Forskrift om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven

DatoFOR-1997-06-06-571
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1101
Ikrafttredelse03.12.1997
Sist endretFOR-2006-04-10-425
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§332, jf. LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort
KorttittelForskrift om statsautoriserte tolker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 332. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Satt i kraft fra og med 3 des 1997 iflg. forskrift 3 des 1997 nr. 1252. Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 23 des 2005 nr. 1702, 10 april 2006 nr. 425.

Kap. I. Autorisasjon og tolkens plikter m.v.

§ 1.Bevillingsmyndighet

Bevilling som statsautorisert tolk gis av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Direktoratet skal kalle bevillingen tilbake når et av vilkårene for å få den, eller inneha den, jf. § 3, ikke lenger oppfylles. Midlertidig tilbakekalling kan foretas for den tid det tar å behandle saken.

Søknad om å få bevilling, og sak om tilbakekalling av bevilling, behandles etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Direktoratet har ansvaret for at det føres et offentlig register over de personene som har fått bevilling som statsautorisert tolk, og for offentliggjøring av informasjon om registeret.

0Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 23 des 2005 nr. 1702 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.Bevillingens innhold

Bevilling som statsautorisert tolk gjelder for generell kompetanse i tolking til og fra norsk og tolkespråket.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 3.Vilkårene for å få bevilling

Bevilling som statsautorisert tolk gis til den som har bestått slik prøving av kunnskaper og tolkeferdigheter som er fastsatt i disse forskriftene, og som har fylt 20 år og er myndig etter norske bestemmelser.

Før bevillingen gis, må kandidaten ha avgitt en skriftlig forsikring om å ville rette seg etter det som er eller blir bestemt om tolkevirksomheten m.v. i denne forskriften. Dersom bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriftene overtres, kan bevillingen tilbakekalles.

Når særlige grunner taler for det, kan departementet gjøre unntak fra vilkåret i bestemmelsens første ledd.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 4.Betegnelsen statsautorisert tolk

Bevillingen gir rett til å bruke betegnelsen statsautorisert tolk, med et tillegg som angir tolkespråket.

Tolken har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, hverken på selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 5.Pliktene i tolkevirksomheten

Virksomheten som statsautorisert tolk må utføres upartisk og omhyggelig, og i samsvar med god tolkeskikk.

Når det under tolkingen er noe til hinder for at tolken kan utføre sitt arbeid faglig tilfredsstillende, må tolken gjøre partene oppmerksomme på dette.

Dersom tolken er ugild i medhold av forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstavene a - d, eller etter annet ledd, skal tolken selv gjøre oppmerksom på dette forhold.

§ 6.Taushetsplikt m.v.

Tolken har taushetsplikt når det gjelder opplysninger fra sin tolkevirksomhet i samsvar med god tolkeskikk. Reglene i forvaltningsloven §§ 13 flg. gjelder tilsvarende. Andre bestemmelser om taushetsplikt i særlovgivningen gjelder tilsvarende i den grad de kommer til anvendelse på det enkelte tolkeoppdrag.

Unntak fra første ledd gjelder i den utstrekning tolken i henhold til lovgivning er pliktig til å gi opplysninger.

Opplysninger som er taushetsbelagt etter første ledd, må ikke utnyttes av tolken i forretningsmessig øyemed eller på annen måte. Unntaket etter annet ledd begrenser ikke dette forbudet.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.

Kap. II. Tolkeprøven (autorisasjonsprøven)

§ 7.Årlig tolkeprøve

Tolkeprøven holdes minst en gang i året i utvalgte språk.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 8.Oppmelding til tolkeprøven

Oppmeldingen til tolkeprøven skrives på fastsatt skjema. Identiteten må bekreftes slik det fremgår av skjemaet.

Oppmeldingsgebyr betales med det beløp departementet bestemmer.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 9.Tolkeprøvens formål og inndeling

Tolkeprøven avgjør om kandidaten fyller de faglige krav for å få bevilling som statsautorisert tolk. Det utferdiges ikke vitnemål for bestått prøve, men utfallet av prøven innberettes til direktoratet.

Tolkeprøven består av en skriftlig og en muntlig del.

0Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 10 april 2006 nr. 425.
§ 10.Innholdet i den skriftlige delen av tolkeprøven

Den skriftlige delen av tolkeprøven omfatter begge språkene, og består av en terminologidel, en allmennspråklig del og en realiadel. I de norske tekstene kan begge målformer forekomme. Delprøvene omfatter områdene helse/medisin, jus og rettshåndheving, sosialforvaltning, arbeidsliv/økonomi og andre sentrale samfunnsforhold.

Realiaprøven skal vise kandidatens kunnskaper i sosiale og kulturelle forhold i begge språkområder.

Terminologiprøven skal vise kandidatens kunnskaper i entydige termer på begge språk, fordelt på områdene etter første ledd.

Den skriftlige prøven må som hovedregel være bestått for at kandidaten kan gå opp til muntlig prøve.

Bruk av hjelpemidler er ikke tillatt ved den skriftlige prøven.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 11.Innholdet i den muntlige delen av tolkeprøven

Kandidaten prøves i praktiske ferdigheter i å tolke ved den muntlige prøven. Videre skal kandidaten vise at han/hun har ferdigheter i adekvat språkbruk, kjennskap til sentrale samfunnsforhold i begge språkområder og innsikt i god tolkeskikk.

Den muntlige delen av tolkeprøven skal vise om kandidaten på de samme områdene som er nevnt i § 10:

a)kan ved å tolke konsekutivt overføre budskapet til begge språkene så fullverdig at det ikke forekommer feil av betydning for forståelsen, og
b)kan bevare stilnivået og gjengi vesentlige markeringer i stemmebruk, mimikk og gester i overføringen, og
c)har et adekvat ordforråd og
d)har kjennskap til god tolkeskikk.

Den muntlige delen skal inneholde dialoger og korte monologer på norsk og tolkespråket. Forskjellige dialekter og stilnivåer kan forekomme.

Oppgavene skal gjenspeile faktiske situasjoner, og en av oppgavene skal være fra enten jus/rettshåndheving eller helse/medisin.

Den muntlige prøven avsluttes med en samtale som skal vise kandidatens kunnskap om god tolkeskikk. Det er tillatt å bruke ordlister eller ordbok ved den muntlige prøven.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 12.Sensorveiledningene

Det skal foreligge en skriftlig sensorveiledning både for den skriftlige prøven og for den muntlige. Veiledningene skal bidra til å sikre likhet i bedømmingen av kandidater med ulike tolkespråk.

Veiledningene blir utarbeidet av prøvenemnda ved et utvalg av nemnda, jf. § 15.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 13.Evaluering av tolkeprøven

For å ha bestått tolkeprøven må kandidaten ha vist tilfredsstillende prestasjoner både i den skriftlige delen og i den muntlige delen.

Ved den muntlige prøven må kandidaten vise at han/hun med letthet kan uttrykke seg på norsk og på tolkespråket på en språkriktig måte og med klar uttale. I tillegg må kandidaten vise gode tolketekniske ferdigheter, ha kjennskap til fagterminologi på de nevnte områder og kjennskap til god tolkeskikk.

Prestasjonene til tolkeprøven bedømmes med betegnelsene bestått og ikke bestått.

Det er adgang til å gå opp til tolkeprøven 3 ganger.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 14.Retten til begrunnet evaluering og klage

Reglene om klage og omgjøring i forvaltningsloven §§ 28 flg. gjelder tilsvarende.

Når prestasjonene til tolkeprøven er evaluert, har kandidaten, dersom prøven er bedømt til ikke bestått, rett til å få en redegjørelse for evalueringen av egen prestasjon. Krav om begrunnelse må fremsettes innen 3 uker etter at evalueringen er kunngjort.

Skriftlig begrunnet klage på evalueringen må fremsettes innen tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Ny sensurering skal da foretas.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.

Kap. III. Nemnda for tolkeprøven (prøvenemnda)

§ 15.Prøvenemndas sammensetning og oppgaver

Prøvenemnda består av en leder, tre sensorer og to personer som spiller rollen som tolkebrukere. Lederen for tolkeprøven skal ha en stedfortreder. Disse oppnevnes av den administrative myndighet for gjennomføringen av tolkeprøven for en bestemt tjenestetid.

