Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Russland i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

DatoFOR-1997-05-09-447
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 940
Ikrafttredelse09.05.1997
Sist endretFOR-2005-08-31-1007 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelFOR-1978-04-28-20-§1, FOR-1996-07-19-735-§2, LOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om rekefiske med fartøy fra Russland

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 9. mai 1997 med hjemmel i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 735 om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 2.
Endringer: Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 1007.

§ 1.Inntil 102 fartøyer som fører russisk flagg, gis adgang til å fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i totalt 3.256 døgn pr. kalenderår.

Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og i fiskevernsonen ved Svalbard, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

0Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 1007 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.Fartøy som skal delta i fiske etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter bestemmelsene i § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.