Forskrift om ordensregler m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

DatoFOR-1997-06-06-569
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 1097
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskr om ordensregler m.v. i Svalbard mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

Bestemmelsene i kapittel V om orden på fangstfelt m.v., kapittel VI om berging av redskap og kapittel VIII om erstatning i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.