Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer

DatoFOR-1997-05-02-396
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1997 859
Ikrafttredelse01.06.1997
Sist endretFOR-2014-10-17-1332
EndrerFOR-1951-01-19-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1914-08-18-3-§1, LOV-1993-06-11-101-§17-14, LOV-2003-06-27-57-§2, LOV-2003-06-27-57-§3, LOV-2014-08-15-61-§6
Kunngjort
Rettet01.01.2015 (hjemmel)
KorttittelForskrift om fremmede statsfartøyer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. mai 1997 med hjemmel i lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1, lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 17-14 og lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 13. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 2 tredje ledd og § 3 annet ledd. Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 6 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 juni 2008 nr. 735, 17 okt 2014 nr. 1332.
Rettelser: 01.01.2015 (hjemmel).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens formål og virkeområde

Forskriftens formål er å gi bestemmelser om fremmede militære og sivile statsfartøyers adgang til og opphold på norsk territorium, herunder å sikre at norske myndigheter til enhver tid har oversikt over og kontroll med slike fartøyer.

Forskriften gjelder i hele riket, herunder på Svalbard og Jan Mayen samt på Bouvet-øya. Den gjelder ikke Dronning Maud Land og Peter I's øy.

Forsvarsdepartementet kan i krise- og krigstilfeller, eller når krise eller krig truer, helt eller delvis sette forskriften ut av kraft for ethvert fremmed militært eller sivilt statsfartøy.

Disse regler skal ikke være til hinder for aktivitet i henhold til øvelser fastsatt i Forsvarssjefens øvelsesprogram eller i henhold til de rustningskontrollavtaler som Norge er part i.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 2.Definisjoner

Med militære fartøyer forstås ethvert fartøy, herunder hjelpefartøy, som står under militær kommando i en fremmed stat eller i en internasjonal organisasjon.

Med sivile statsfartøyer forstås ethvert fartøy, herunder hjelpefartøy, som eies eller drives av en fremmed stat og benyttes for ikke-kommersielle formål.

Med militære luftfartøyer forstås ethvert luftfartøy som står under militær kommando i en fremmed stat eller i en internasjonal organisasjon.

Med sivile statlige luftfartøyer forstås ethvert luftfartøy som eies eller drives av en fremmed stat og benyttes for ikke-kommersielle formål.

Med fremmede militære og sivile statsfartøyer forstås alle ovenfor nevnte militære og sivile fartøyer og luftfartøyer.

Med norske myndigheter menes Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger. Henvendelser og rapporteringer i henhold til bestemmelsene i denne forskrift skal rettes til Fellesoperativt hovedkvarter. Søknader ad diplomatisk vei fremmes som foreskrevet i § 3 via Utenriksdepartementet og/eller norsk utenriksstasjon.

Med grunnlinjene forstås rette linjer trukket mellom grunnlinjepunktene.

Med norsk indre farvann forstås alt farvann som ligger innenfor grunnlinjene.

Med sjøterritoriet forstås farvannet mellom grunnlinjene og territorialgrensen.

Med norsk territorialfarvann forstås alt farvann innenfor territorialgrensen.

Med norsk territorium forstås alt norsk landområde, indre farvann og sjøterritoriet, samt luftområdet over disse.

Med uskyldig gjennomfart forstås navigasjon over sjøterritoriet, enten i transitt eller på vei til eller fra norsk indre farvann, i samsvar med FNs havrettskonvensjon.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.

Kapittel II. Adgang til og opphold på norsk territorium

0Overskrift endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 3.Søknad

Fremmede militære og sivile statsfartøyer har med de unntak som følger av § 4 kun adgang til norsk territorium etter på forhånd å ha innhentet tillatelse ad diplomatisk vei. Søknad ad diplomatisk vei om tillatelse for adgang til og opphold på norsk territorium, skal fremmes via Utenriksdepartementet og/eller norsk utenriksstasjon.

Slik søknad skal, hvis ikke annet er bestemt, for fremmede fartøyer være mottatt senest 7 dager og for fremmede luftfartøyer senest 72 timer før anløpet finner sted. Søknad skal ledsages av meddelelse om det antall fremmede militære og sivile statsfartøyer som skal delta i besøket, type, kallesignal for fartøyenes radiostasjon, samt øvrige opplysninger som er nødvendige for deres identifikasjon, den rute de akter å følge på norsk territorium, den eller de havner, anker- eller flyplasser som ønskes anløpt, tidspunktet for anløp og dettes varighet.

