Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling.

DatoFOR-1997-06-04-589
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1408
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§220
Kunngjort
KorttittelForskrift om vilkår for å få advokatbevilling

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 4. juni 1997 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 220 tredje ledd første punktum.

§ 1.For å få tillatelse til å være advokat ved andre retter enn Høyesterett godkjennes at vedkommende i til sammen minst to år etter embetseksamen har vært i virksomhet som rettsfullmektig i Trygderetten.
§ 2.Søker som har praksis som nevnt i § 1, på tilsammen minst 1 år, behøver ikke oppfylle prosedyrekravet for at praksistiden skal godkjennes.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.