Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop

DatoFOR-1997-06-06-1054
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1967
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endretFOR-2010-12-17-1774 fra 01.01.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§34, FOR-1997-06-06-1540
Kunngjort
KorttittelRegler om nominasjon ved utnevning av biskop

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 34. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 6. juni 1997 nr. 1540.
Endringer: Endret ved vedtak 14 mai 2002 nr. 476, 18 okt 2010 nr. 1353, 17 des 2010 nr. 1774. 

§ 1.Ved ledighet i et bispeembete i Den norske kirke underretter departementet vedkommende bispedømmeråd om at det innen en frist kan nominere inntil fem personer som rådet anser skikket til å bli utnevnt til ny biskop. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte begge kjønn og minst tre personer som fyller de lovbestemte vilkår for å kunne bli utnevnt.
0Endret ved vedtak 18 okt 2010 nr. 1353.
§ 2.Bispedømmerådet skal før det gjør vedtak om nominasjon avholde et forberedende møte, og på det grunnlag gi kandidater som vurderes nominert anledning til å uttale seg om de ønsker å motta nominasjon.

Nominasjonen foregår på den måten at de enkelte medlemmer, etter at rådslagningen har funnet sted, avgir stemme på tre kandidater. De fem kandidatene som har fått flest stemmer, er nominert. Ved stemmelikhet for femte kandidat, avgjøres nominasjonen av denne kandidaten ved ny stemmegivning. Ved fortsatt stemmelikhet for femte kandidat foretas loddtrekning. Dersom det er avgitt stemme på til sammen tre eller fire kandidater, blir disse nominert. Dersom avstemningen ikke har ledet fram til gyldig vedtak, foretas ny rådslagning og ny avstemning.

Vedtak kan ikke gjøres uten at samtlige av rådets medlemmer (eventuelt varamedlemmer) er til stede i møtet. Møteleder skal referere departementets underretning og redegjøre for den nærmere framgangsmåte ved nominasjon. Møtet holdes for lukkede dører. Rådslagningen er hemmelig. Nominasjonen, eventuelt vedtak om ikke å nominere, innføres i bispedømmerådets forhandlingsprotokoll. De personer som blir nominert, nevnes i alfabetisk orden. Samtlige medlemmer underskriver protokollen hvorav en utskrift straks sendes departementet sammen med sentrale biografiske opplysninger om hver av de nominerte kandidatene.

0Endret ved vedtak 18 okt 2010 nr. 1353.
§ 3.Departementet sender underretning om bispedømmerådets forslag, eller i tilfelle melding om at gyldig forslag ikke er avgitt, til de stemmeberettigede med oppfordring om innen en frist å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som de anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet. Underretningen skal inneholde de nominertes navn i alfabetisk rekkefølge og sentrale biografiske opplysninger om hver av kandidatene. Det skal opplyses om at forslaget ikke er bindende for de stemmeberettigede og om at det også er adgang til å stemme på andre kvalifiserte kandidater, herunder biskoper i embete.

Følgende er stemmeberettiget:

a)prester i offentlig kirkelig stilling i vedkommende bispedømme,
b)prostene i de øvrige bispedømmer,
c)de teologiske professorer ved de teologiske fakulteter og rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer,
d)menighetsrådene i vedkommende bispedømme,
e)vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i vedkommende bispedømme.

I tvilstilfeller treffes avgjørelse om stemmerett av departementet. Avgjørelsen kan ikke påklages.

0Endret ved vedtak 14 mai 2002 nr. 476, 18 okt 2010 nr. 1353.
§ 4.Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr 3.

Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes inn til departementet innen utløpet av den frist som er satt.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer og diakoner som er stemmeberettiget etter § 3, deltar ikke i stemmegivningen.

§ 5.Når fristen for innsending av stemmer etter § 3 er utløpt, foretar departementet opptelling og offentliggjør utfallet.
§ 6.Departementet sender melding om utfallet av avstemningen samtidig til Kirkerådet og biskopene med anmodning om innen en frist å uttale seg om hvilke tre blant dem som har fått stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt. Biskopene grunngir sin uttalelse.
§ 7.Ved ledighet i embetet som preses i Bispemøtet underretter departementet Bispemøtet om at det innen en frist skal nominere tre av de tjenestegjørende biskopene til det ledige embetet.

Bispemøtet forelegger de tre nominerte for Kirkerådet, bispedømmerådene og stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd i Nidaros domprosti med oppfordring om innen en frist å gi stemme til de tre nominerte i prioritert rekkefølge. Bispemøtet foretar deretter en prioritering av de tre nominerte og oversender dette til departementet innen den frist som fastsettes. Det skal ikke gis begrunnelser for prioriteringene.

0Tilføyd ved vedtak 17 des 2010 nr. 1774 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8.Departementet kan gi nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i dette regelverket.
0Endret ved vedtak 17 des 2010 nr. 1774 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 7).