Tjenesteordning for biskoper

DatoFOR-1997-06-06-1055
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1968
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endretFOR-2015-03-13-267 fra 01.09.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§34, FOR-1997-06-06-1540, FOR-2012-06-08-505
Kunngjort
KorttittelTjenesteordning for biskoper

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 34. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 8. juni 2012 nr. 505.
Endringer: Endret ved vedtak 14 juli 1999 nr. 1574, 15 jan 2007 nr. 26, 23 feb 2007 nr. 202, 17 des 2010 nr. 1775, 29 juni 2012 nr. 705. Endret ved forskrift 13 mars 2015 nr. 267.

Biskopens ansvar og myndighet

§ 1.Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentforvaltning ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere. For å ivareta dette tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og også gi bindende pålegg vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse.

Biskopen ser til at prestene forvalter sakramentene, forkynner og selv lever i overensstemmelse med den kristne tro, slik den er uttrykt i vår kirkes bekjennelse og ordninger, og at også andre som er vigslet til tjeneste i kirken virker og lever i samsvar med vigslingens formaning og løfte.

Biskopen fører tilsyn med at de kirkelige råd i bispedømmet utfører sitt arbeid i lojalitet med den evangelisk-lutherske lære.

§ 2.Biskopen er den øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet og sørger for den nødvendige samordning med de kirkelige rådenes virksomhet.

Biskopen er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke, og skal støtte opp om tiltak som fremmer disse.

Biskopen sørger for at ledige prosteembeter eller prostestillinger blir betjent.

Biskopen kan delegere myndighet etter denne bestemmelsen til stiftsdirektøren.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007), 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 3.Biskopen forordner gudstjenester i bispedømmets sokn og beslutter hvor mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke eller annet gudstjenestested.
0Endret ved forskrifter 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007), 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 4.Biskopen utøver den myndighet som i liturgienes bestemmelser er tillagt biskopen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007).
§ 5.Biskopen kan selv eller ved annen prest forrette gudstjenester og bruke kirkene i sitt bispedømme på samme måte som menighetsprestene. I slike tilfeller har biskopen fortrinnsrett til bruk av kirken.

Biskopen fører tilsyn med bruk av kirkene og avgjør klager på bruk og utlån av kirkene etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007), 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007).
§ 6.Biskopen fører vigslingsregister for sitt bispedømme. Bispemøtet kan fastsette nærmere regler for føringen av registeret.
0Endret ved forskrifter 14 juli 1999 nr. 1574 (i kraft 15 juli 1999), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).

Biskopens tjenestefunksjoner

§ 7.Biskopen visiterer sokn i bispedømmet i samsvar med visitasreglement fastsatt av Bispemøtet.
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 8.Biskopen beslutter om ordinasjon til prestetjeneste og vigsling til andre kirkelige tjenester, etter i samtale å ha funnet kandidatene skikket for tjenesten, og forretter så ordinasjons- eller vigslingshandlingen etter forordnet liturgi. Biskopen kan etablere en ordning for forberedelse til ordinasjon. Bare vigslet biskop kan forrette ordinasjon til prestetjeneste. Etter anmodning fra den som fungerer som biskop, kan en annen vigslet biskop forrette ordinasjon til prestetjeneste. Sistnevnte vurderer i slike tilfeller kandidatens skikkethet og treffer beslutning om ordinasjon.

Bare personer som fyller de forskriftsmessige krav for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke, kan ordineres til prestetjeneste.

Ingen kan ordineres eller vigsles uten å være tilsatt i en ordnet kirkelig stilling som krever slik ordinasjon eller vigsling. I særlige tilfeller kan likevel kandidater som fyller vilkårene for tilsetting som menighetsprest, ordineres til feltpresttjeneste, tjeneste i kirkelige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og lignende etter nærmere regler fastsatt av Bispemøtet.

Vedtak om ordinasjon eller vigsling kan ikke påklages.

Etter søknad og med anbefaling fra vedkommendes kirkesamfunn kan biskopen treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et annet kristent kirkesamfunn skal anses som gyldig grunnlag for å utøve prestetjeneste i Den norske kirke uten ny ordinasjon. Før slikt vedtak treffes, skal biskopen etter samtale ha funnet vedkommende skikket for prestetjeneste i Den norske kirke og mottatt vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i overensstemmelse med vår kirkes bekjennelse og ordninger. Vedtak som nevnt her, medfører ikke dispensasjon fra kvalifikasjonskravene for tilsetting av prest. Biskopens vedtak kan ikke påklages.