I tilfeller hvor det ikke er mulig å rekruttere sensorer med relevant høyere utdanning, samt kompetanse i norsk og det aktuelle tolkespråk, kan prøvenemnda utvides slik at det totalt kan sikres forsvarlig bedømming i henhold til kriterier som nevnt i § 11.

Lederen for tolkeprøven skal lede prøvenemndas virksomhet. Ved uventet forfall kan lederen og en av sensorene foreta oppnevning til nemnda.

Et utvalg av nemnda, som består av lederen for tolkeprøven og minst en av sensorene skal ha ansvar for utarbeiding av oppgavene til tolkeprøven med sensorveiledninger. Prøvenemnda evaluerer prestasjonene.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 16.Arbeidsdelingen i prøvenemnda

To sensorer skal ha relevant høyere utdanning samt kompetanse i norsk og det aktuelle tolkespråket. De samme sensorer skal ha bedømt den skriftlige besvarelsen.

En tredje sensor, med relevant erfaringsbakgrunn, skal særlig bedømme tolkeferdighetene.

Lederen for tolkeprøven kan foreta eksaminasjonen i god tolkeskikk.

I tilfeller hvor det ikke er mulig å rekruttere to sensorer med relevant høyere utdanning samt kompetanse både i norsk og det aktuelle tolkespråk, kan arbeidsdelingen endres slik at det totalt kan sikres forsvarlig bedømming i henhold til kriteriene som er nevnt i § 11.

Den ene som spiller tolkebruker med morsmålskompetanse i norsk, skal ha rollen som norsktalende. Den andre som spiller tolkebruker med morsmålkompetanse i det aktuelle tolkespråket, skal ha rollen som minoritetsspråklig.

Dersom ingen av sensorene har morsmålskompetanse i norsk kan den som spiller rollen som norsk tolkebruker i tillegg oppnevnes som hjelpesensor. Dersom ingen av sensorene har morsmålskompetanse i det aktuelle tolkespråket, kan den som spiller minoritetsspråklig tolkebruker oppnevnes som hjelpesensor i det aktuelle språket. I slike tilfeller må vedkommende ha henholdsvis norsk eller det aktuelle tolkespråket som morsmål samt høyere utdanning. I så fall skal vedkommende foreta sin vurdering på grunnlag av båndopptak fra prøvene.

0Endret ved forskrift 27 okt 1999 nr. 1132.
§ 17.Avgjørelsen i prøvenemnda

Prøvenemndas sensorer avgjør etter drøfting om tolkeprøven er bestått. Har det fungert en hjelpesensor, skal denne delta i drøftingen og gi uttrykk for sin mening om hvordan avgjørelsen bør bli.

Er det ikke enighet om avgjørelsen, skal det fremgå av prøvenemndas protokoll hvordan de enkelte sensorer har stemt. Har det deltatt en hjelpesensor, skal dennes tilråding om bestått eller ikke bestått alltid fremgå av protokollen.

Lederen for tolkeprøven og sensorene skal underskrive protokollen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 18.Rådet for autorisasjonsordningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan oppnevne et råd for autorisasjonsordningen, som består av medlemmer fra relevante institusjoner og organisasjoner mv. Rådet skal kunne bidra med rådgivningen i forbindelse med autorisasjonsordningen.

Departementet gir nærmere bestemmelser om rådets virksomhet.

0Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 10 april 2006 nr. 425.
§ 19.Utfyllende bestemmelser

Departementet fastsetter hvem som skal ha administrativ myndighet for gjennomføringen av tolkeprøven. Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften, både generelle bestemmelser og bestemmelser som gjelder enkelttilfeller. Den administrative myndighet for tolkeprøven kan gi utfyllende bestemmelser til forskriftens kapittel II og III.

Direktoratet kan bestemme hvilke tolkespråk tolkeprøven skal omfatte.

0Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 10 april 2006 nr. 425.
§ 20.Iverksetting m.v.

Disse forskriftene gjelder fra den dag1 Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fullmakt til å foreta endringer av forskriftene.

0Endret ved forskrifter 27 okt 1999 nr. 1132, 10 april 2006 nr. 425.
1Fra og med 3 des 1997 iflg. forskrift 3 des 1997 nr. 1252.