Forskrift om overgangsregler til lov 13. juni 1997 nr. 59 om endringer i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

DatoFOR-1997-06-19-619
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 1505
Ikrafttredelse19.06.1997
Sist endret
EndrerLOV-1966-12-16-9
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-59, LOV-1997-02-28-19
Kunngjort
KorttittelOvergangsregler etter folketrygdloven m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 19. juni 1997 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 59 om endringer i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), avsnitt III nr. 2.

§ 1.Endringene i trygderettsloven § 7 og § 21 andre ledd gis virkning også for saker som er under behandling i Trygderetten når loven trer i kraft, likevel slik at rett satt etter den tidligere § 7 anses som lovlig satt.
§ 2.Reglene trer i kraft straks og gis virkning fra endringslovens ikrafttredelse 13. juni 1997.