Reglement for bispemøtet

DatoFOR-1997-06-06-1056
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1972
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endretFOR-2010-12-17-1701 fra 01.01.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§34, FOR-1997-06-06-1540
Kunngjort
KorttittelReglement for bispemøtet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 6. juni 1997 nr. 1540.
Endringer: Endret ved vedtak 17 des 2010 nr. 1701.

§ 1.Bispemøtet består av samtlige tjenestegjørende biskoper.
§ 2.Bispemøtet virker for samordning av de gjøremål som etter gjeldende regler tilligger biskopene, uten å binde den enkelte biskop i utøvelsen av egne embetsfunksjoner. Møtet utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved bestemmelse av Kongen. Det avgir uttalelse i saker som det blir forelagt av departementet eller Kirkemøtet.
§ 3.Bispemøtet samles normalt tre ganger årlig.
0Endret ved vedtak 17 des 2010 nr. 1701 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4.Bispemøtet har et arbeidsutvalg som består av preses, visepreses og ett medlem valgt blant de øvrige biskoper. Preses utnevnes etter en forutgående nominasjonsprosess, jf. regler om nominasjon mv. ved utnevning av biskop § 7. Bispemøtet velger selv visepreses og det øvrige medlem for to år om gangen. Arbeidsutvalget har under ledelse av preses det løpende arbeid med Bispemøtets saker. Bispemøtet skal ha sekretær.
0Endret ved vedtak 17 des 2010 nr. 1701 (i kraft 1 jan 2011).
§ 5.Bispemøtet fastsetter nærmere forretningsorden for sin virksomhet.