Forskrift om Petroleumsregisteret.

DatoFOR-1997-06-19-618
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1997 1500
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endretFOR-2013-01-28-117 fra 01.02.2013
EndrerFOR-1985-06-12-1188
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§6-1, LOV-1996-11-29-72-§10-18, FOR-2009-05-15-512
Kunngjort
KorttittelForskrift om Petroleumsregisteret

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 6-1 og § 10-18. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 15. mai 2009 nr. 512.
Endringer: Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)petroleumsloven, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,
b)tinglysingsloven, lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing,
c)sjøloven, lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten,
d)forvaltningsloven, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker,
e)tillatelser, utvinningstillatelser som nevnt i petroleumsloven § 3-3 og særskilte tillatelser til anlegg og drift av innretninger som nevnt i samme lov § 4-3,
f)andel, den ideelle andel en rettighetshaver til enhver tid har i en tillatelse og i det interessentskap som følger av den samarbeidsavtale som er knyttet til tillatelsen,
g)innretninger, installasjoner og anlegg m.v. som nevnt i petroleumsloven § 1-6 d og som er utplassert i medhold av en tillatelse som nevnt i samme lov §§ 3-3 og 4-3.
0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).
§ 1-2.Registerfører

Petroleumsregisteret føres av Oljedirektoratet.

§ 1-3.Elektronisk databehandling

Petroleumsregisteret føres ved bruk av elektronisk databehandling.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).
§ 1-4.Offentlighet m.v.

Registeret er offentlig, og det kan kreves utskrift av registeret. Innsyn i og utskrift fra registeret skal gjøres elektronisk av den som skal ha innsyn i eller utskrift fra registeret. Oljedirektoratet fastsetter den nærmere fremgangsmåte for elektronisk innsyn og utskrift.

Bekreftet utskrift fra registeret kan bestilles fra registerfører ettersendt i posten. Dette belastes etterskuddsvis med en tredjedels rettsgebyr for hver tillatelse som den bekreftede utskriften omfatter.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).

Kap. 2. Registrering av tillatelser m.v.

§ 2-1.Registrering av tillatelser, registerenhet

Registerfører skal registrere alle tillatelser i Petroleumsregisteret. Hver tillatelse utgjør en egen registerenhet.

§ 2-2.Opplysninger om registerenheten

Petroleumsregisteret skal inneholde opplysninger om tillatelsens nummer, tildelingsdato, tillatelsens varighet, hvilke juridiske eller fysiske personer som er rettighetshavere, størrelsen på rettighetshavernes andeler i tillatelsen, og hvem som er operatør. Dersom staten deltar direkte i tillatelsen, skal registeret inneholde opplysninger om størrelsen på statens andel. Dersom tvangsmulkt er ilagt, skal registeret inneholde opplysning om dette inntil tvangsmulkten opphører.

Departementet kan bestemme at ytterligere opplysninger skal registreres.

§ 2-3.Rettighetshavers meldeplikt m.v.

Rettighetshaver skal gi skriftlig melding til registerfører ved følgende endringer i tillatelsen:

a)skifte av operatør i medhold av petroleumsloven § 3-7,
b)endring av selskapsnavn,
c)forlengelse av tillatelsen etter petroleumsloven § 3-9 og § 4-3 tredje ledd,
d)oppgivelse av utvinningstillatelsen etter petroleumsloven § 3-15,
e)pantsettelse av tillatelsen eller andel i tillatelsen etter petroleumsloven § 6-2,
f)overdragelse av tillatelsen eller andel i tillatelsen m.v. som nevnt i petroleumsloven § 10-12 første ledd, og andre disposisjoner som endrer fordelingen av rettighetshavers andel i tillatelsen,
g)tilbakekall av tillatelsen etter petroleumsloven § 10-13.

