Forskrift om domstolsordningen i saker etter militær straffelov i krigstid.

DatoFOR-1997-06-13-582
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1393
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
EndrerFOR-1957-12-06-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§466
Kunngjort
KorttittelForskrift om militær domstolsordning

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1997 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 466 og § 468. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Satt i kraft ved forskrift 6 okt 1997 nr. 1082. Endret 11 okt 2002 nr. 1094.

§ 1.Domstoler for behandling av saker etter militær straffelov i krigstid

I krigstid behandles saker om overtredelse av militær straffelov ved følgende tingretter:

Oslo tingrett, Eidsvoll tingrett, Sarpsborg tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Kongsberg tingrett, Skien og Porsgrunn tingrett, Tønsberg tingrett, Nedenes tingrett, Kristiansand tingrett, Stavanger tingrett, Bergen tingrett, Sunnfjord tingrett, Romsdal tingrett, Trondheim tingrett, Inderøy tingrett, Alstahaug tingrett, Salten tingrett, Ofoten tingrett, Trondenes tingrett, Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Hammerfest tingrett og Tana og Varanger tingrett.

Domstollederen i kollegiale domstoler kan velge ut en eller flere dommere til å behandle sakene.

Stedlig virkekrets for tingrettene fastsettes av departementet.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Utvalg av meddommere

Lister over utvalg av militære meddommere settes opp årlig for den påfølgende mobiliseringstermin. Listene skal settes opp med minst 30 navn for hver forsvarsgren. Listen bør bestå av militærpersoner som ventes å befinne seg innen kretsen ved en mobilisering. Om dette viser seg vanskelig, kan listen inneholde navn fra andre kretser, eventuelt at flere kretser har felles utvalg av meddommere.

Heimevernspersonell inkluderes for den forsvarsgren de er tilknyttet. Halvparten av listens medlemmer skal være befal av sersjants eller tilsvarende grad eller høyere, så vidt mulig opp til grad av oberst eller kommandør. Det bør såvidt mulig unngås å sette opp nøkkelpersonell som det vil være vanskelig å unnvære. Det bør tilstrebes en viss kvinneandel i utvalgene etter tilgjengelighet.

For domstoler som dekker hjemmebase eller oppsettingssted for avdeling eller enhet som skal være forberedt til eventuelle oppdrag i utlandet, skal det ved sammensetting av listen tas hensyn til at meddommerne skal kunne kalles til tjeneste ved domstolen i fredstid.

§ 3.Uttak til meddommerutvalgene

Listene settes opp av Forsvarets Overkommando, etter innhentede oppgaver fra Vernepliktsverket, forsvarsstabene og heimevernsstaben. Listene skal inneholde fødselsnummer, militær grad og militær avdeling. Listene sendes domstolene før hver mobiliseringstermin.

I krigstid har forsvarskommando eller distriktskommando ved behov fullmakt til å ajourføre listene for domstolene innenfor sitt område.

Forsvarets Overkommando gir nærmere direktiver om uttaket til listene.

§ 4.Oppnevning av meddommere i nødstilfeller

Til bruk for oppnevning etter straffeprosessloven § 470 annet ledd kan domstolen be militær myndighet om oversikt over tilgjengelige militærpersoner.

§ 5.Forberedelse til krigstid

Generaladvokaten fører oppsyn med at rettergangsordningen er forberedt ved mobilisering.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den tid Justisdepartementet bestemmer1. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. desember 1957 nr 1 om valg av menige domsmenn til militære straffesaker.

1I kraft 1 jan 1998 jf forskrift 6 okt 1997 nr. 1082.