Biskopen sender departementet melding om vedtak etter denne paragraf.

0Endret ved forskrifter 14 juli 1999 nr. 1574 (i kraft 15 juli 1999), 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007).
§ 9.Biskopen gir kallsbrev/tjenestebrev ved tilsetting av ordinert eller vigslet person i kirkelig stilling, som bekreftelse på at vedkommende er ordinert eller vigslet, markering av biskopens tilsyn og formaning til menigheten om å ta imot den tilsatte som rett kalt tjener.
0Endret ved forskrift 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007).
§ 10.Biskopen kan samtykke i at ordinert prest i Den norske kirke holder gudstjenester og forretter kirkelige handlinger i et prosti hvor vedkommende ikke er ansatt i offentlig kirkelig prestestilling.

Biskopen kan gi egnede lekfolk som på ansvar og under tilsyn av prest utfører assisterende tjeneste under tjenestefrihet eller ledighet i en prestestilling, fullmakt til å forrette forordnede gudstjenester, dåp, nattverd og gravferd. Slik fullmakt kan også gis teologiske studenter som befinner seg i den avsluttende delen av profesjonsstudiet i teologi eller tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007), 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007).
§ 11.Biskopen kan gi representanter for andre kristne trossamfunn tillatelse til å preke og medvirke på annen måte i forordnede gudstjenester og ved kirkelige handlinger. Med unntak for vigsler kan ordinerte prester fra andre kristne trossamfunn gis tillatelse til å forrette gudstjenester og kirkelige handlinger etter vår kirkes ordninger.

Biskopen kan innen rammen av departementets myndighet etter kirkeloven § 29 dispensere fra kravet om medlemskap i Den norske kirke for kirkelig tilsatte og ombud. Vedtaket kan påklages til departementet.

0Endret ved forskrift 14 juli 1999 nr. 1574 (i kraft 15 juli 1999).
§ 12.Biskopen treffer etter søknad vedtak om at en person blir løst fra retten til å utøve prestetjeneste i Den norske kirke.

Biskopen treffer vedtak om eventuell tidsbegrensning i tap av retten til å utføre prestetjeneste i Den norske kirke etter kirkeloven § 32 første ledd.

Biskopen treffer innen rammen av departementets myndighet etter kirkeloven § 32 annet ledd, og på de vilkår som der er nevnt, vedtak om tap av retten til å utføre prestetjeneste i Den norske kirke.

Biskopens vedtak etter andre og tredje ledd kan påklages til departementet.

Biskopen sender departementet melding om vedtak etter første, andre og tredje ledd.

Når biskopen finner grunnlag for å vurdere gjenerverv av presterettigheter for en som har mistet retten til å utføre prestetjeneste for alltid, eller før utløpet av den bestemte tid, fremmer biskopen saken for departementet med tilråding om vedtak.

Bestemmelsen i denne paragraf får tilsvarende anvendelse for den rett til å utøve prestetjeneste i Den norske kirke som en prest i et annet kirkesamfunn er gitt etter § 8 femte ledd.

0Endret ved forskrift 14 juli 1999 nr. 1574 (i kraft 15 juli 1999).
§ 13.Biskopen foretar vigsling av kirker som er godkjent av departementet.

Biskopen kan gi tillatelse til at forsamlingslokaler som skal tjene som kirkelokaler for et distrikt, og lokaler i institusjoner vigsles til kirkelig bruk.

0Endret ved forskrift 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007).
§ 14.Biskopen er prostens nærmeste overordnede og har prostene som sine medhjelpere i utøvelsen av sin gjerning. Biskopen kan delegere myndighet etter § 2, § 10 og § 11 første ledd til prosten.

Domprosten er biskopens faste vikar og kan dessuten i særskilte tilfeller bemyndiges til å utføre bispetjeneste etter § 7, § 8, § 9 og § 13. Domprosten kan verken som vikar eller i andre tilfeller forrette ordinasjon til prestetjeneste.