Følgende dokumentasjon skal sendes inn til registerfører sammen med meldingen:

a)ved melding etter første ledd litra a), c) og d): dokumentasjon på vedtak fattet av Olje- og energidepartementet.
b)ved melding etter første ledd litra b): bekreftet firmaattest som viser det nye navnet.
c)ved melding etter første ledd litra e): pantobligasjon med bekreftet kopi, bekreftet firmaattest for pantsetter, dokumentasjon på at samtykke fra Olje- og energidepartementet er innhentet og kvittering for betalt gebyr, jf. § 4-3. Pantobligasjonen skal være undertegnet av signaturberettiget eller i henhold til fullmakt undertegnet av signaturberettiget. Ved transport av pantobligasjonen skal dette fremgå på originaldokumentet med bekreftet kopi.
d)ved melding etter første ledd litra f): skjøte med bekreftet kopi, bekreftet firmaattest for selger og dokumentasjon på samtykke til overdragelsen fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. Behøves ikke faktisk samtykke fra Finansdepartementet, skal det fremlegges kopi av redegjørelse i henhold til § 1 i forskrift om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10. Skjøtet skal være på blankett fastsatt av registerfører og skal være undertegnet av signaturberettiget eller i henhold til fullmakt undertegnet av signaturberettiget.

Melding skal gis straks endringen er godkjent av myndighetene. Melding om overdragelse etter første ledd litra f) skal gis så snart overdragelsen er gjennomført mellom partene. Ved endring av selskapsnavn skal melding gis straks endringen er registrert i foretaksregisteret. Ved endring som nevnt i petroleumsloven § 3-9 annet ledd og § 3-15, skal melding gis straks endringen får virkning. Meldingen skal være undertegnet av signaturberettiget for selskapet eller i henhold til fullmakt undertegnet av signaturberettiget.

Endringer i tillatelsen som er meldepliktig etter første ledd skal registreres i Petroleumsregisteret.

Ved brudd på meldeplikten kan registerfører etter reglene i petroleumsloven § 10-16 ilegge rettighetshaver tvangsmulkt på inntil 2 ganger rettsgebyret pr. dag inntil skriftlig melding er inngitt. Tvangsmulkten opphører uansett etter 30 dager.

Registerfører kan av eget tiltak registrere meldepliktige opplysninger dersom rettighetshaver ikke oppfyller sin meldeplikt. I tilfeller hvor tvangsmulkt er ilagt, kan registerfører registrere opplysningen av eget tiltak når tvangsmulkten er opphørt. Registerfører skal sende skriftlig underretning til rettighetshaver straks slik registrering er foretatt.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).

Kap. 3. Registrering av rettigheter m.v.

§ 3-1.Hvilke rettsstiftelser som kan registreres

I Petroleumsregisteret registreres dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en tillatelse eller en andel i en tillatelse.

§ 3-2.Registerhjemmel

Registerhjemmel har den Petroleumsregisteret utpeker som rettighetshaver eller den som godtgjør at han er rettighetshaver. Dersom en tillatelse er tildelt en gruppe av rettighetshavere, har rettighetshavergruppen registerhjemmel for tillatelsen, mens de enkelte rettighetshavere har registerhjemmel for deres respektive andeler.

Den som har registerhjemmel har også registerhjemmel til rettighetshavers rettigheter etter avtaler inngått i tilknytning til tillatelsen, herunder avtaler om behandling, lagring og transport av petroleum. Registerhjemmel omfatter også rettighetshavers rettigheter til innretninger som ikke er registrert i et annet realregister og som ikke er plassert på land eller sjøgrunn undergitt privat eiendomsrett.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).
§ 3-3.Vilkår for registrering

Rettsstiftelser som nevnt i § 3-1 kan ikke registreres i Petroleumsregisteret med mindre utstederen av dokumentet har registerhjemmel eller samtykke fra hjemmelshaveren.

Registerfører kan likevel av eget tiltak foreta slik registrering dersom meldeplikten i § 2-3 ikke er overholdt, jf § 2-3 femte ledd.

Et dokument kan ikke registreres før de nødvendige offentlige samtykker foreligger i henhold til petroleumsloven.

§ 3-4.Pantobligasjon

Ved pant i hele tillatelsen skal pantobligasjonen angi type tillatelse og nummeret på tillatelsen. Pantobligasjonen skal videre inneholde en generell angivelse av hvilke rettigheter som følger av tillatelsen og av virksomhet som utøves i henhold til tillatelsen. Det skal herunder fremgå hvilke rettigheter etter avtaler inngått i tilknytning til tillatelsen som omfattes av pantsettelsen.

Ved pant i andel i en tillatelse skal pantobligasjonen i tillegg til opplysninger som nevnt i første ledd også angi andelens størrelse.

