Forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond

DatoFOR-1997-05-06-429
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 909
Ikrafttredelse06.05.1997
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§2-2, LOV-1996-12-06-75-§2-4, LOV-1996-12-06-75-§2-7, LOV-1996-12-06-75-§2-9, FOR-1996-12-06-1138 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2 jf FOR-2015-12-21-1794-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om avgift til Bankenes sikringsfond

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 6. mai 1997 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2-2 tredje ledd, § 2-4 femte ledd, § 2-7 fjerde ledd og § 2-9 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 19a (direktiv 94/19/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 okt 2004 nr. 1404, 18 des 2009 nr. 1726.
Endres ved forskrift 19 sep 2016 nr. 1075 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske spare- og forretningsbanker og OBOS, samt andre kredittinstitusjoner som er medlem av Bankenes sikringsfond. Forskriften gjelder også filialer av kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor EØS som er medlem av Bankenes sikringsfond, jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 2-2. I denne forskriften omtales både institusjoner etter lovens § 2-1 og etter § 2-2 som medlemmer.

0Endret ved forskrift 29 okt 2004 nr. 1404.
§ 2.Beregning av årlig avgift for medlemmene av Bankenes sikringsfond

Årsavgiften etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret samt første og annet kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret. Ved fradrag eller tillegg i avgiftsbeløpet etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd bokstav a og b skal kjernekapitaldekningen ved utløpet av fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret legges til grunn. Beregningen skal foretas på bakgrunn av de størrelser som rapporteres til Finanstilsynet og Norges Bank.

Sikringsfondet kan pålegge medlemmene av fondet å gi de opplysninger som er nødvendig for å kunne foreta beregning av avgiftene. Finanstilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Finanstilsynet gir opplysninger som nevnt til fondet.

0Endret ved forskrifter 29 okt 2004 nr. 1404, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Beregning av fondets samlede ansvarlige kapital

Minstekravet til sikringsfondets samlede ansvarlige kapital etter banksikringsloven § 2-6 beregnes på grunnlag av tilsvarende gjennomsnittsstørrelser som nevnt i § 2.

0Endret ved forskrift 29 okt 2004 nr. 1404.
§ 4.Særlige regler for filialer av kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor EØS

Årsavgiften for filialer, jf. banksikringsloven § 2-7 tredje ledd, skal beregnes på grunnlag av et gjennomsnitt av filialens samlede garanterte innskudd ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret samt første og annet kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret.

Finanstilsynet fastsetter ved enkeltvedtak fradrag i avgiften som nevnt i banksikringsloven § 2-7 tredje ledd annet punktum.

§ 2 annet ledd gjelder tilsvarende for filialer.

0Endret ved forskrifter 29 okt 2004 nr. 1404, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Innbetaling av avgift for nye medlemmer

Nye medlemmer som ikke har drevet virksomhet før inntreden i sikringsfondsordningen, skal for det året de inntrer betale en avgift som utgjør 1,5 promille av ansvarlig kapital ved inntredelsestidspunktet.

Nye medlemmer som har drevet virksomhet før inntreden i sikringsfondsordningen, skal for det året de inntrer betale avgift etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd på grunnlag av samlede garanterte innskudd, beregningsgrunnlag for kapitaldekning og kjernekapitaldekning på inntredelsestidspunktet.

Filialer som ved inntreden har en innskuddsportefølje, skal for det året de inntrer betale en avgift som utgjør 1 promille av de samlede garanterte innskuddene på inntredelsestidspunktet.

Det skal foretas et forholdsmessig fradrag i avgiftene som nevnt i denne paragrafs første til tredje ledd for den del av året det nye medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet.

Årsavgiften for andre driftsår, jf. banksikringsloven § 2-7 annet og tredje ledd, skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd, beregningsgrunnlaget for kapitaldekning og kjernekapitaldekningen ved utløpet av hvert kvartal etter inntredelsestidspunktet, i første driftsår.

0Endret ved forskrift 29 okt 2004 nr. 1404.
§ 6.Innbetalingstidspunkt

Innbetaling til sikringsfondsordningen etter denne forskrift skal skje på det tidspunkt som fastsettes av fondets styre.

0Endret ved forskrift 29 okt 2004 nr. 1404.
§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endres ved forskrift 19 sep 2016 nr. 1075 (i kraft 1 jan 2017, ny § 7 tilføyes).