Forskrift om gjennomføring av konvensjon av 13. januar 1993 om forbud mot kjemiske våpen.

DatoFOR-1997-05-16-477
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1997 985
Ikrafttredelse16.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-05-06-10-§1, LOV-1994-05-06-10-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot kjemiske våpen

Fastsatt ved kgl.res. 16. mai 1997 med hjemmel i lov 6. mai 1994 nr. 10 om gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei § 1 annet ledd og § 3 annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Forskriftens bakgrunn og formål

I henhold til artikkel VI paragraf 2 i Konvensjon av 13. januar 1993 om forbud mot kjemiske våpen (konvensjonen) plikter enhver konvensjonsstat å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at giftige kjemikalier og deres utgangsstoffer bare blir utviklet, produsert, ervervet på annen måte, oppbevart, overført eller brukt innen dens territorium eller på noe annet sted under dens jurisdiksjon eller kontroll til formål som ikke er forbudt etter konvensjonen.

Med sikte på å kontrollere at slik virksomhet er i samsvar med forpliktelsene etter konvensjonen, har enhver konvensjonsstat rett til å inspisere sine private bedrifter og virksomheter som har befatning med giftige kjemikalier eller deres utgangsstoffer. Inspeksjonsretten gjelder også overfor slik virksomhet som ikke er forbudt i henhold til konvensjonen. Etter konvensjonens artikkel VIII og IX kan også konvensjonens organer gjennom en inspeksjonsgruppe gjennomføre inspeksjoner av slik privat virksomhet hos parter i konvensjonen.

Forskriftens formål er bl.a. å angi hvilke plikter som kan pålegges ved inspeksjon etter konvensjonen, hvem som kan pålegges disse, samt for hvilke anlegg forskriften gjelder. I tillegg gis det bestemmelser om taushetsplikt for dem som gjennomfører inspeksjoner, om meldeplikt om kjemikalier for anlegg som har befatning med slike, og om destruksjon av kjemiske våpen.

§ 2.Definisjoner

Med anlegg forstås områder, installasjoner og andre innretninger på norsk territorium eller på noe annet sted under norsk jurisdiksjon, som staten ikke eier eller har råderett over, f.eks. private bedrifter og fabrikker, og hvor det utvikles, produseres, lagres eller brukes giftige kjemikalier og deres utgangsstoffer som vil kunne benyttes som kjemiske våpen eller til å produsere slike våpen.

Med kjemiske våpen forstås følgende, sammen eller separat:

(a)Giftige kjemikalier og deres utgangsstoffer, unntatt når de skal benyttes til formål som ikke er forbudt i henhold til denne konvensjonen, så fremt typene og mengdene er i overenstemmelse med slike formål.
(b)Ammunisjon og innretninger som er spesielt beregnet på å forårsake død eller annen skade gjennom de giftige egenskapene til de giftige kjemikaliene spesifisert i bokstav (a), og som eventuelt vil slippe ut som resultat av anvendelse av slik ammunisjon og innretninger.
(c)Ethvert utstyr særskilt beregnet på direkte bruk i forbindelse med anvendelse av ammunisjon og innretninger spesifisert i bokstav (b).

Giftige kjemikalier i konvensjonens forstand er ethvert kjemikalie som kan forårsake død, midlertidig uførhet eller varig skade på mennesker og dyr.

Konvensjonens definisjon av hvilke kjemikalier som omfattes, jf. dens artikkel II og Vedlegg om kjemikalier, legges til grunn. Det samme gjelder hvilke kvanta kjemikalier som omfattes av konvensjonens bestemmelser, jf. konvensjonens Verifikasjonsvedlegg del VI, VII, VIII og IX.

Med inspeksjonsgruppen forstås enten en gruppe inspektører utsendt av konvensjonens organer i følge med representanter for norske myndigheter, eller en norsk inspeksjonsgruppe utnevnt av Utenriksdepartementet og i følge med representanter for norske myndigheter.

Med representant(er) for anlegget forstås grunneieren i de tilfeller denne har råderett over anlegget, eller annet rettssubjekt som har slik råderett, f.eks. den som fester, leier eller bruker anlegget. I de tilfeller der anlegget er organisert som en juridisk person, påligger pliktene etter forskriften selskapets daglige ledelse.