Pantobligasjonen skal angi et bestemt beløp eller et høyeste beløp for pantekravet. Beløpet skal være angitt i norske penger eller i utenlandske penger som til vanlig har børskurs i Norge.

§ 3-5.(Opphevet 1 feb 2013 ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117.)

Kap. 4. Fremgangsmåten ved registrering m.v.

§ 4-1.Generelt om fremgangsmåten

Utdrag av dokumentet registreres i Petroleumsregisteret. Dokumentet påføres attest om registrering og en kopi arkiveres.

Registreringen skal omfatte dokumentnummer, dato for registrering og hvilke rettsstiftelser eller endringer i tillatelsen dokumentet gir uttrykk for. Ved registrering av opplysninger om tillatelsen gjelder for øvrig bestemmelsene i §§ 2-2, 2-3 og 5-2.

Registreringen skal ikke omfatte opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov.

§ 4-2.Dokumenter m.v.

Dokument som ønskes registrert sendes til registerføreren med original og en kopi. Dokumentet skal være skrevet på norsk eller engelsk og kan kreves oversatt til norsk. Dokumentet bør ikke inneholde annet enn det som kan registreres.

Dokument som kommer inn til Petroleumsregisteret innen kl 1200 registreres samme dag. Dokument som kommer inn etter kl 1200 registreres neste kontordag.

Finner registerføreren at dokumentet åpenbart ikke kan registreres, skal det uten registrering sendes tilbake til rekvirenten.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117 (i kraft 1 feb 2013).
§ 4-3.Gebyr

Ved registrering av pantsettelser, skal det betales et gebyr til Oljedirektoratet på 10 ganger rettsgebyret.

Bevis for at gebyr er betalt vedlegges begjæringen om registrering. Følger beviset ikke med, skal dokumentet nektes mottatt og betraktes som ikke innkommet.

§ 4-4.Attester

På registrerte dokumenter om rettsstiftelser anføres dato for registrering og dokumentnummer. Pantobligasjoner gis dessuten anmerkning om registrerte heftelser som kan påvirke panthavers rett. Slik anmerkning og særskilt pantattest kan gis i form av utskrift av registeret.

Kap. 5. Forskjellige bestemmelser

§ 5-1.Datasikkerhet

Registerfører skal påse at opplysninger i Petroleumsregisteret blir samlet inn, registrert, oppbevart og benyttet på en forsvarlig måte. Det skal tas sikkerhetskopier av Petroleumsregisteret.

§ 5-2.Slettelse m.v.

Når registerfører mottar skriftlig melding fra rettighetshaver om at en tillatelse utløper, oppgis eller tilbakekalles, skal den slettes med opplysning om årsaken. Ved oppgivelse eller tilbakekallelse av andel i en tillatelse, skal de opplysninger som spesielt gjelder andelen slettes.

Slettelse etter første ledd medfører at heftelser i tillatelsen eller andelen slettes. For slettelse av heftelser ellers gjelder sjøloven § 29 tilsvarende så langt den passer.

Reglene om foreldelse av rettsvern etter tinglysingsloven kapittel 3 kommer ikke til anvendelse.

I tilfeller som nevnt i petroleumsloven § 6-4, kan slettelse ikke foretas før panthaver er gitt varsel og han deretter ikke har begjært tvangssalg uten unødig opphold.

§ 5-3.Feil ved registreringen

Blir registerføreren oppmerksom på at en innføring i Petroleumsregisteret er uriktig, eller at det på annen måte er gjort feil, skal registerføreren rette feilen. Har noen på grunn av feilen fått uriktig opplysning, skal registerføreren så vidt mulig underrette vedkommende om rettelsen i rekommandert brev.

§ 5-4.Klage m.v.

Reglene i forvaltningsloven kapittel VI kommer til anvendelse. Søksmål kan ikke reises før klagen er endelig avgjort.

§ 5-5.Statens erstatningsansvar

Staten er ansvarlig for registreringsfeil i den utstrekning det følger av alminnelige erstatningsregler.

Kap. 6. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 6-1.Ikrafttredelse m.v.

Forskriften trer i kraft 1. juli 1997. Fra samme tid oppheves forskrift 12. juni 1985 nr. 1188 for petroleumsregisteret.

§ 6-2.(Opphevet 1 feb 2013 ved forskrift 28 jan 2013 nr. 117.)