For reaktordrevne fartøyer skal søknad være mottatt senest 14 dager før anløpet er planlagt å finne sted.

For fremmede fartøyer som medfører luftfartøyer om bord skal type og antall luftfartøyer oppgis.

Hvis det nøyaktige tidspunkt for anløpet ikke kan oppgis samtidig med søknaden, skal dette meddeles snarest mulig.

For fremmede militære fartøyer og luftfartøyer som skal delta i øvelser fastsatt i Forsvarsjefens øvelsesprogram kan klarering ansees som gitt i øvelsesordren.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 4.Unntak fra kravet om diplomatisk klarering

Fremmede fartøyer har, uten å ha innhentet tillatelse diplomatisk vei, adgang til uskyldig gjennomfart i sjøterritoriet, og til stans eller ankring på sjøterritoriet under gjennomfarten når dette er nødvendig på grunn av force majeure eller havsnød eller for å yte assistanse til personer, skip eller luftfartøyer som er i fare eller nød.

Fremmede luftfartøyer som er i nød har adgang til norsk territorium uten på forhånd å ha innhentet tillatelse diplomatisk vei.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.

Kapittel III. Fremmede fartøyer

0Overskriften endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 5.Rapporteringsplikt

Fremmede fartøyer skal rapportere posisjon og planlagt seilas til norske myndigheter når de passerer territorialgrensen, og deretter hver sjette time under seilas i norsk territorialfarvann.

Fremmede fartøyer som må stanse eller ankre opp under uskyldig gjennomfart på sjøterritoriet, skal uten opphold gi melding til norske myndigheter om oppholdet og om årsaken til dette. Det samme gjelder fremmede fartøyer i havsnød som må søke nødhavn i norsk indre farvann.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 6.Losplikt

Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger, kan av hensyn til rikets sikkerhet overfor fremmede militære og sivile statsfartøyer treffe enkeltvedtak om plikt til å bruke los ved seilas i norske indre farvann. Slikt påbud kan også gis for seilas på sjøterritoriet. Samferdselsdepartementet eller den departementet bemyndiger, kan av hensyn til trygg ferdsel overfor fremmede militære og sivile statsfartøyer fatte enkeltvedtak om plikt til å bruke los ved seilas i norske indre farvann og på sjøterritoriet.

0Endret ved forskrifter 27 juni 2008 nr. 735, 17 okt 2014 nr. 1332.
§ 7.Undervannsbåter

Fremmede militære undervannsbåter skal i norsk territorialfarvann alltid være fullt oppdykket og vise flagg, unntatt som ledd i godkjente øvelser og trening som vist til i § 14.

§ 8.Lettbåter o.l.

Lettbåter o.l. tilhørende fremmede militære fartøyer må ikke medbringe våpen under ferdsel i norsk territorialfarvann.

§ 9.Farleder

I norsk territorialfarvann skal fremmede fartøyer følge de til enhver tid fastsatte farleder.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.

Kapittel IV. Fremmede luftfartøyer

0Overskriften endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 10.Opphold på norsk territorium

Fremmede luftfartøyer som har fått tillatelse til å anløpe eller overfly norsk territorium i henhold til § 3, skal forholde seg som følger:

a.rette seg etter gjeldende internasjonale bestemmelser for sivil luftfart og spesielle bestemmelser, som av hensyn til flysikkerheten er gjort gjeldende for flyging over og landing på norsk territorium;
b.ikke uten å ha innhentet tillatelse på forhånd fly over eller lande i områder som av norske myndigheter i utgangspunktet er kunngjort forbudt for flyging;
c.ikke uten på forhånd å ha innhentet tillatelse føre ammunisjon, bomber, raketter, fotoutstyr og sensorsystemer;
d.finne seg i den kontroll som norske myndigheter måtte finne nødvendig for å sikre seg at gjeldende bestemmelser blir overholdt.
0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 11.Luftfartøyer om bord på fremmede militære og sivile statsfartøyer

Hvis fremmede luftfartøyer, stasjonert om bord på fremmede fartøyer som allerede har fått tillatelse til å anløpe norsk territorium i henhold til § 3, ønsker å fly over norsk territorium, må dette klareres med norske myndigheter på forhånd.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.