§ 3.Tilretteleggingsplikter ved inspeksjon

Ved inspeksjon av anlegget, plikter representanter for anlegget generelt å legge forholdene til rette for inspeksjonen slik at den kan gjennomføres mest mulig hensiktsmessig. De skal instruere alt øvrig personell som utfører arbeid ved anlegget til å bistå i nødvendig grad under inspeksjon.

Representanter for anlegget plikter blant annet å rettlede inspeksjonsgruppen til inspeksjonsstedet og gi adgang til anlegget for inspeksjonsgruppen. Inspeksjonsgruppen skal ha plikt til å rette seg etter anleggets sikkerhetsbestemmelser m.v., og skal gis adgang til alle deler av anlegget som den ønsker å inspisere, med de begrensninger som følger av konvensjonens Verifikasjonsvedlegg og med hensyn til rett til å beskytte forretnings- og bedriftshemmeligheter.

§ 4.Informasjonsplikt

Representanter for anlegget plikter å gi inspeksjonsgruppen forut for og under inspeksjonen opplysninger om hvordan anlegget er innrettet, om antall bygninger og lagersteder, og om øvrige relevante forhold så som sikkerhetstiltak og administrative ordninger. Informasjonen skal eventuelt gis ved hjelp av kart og annen dokumentasjon om anlegget.

Inspeksjonsgruppen skal ha rett til å inspisere dokumentasjon og protokoller som den anser relevant for gjennomføringen av sitt oppdrag.

Representanter for anlegget plikter på anmodning å la inspeksjonsgruppen intervjue alt personell ved anlegget med det formål å kartlegge relevante fakta. Representanter for anlegget kan kreve at slike intervjuer skal skje i deres nærvær.

§ 5.Prøvetaking etc.

Inspeksjonsgruppen skal uhindret kunne ta de prøver og analyser på anlegget som den finner nødvendig for å gjennomføre inspeksjonen.

Representanter for anlegget skal på anmodning fra inspeksjonsgruppen være behjelpelige med å ta prøver og utføre analyser i forbindelse med inspeksjonen, og plikter å utføre arbeidsoperasjoner i virksomheten hvis dette er nødvendig for inspeksjonen.

Representanter for anlegget skal ta prøver på anmodning fra inspeksjonsgruppen i nærvær av inspektører.

§ 6.Merking, overvåkingsutstyr etc.

Inspeksjonsgruppen skal ikke hindres i å bruke forseglinger, merkinger og andre framgangsmåter som den anser nødvendige for kontrollen.

Inspeksjonsgruppen skal ikke hindres i å benytte overvåkningsutstyr for å overvåke utgangene fra anlegget. Inspeksjonsgruppen skal heller ikke hindres i å inspisere utkjøringene fra anlegget.

På anmodning fra inspeksjonsgruppen plikter representanter for anlegget å ta fotografier av anlegget.

§ 7.Taushetsplikt

Enhver som utfører inspeksjon i henhold til konvensjonen, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til forretnings- eller bedriftshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon han får vite om i forbindelse med inspeksjon av et anlegg. De som utfører inspeksjon kan heller ikke selv benytte slike opplysninger i egen ervervsvirksomhet.

§ 8.Erklæringer fra anlegg

Representanter for anlegg som har kjemikalier listet opp i konvensjonens Vedlegg om kjemikalier, herunder de anlegg som driver virksomhet som ikke er forbudt i henhold til konvensjonen, plikter på begjæring fra norske myndigheter eller konvensjonens organer, å gi den informasjon om produksjonsanlegg og kjemikalier m. v. som følger av konvensjonens Verifikasjonsvedlegg del VI A, VII A, VIII A og IX A.

§ 9.Plikt til å ødelegge kjemiske våpen og produksjonsmiddel m.m.

Representanter for anlegg som besitter kjemiske våpen eller produksjonsmiddel i strid med denne konvensjonen, plikter å sørge for at disse destrueres i samsvar med konvensjonens bestemmelser, jf. konvensjonens Verifikasjonsvedlegg del IV og V.

§ 10.Delegering

Kongens myndighet etter lov 6. mai 1994 nr. 10 om gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei, § 1, 2. ledd og § 3, 2. ledd delegeres til Utenriksdepartementet.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.