Forskrift om nydyrking

DatoFOR-1997-05-02-423
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1997 899
Ikrafttredelse15.05.1997
Sist endretFOR-2009-11-27-1476 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-1995-05-12-413
Kunngjort
Rettet06.08.2009 (§ 6)
KorttittelForskrift om nydyrking

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 annet ledd, jf. kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1480, 23 juni 2009 nr. 854, 27 nov 2009 nr. 1476.

Kapittel I Formål og virkeområde

§ 1.(formål)

Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger.

§ 2.(virkeområde)

Denne forskrift omfatter nydyrking av arealer til jordbruksformål.

§ 3.(definisjoner)

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying.

Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata slik at maskinell høsting er mulig.

Natur- og kulturlandskapsverdier omfatter etter denne forskrift miljøkvaliteter som landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Til landskapsbildet hører eksisterende atkomst til bakenforliggende areal.

Kapittel II Godkjenning av nydyrking

§ 4.(godkjenning av nydyrking)

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil sette tiltaket i verk. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Det kan settes vilkår for godkjenningen.

§ 5.(forhold av betydning for avgjørelsen)

Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er.

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger.

§ 6.(når godkjenning ikke kan gis)

Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.

For nydyrking av areal over 50 dekar kan godkjenning ikke gis med mindre tiltaket er konsekvensutredet, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger § 3 første ledd bokstav e, jf. vedlegg II nr. 37.

0Endret ved forskrift 23 juni 2009 nr. 854 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel III Saksbehandling

§ 7.(søknad om godkjenning av plan for nydyrking)

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet1 og sendes kommunen.

Søknaden skal inneholde en kartdel som viser det planlagte nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Kartdelen skal vise atkomsten til nydyrkingsarealet. Søknaden skal følges av en plan for grøfting, og for øvrig inneholde opplysninger om planlagt drift av nydyrkingsarealet.

Søknaden skal angi hvilke økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen.

0Endret ved forskrift 23 juni 2009 nr. 854 (i kraft 1 juli 2009).
1Skjema M-0160B.
§ 8.(Opphevet fra 1 jan 2004, jf. forskrift 8 des 2003 nr. 1480).
§ 9.(saksforberedelse)

Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder uavhengig av eiendomsgrenser.

Regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg. Samisk kulturminneråd skal gis anledning til å uttale seg dersom nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3.

Det skal settes en uttalefrist på minst en måned.

Dersom det i planen for nydyrking ikke er tatt hensyn til miljøkvaliteter, jf. § 3 fjerde ledd, kan kommunen kreve at det utarbeides alternative løsninger.

§ 10.(vedtakets innhold)

Avgjørelsen skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 25. Det skal gå fram av kommunens avgjørelse hvilke natur- og kulturlandskapsverdier som berøres, og hvilke konsekvenser nydyrkingen får for disse.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 11.(klage)

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).
§ 12.(tilsyn og overtredelse)

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og vedtak fattet med hjemmel i den følges, jf. jordloven § 19. Kommunen kan i den forbindelse foreta befaring på eiendommen. Kommunen skal gi fylkesmannen melding om brudd. Fylkesmannen skal varsle departementet dersom bruddet bør følges opp ved tvangsgebyr etter annet ledd.

Ved brudd på forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden, godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake, eller departementet kan pålegge den ansvarlige tvangsgebyr, jf. jordloven § 20.

§ 13.(ikrafttredelse m.v.)

Forskriften trer i kraft 15. mai 1997.

Arbeidet kan fullføres uten søknad om tillatelse etter denne forskrift dersom en vesentlig del av nydyrkingsarbeidet er gjennomført før forskriftens ikrafttreden, og skriftlig melding om dette er mottatt av kommunen innen tre måneder fra forskriftens ikrafttreden.