Kapittel V. Fellesbestemmelser

§ 12.Kjennetegn

Fremmede militære og sivile statsfartøyer skal til enhver tid bære synlige nasjonale kjennetegn.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 13.Radiokommunikasjon

Fremmede militære og sivile statsfartøyer har på eller over norsk territorium adgang til å bruke sine radioapparater under forutsetning av at:

a.de følger de regler som er fastsatt i den gjeldende internasjonale fjernmeldingskonvensjon med tilhørende radioreglementer, de til enhver tid gjeldende bestemmelser for luftfartsradiotjenesten som fastsettes av den internasjonale luftfartsorganisasjon (ICAO), samt de spesielle bestemmelser for bruk av radioapparater på norsk område, som til enhver tid gjelder;
b.de på forhånd har søkt og mottatt tillatelse til bruk av radiostasjon. Slik søknad fremmes gjennom Fellesoperativt hovedkvarter, og skal ledsages av fartøyets navn, kallesignal, og opplysninger om hvilke frekvenser, emisjonstyper og effekter som skal benyttes.

Radiostasjon i fremmede luftfartøyer som er meddelt overflygningstillatelse, kan til enhver tid nyttes på fastsatte frekvenser som ledd i sikring og gjennomføring av nødvendig trafikkprosedyre. Fremmede fartøyer som kun foretar uskyldig gjennomfart gjennom sjøterritoriet, kan benytte sine radioinstallasjoner i henhold til radioreglementet.

All bruk av radioinstallasjoner må innstilles dersom dette forlanges av norske myndigheter eller Statens teleforvaltning.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 14.Øvelser og annen militær aktivitet

Enhver form for øvelse, trening eller annen militær aktivitet innenfor norsk territorium er forbudt, med mindre det finner sted i henhold til godkjente norske øvingsplaner eller det på forhånd er innhentet tillatelse fra norske myndigheter.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 15.Forbudt aktivitet

Uten spesiell tillatelse fra norske myndigheter må det ikke utføres andre registreringer eller målinger enn slike som er nødvendig for sikker navigering.

Det er forbudt for enhver om bord på fremmede militære og sivile statsfartøyer å oppta kart eller kartskisse over rikets havner, farvann, flyplasser eller sjøflyhavner. Det er videre forbudt å oppta kart, kartskisse, fotografi, sensoropptak eller beskrivelse av norske militære anlegg og oppsetninger.

Fører og besetning om bord på fremmede militære fartøyer og luftfartøyer må ikke medbringe våpen når de går i land (ved landlov eller forlater sitt fly), unntatt som ledd i seremoniell aktivitet eller som ledd i godkjente øvelser etter § 1.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 16.Påbudt aktivitet

Fremmede militære og sivile statsfartøyer skal benytte henholdsvis de anker-, fortøynings- eller landingsplasser som anvises av norske myndigheter. Fører og besetning om bord på fremmede militære fartøyer og luftfartøyer skal ellers rette seg etter de militære regler og bestemmelser som gis av den lokale militære kommandomyndighet.

Fører og besetning på fremmede militære og sivile statsfartøyer skal følge gjeldende norsk lovgivning, herunder miljø-, sunnhets-, toll-, los-, trafikk-, havne-, utlendings- og ordensbestemmelser.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 17.Opphør av tillatelse til anløp

Norske myndigheter kan ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift trekke tilbake tillatelsen til å anløpe norsk territorium.

Norske myndigheter kan for øvrig, uavhengig av brudd på gjeldende bestemmelser og når særlige grunner foreligger, gi pålegg om at fremmede militære og sivile statsfartøyer skal forlate norsk territorium uten forutgående varsel.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 18.Dispensasjoner

Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger, kan gi dispensasjon fra disse bestemmelsene og kan gi bestemmelser for utfylling og gjennomføring av forskriften.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 735.
§ 19.Ikrafttredelse og opphevelse av andre bestemmelser

Den nye forskriften trer i kraft 1. juni 1997. Fra samme dato oppheves kgl.res. 19. januar 1951 nr. 1 om forskrifter for fremmede krigsskip og militære luftfartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold.