Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleiningssted hvor forpleiningsutgiftene dekkes på kontraktbasis etter lov om psykisk helsevern eller lov om sykehus.

DatoFOR-1997-05-06-434
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1997 928
Ikrafttredelse06.05.1997
Sist endret
EndrerFOR-1973-03-20-2, FOR-1973-03-20-9769
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19
Kunngjort
KorttittelEndr. forskr om disponering av kontantytelse mm

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 6. mai 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). 

Ny folketrygdlov av 28. februar 1997 nr. 19 trådte i kraft den 1. mai 1997.

Forskrift av 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter og forskrift av 20. mars 1973 nr. 9769 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleiningssted hvor forpleiningsutgiftene dekkes på kontraktbasis etter lov om psykisk helsevern eller lov om sykehus, er gitt med hjemmel i folketrygdloven av 17. juni 1966 nr. 12 § 15-5 nr. 4 og § 18-13.

Ovennevnte forskrifter skal videreføres med hjemmel i ny folketrygdlov av 28. februar 1997 nr. 19 § 22-4, § 22-5 og § 25-15.