Prosten innsettes i sin stilling av biskopen eller på dennes vegne av domprosten eller en annen prost etter avgjørelse av biskopen.

Biskopen har medarbeidersamtaler med prostene og leder prostemøtene.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 15.Biskopen deltar i Bispemøtet som består av samtlige tjenestegjørende biskoper.
§ 16.Biskopen er medlem av Den norske kirkes lærenemnd og kan reise læresak etter gjeldende regler.
0Endret ved forskrift 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007).
§ 17.Biskopen er medlem av bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Biskopen utarbeider hvert år sammen med bispedømmerådet en rapport om virksomheten og forholdene i bispedømmet.

§ 17b.Nidaros bispedømme har to tjenestegjørende biskoper. Bispemøtets preses utøver biskopens myndighet innenfor Nidaros domprosti. Nidaros biskop utøver den myndighet som er lagt til biskopen, i de øvrige delene av Nidaros bispedømme. Departementet avgjør i tvilstilfeller om biskopens myndighet ligger til Nidaros biskop eller preses.

Preses har sete i Nidaros bispedømmeråd i saker om tilsetting, oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon innenfor Nidaros domprosti. Nidaros biskop har sete i bispedømmerådet i andre saker. Departementet avgjør i tvilstilfeller om Nidaros biskop eller preses har sete i bispedømmerådet.

Bispemøtets visepreses er fast vikar for preses' funksjoner som leder av Bispemøtet. Nidaros biskop er fast vikar for preses i saker som gjelder tilsynsområdet til preses. Departementet avgjør i tvilstilfeller hvem som er vikar for preses.

0Tilføyd ved vedtak 17 des 2010 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2011).

Biskopens tjenestevilkår

§ 18.Biskopen er geistlig embets- eller tjenestemann og er med hensyn til rettigheter og plikter undergitt de regler som til enhver tid gjelder for statens embets- eller tjenestemenn og for den kirkelige forvaltning.

Biskopen har taushetsplikt etter gjeldende regler.

0Endret ved forskrifter 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 19.Biskopen har som embets- eller tjenestedistrikt et bispedømme med utstrekning som fastsettes av Kongen.
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 20.Biskopen tilsettes av Kirkerådet etter forskrift om framgangsmåten fastsatt av Kirkemøtet og på vilkår som er fastsatt ved lov. Biskopen må rette seg etter vedtatt tjenesteordning og finne seg i endringer i gjøremål og embets- eller tjenestedistriktets utstrekning.
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 21.Som biskop kan utnevnes person som har de kvalifikasjoner som kreves for å bli tilsatt som prest.
0Endret ved forskrifter 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012).
§ 22.Biskopen vigsles i vedkommende bispedømmes domkirke etter forordnet liturgi forrettet av Bispemøtets preses. Vigslingsliturgiens formaning og løfte er bestemmende for biskopens tjeneste og livsførsel.
§ 23.Biskopen lønnes etter statens lønnsregulativ og får særskilte godtgjøringer etter de regler og satser som gjelder til enhver tid.
§ 24.Biskopens tjenestedrakt er surtout etter modeller godkjent av departementet, med det bispekors som følger det enkelte embete. Som liturgisk drakt bærer biskopen den korkåpe som følger embetet, sammen med alba, stola og bispekorset. Tjenestedrakt og liturgisk drakt bekostes av det offentlige.
§ 25.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 29 juni 2012 nr. 705 (i kraft 1 juli 2012), opphevet ved forskrift 13 mars 2015 nr. 267 (i kraft 1 sep 2015).
§ 26.Biskopen meddeles ferie og annen tjenestefrihet av departementet.

Biskopen skal avsette nødvendig tid til studium, fritid og personlig fornyelse.

0Endret ved forskrift 15 jan 2007 nr. 26 (i kraft 1 mars 2007).
§ 27.Biskopen skaffer til veie opplysninger og gir uttalelse i saker som forelegges av departementet, Kirkemøtet og andre offentlige instanser, og kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold innen bispedømmet, Den norske kirke eller samfunnet ellers.
§ 28.Biskopen utfører de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved lov, i medhold av lov eller ved bestemmelse av Kongen eller departementet.
0Endret ved forskrift 23 feb 2007 nr. 202 (i kraft 1 mars 2007).