Forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet

DatoFOR-1997-04-30-391
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 854
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2017-03-16-322
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-24
Kunngjort
KorttittelForskrift om utvidet helsetjeneste i utlandet

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 30. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-24 sjuende ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2003 nr. 11, 4 jan 2006 nr. 7, 30 juni 2006 nr. 790, 19 des 2008 nr. 1501, 16 mars 2017 nr. 322.

§ 1.Område

Under opphold i utlandet gis det utvidet stønad til helsetjenester etter særregler som følger av folketrygdloven § 5-24 og denne forskriften.

§ 2.Personkrets

I tillegg til dem som har rett til utvidet stønad til helsetjenester etter folketrygdloven § 5-24 tredje ledd under opphold i utlandet, gis det utvidet stønad til et medlem

a)som i utlandet er arbeidstaker eller frilanser på heltid,
b)som er arbeidstaker på et norskregistrert skip, eller som i utlandet er godtatt som hyresøkende av et norsk konsulat,
c)som er i arbeid på et norsk fiskefartøy,
d)som studerer på heltid ved et utenlandsk lærested,
e)som er pensjonist. Det er et vilkår at vedkommende som arbeidstaker har vært medlem i trygden med rett til utvidet stønad til helsetjenester i til sammen minst ti år, inkludert minst fem år umiddelbart før pensjonen ble tatt ut.

Det kan gis utvidet stønad til andre medlemmer enn dem som er nevnt i første ledd når særlige grunner gjør det rimelig.

Forsørget ektefelle og barn til et medlem som har rett til utvidet stønad, har rett til utvidet stønad når de oppholder seg i utlandet sammen med forsørgeren.

§ 3.Utvidet stønad

Stønad til helsetjenester gis etter bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5, men med de særbestemmelser som går fram av denne paragrafen og §§ 4 og 5.

Trygden dekker nødvendige utgifter til opphold og behandling i sykehus fullt ut.

Trygden dekker 75 prosent av nødvendige utgifter til

a)legehjelp
b)radiologisk undersøkelse og behandling
c)prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier
d)psykologhjelp
e)fysikalsk behandling
f)tannlegehjelp for sykdom, unntatt kjeveortopedisk behandling.

Trygden gir full dekning for behandling som blir dekket fullt ut i Norge.

0Endret ved forskrifter 4 jan 2006 nr. 7 (fom 1 jan 2006), 16 mars 2017 nr. 322.
§ 4.Egenandeler og egenandelstak i utlandet

Egenandelstaket for egenandeler som er betalt i utlandet er 75 prosent av egenandelstak 1 i Norge, se folketrygdloven § 5-3 første ledd.

Av utgiftene til legehjelp, til psykologhjelp, til prøver og undersøkelser i medisinske laboratorier og til radiologiske undersøkelser og behandling godtas 25 prosent av de nødvendige utgiftene som egenandel.

For viktige legemidler, spesielt medisinsk utstyr og reiser følger egenandelenes størrelse av de reglene som gjelder i Norge.

Når et medlem i et kalenderår har betalt godkjente egenandeler i utlandet opp til egenandelstaket, dekker trygden utgiftene til godkjente egenandeler i utlandet i resten av året.

0Endret ved forskrift 6 jan 2003 nr. 11.
§ 5.Oppholdsutgifter under fravær fra hjemmet

Når en person må være borte fra hjemmet på grunn av undersøkelse og behandling som det gis stønad til etter § 3, dekker trygden oppholdsutgiftene med et beløp som anses tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter til forsvarlig opphold. Hvis det er hensiktsmessig, kan Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, fastsette maksimalsatser for bestemte steder eller områder.

Oppholdsutgiftene dekkes for så lang tid som medisinske, behandlingsmessige eller kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig å være borte fra hjemstedet.

Som hjemsted regnes fast eller midlertidig bosted. Det samme gjelder fast eller midlertidig oppholdssted, stasjon eller skip i forbindelse med arbeid eller studier m.m.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 19 des 2008 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2009).
§ 6.Opphør av rett til utvidet stønad til helsetjenester

Utvidet stønad til helsetjenester etter folketrygdloven § 5-24 tredje ledd gis for sykdom eller fødsel som inntreffer før kl. 24 den første søndagen i den første måneden etter at arbeidsforholdet eller studiet opphørte.

Til en sjømann som har mer enn to måneders uavbrutt tjeneste som sjømann i samme rederi, ytes det utvidet stønad når sykdommen eller fødselen inntreffer før kl. 24 den første søndagen

a)i den andre måneden etter at arbeidsforholdet opphørte dersom tjenesten har vart mindre enn 10 måneder,
b)i den tredje måneden etter at arbeidsforholdet opphørte dersom tjenesten har vart i 10 måneder, men mindre enn 20 måneder,
c)i den fjerde måneden etter at arbeidsforholdet opphørte dersom tjenesten har vart 20 måneder eller mer.

En sjømann har uten hensyn til de fristene som er nevnt i første og andre ledd, rett til utvidet stønad for stønadstilfeller som oppstår i et tidsrom da vedkommende etter sjømannsloven har rett til hyre etter arbeidsforholdets opphør. Det samme gjelder dersom sjømannen har rett til å få hjemreisen betalt av rederen eller staten.

Det gis utvidet stønad så lenge vedkommende mottar sykepenger eller fødselspenger, eller er under kurativ behandling i sykehus uten hensyn til de øvrige bestemmelsene i denne paragrafen.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 1997.