-02-28-19-§24-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjonsgivende inntekt

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-6 første ledd, jf. § 24-2 første ledd. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Hvem forskriften omfatter

Denne forskriften omfatter medlemmer med inntekt som ikke blir beskattet her i landet etter de ordinære skattelover eller loven om skatt til Svalbard, og som

a)har slik inntekt som regnes som pensjonsgivende etter folketrygdloven § 3-15, og/eller
b)har pensjonsinntekt eller annen inntekt som etter bestemmelser i henhold til folketrygdloven § 23-4 anvendes som grunnlag for beregning av trygdeavgift.
§ 2.Medlemmets opplysningsplikt

Et medlem som nevnt i § 1 plikter å gi Arbeids- og velferdsdirektoratet oppgave over pensjonsgivende inntekt og annen avgiftspliktig inntekt. Oppgavene skal gis til slik tid og være ledsaget av slike opplysninger og attestasjoner som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Fastsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgiftsgrunnlag

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter pensjonsgivende inntekt og pensjonspoeng for inntekt som nevnt i § 1 bokstav a. Har medlemmet i samme inntektsår også hatt pensjonsgivende inntekt som er fastsatt av ligningsmyndighetene, beregnes pensjonspoengtallet etter lovens ordinære regler for den samlede inntekt.

Arbeids- og velferdsdirektoratetfastsetter avgiftsgrunnlaget som er nevnt i § 1 bokstav b.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Fastsettelse og innbetaling av trygdeavgift

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter trygdeavgift på grunnlag av inntekt som nevnt i § 1.

Avgiften skal innbetales i slike terminer og på den måte som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Dersom annet ikke er bestemt, skal avgiften betales månedsvis.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Innkreving av trygdeavgift

Arbeids- og velferdsdirektoratet innkrever trygdeavgift etter de samme regler som for skatter bestemt og kan herunder pålegge arbeidsgiver å gjennomføre trekk i den ansattes lønn og annen arbeidsgodtgjørelse.

Dersom arbeidsgiveren ikke kan pålegges å gjennomføre trekk i lønn og annen arbeidsgodtgjørelse, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet inngå frivillig avtale med arbeidsgiver om slikt trekk. Slikt trekk er bindende for medlemmet.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 6.Forskjellige bestemmelser

Hvis medlemmet unnlater å gi inntektsoppgaver som nevnt i § 2, eller pålagt avgift ikke betales innen fastsatt frist, anses inntekten som nevnt i § 1 bokstav a ikke som pensjonsgivende inntekt, og pensjonspoeng blir ikke godskrevet for vedkommende år.

Dersom medlemmet dokumenterer at han/hun er trukket avgift av sin arbeidsgiver, jfr § 5, og arbeidsgiveren unnlater å innbetale denne avgift, skal medlemmet likevel få inntekten regnet som pensjonsgivende og få godskrevet pensjonspoeng.

§ 7.Delegering av myndighet

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan delegere sin myndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.