Forskrift om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet.

DatoFOR-1997-04-30-390
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 853
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-24
Kunngjort
KorttittelForskrift om helseutgifter i utlandet

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-24 sjuende ledd.

§ 1.Denne forskriften gjelder for medlemmer i trygden, som etter folketrygdloven § 5-24 har rett til stønad til helsetjenester i utlandet. Forskriften gjelder ikke for personer som har rett til utvidet stønad.
§ 2.Under opphold i utlandet gis det stønad til helsetjenester etter bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 med de særregler som følger av folketrygdloven § 5-24 og denne forskriften.
§ 3.For legehjelp utenfor institusjon gir trygden stønad for konsultasjon og sykebesøk etter følgende takster:
DagKveld/Helligdag
Konsultasjon allmennlege30 kroner50 kroner
Konsultasjon spesialist45 kroner80 kroner
Sykebesøk allmennlege45 kroner80 kroner
Sykebesøk spesialist80 kroner140 kroner

For annen legehjelp utenfor institusjon, for prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier og for radiologiske undersøkelser og behandling, gir trygden stønad med det samme beløpet som i Norge.

For poliklinisk behandling i helseinstitusjon gis det stønad etter de samme reglene som gjelder for legehjelp utenfor institusjon.

§ 4.For fysikalsk behandling gir trygden stønad etter honorartakstene.
§ 5.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.