Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten

DatoFOR-1997-06-27-652
DepartementOlje- og energidepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 1551
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endretFOR-2013-05-24-513
EndrerFOR-1993-03-26-222
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1996-11-29-72-§10-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om utgifter - tilsyn i petr.virks.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. § 10-3. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1618, 1 feb 2002 nr. 127, 4 april 2003 nr. 431, 8 okt 2004 nr. 1395, 14 des 2009 nr. 1514, 24 mai 2013 nr. 513.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 1-4.

0Endret ved forskrift 24 mai 2013 nr. 513.
§ 2.(Opphevet ved forskrift 24 mai 2013 nr. 513.)
§ 3.Tilsyn med ressursforvaltning

For tilsyn med ressursforvaltning kreves refusjon i følgende tilfeller:

-deltagelse som observatør på komitémøter i tillatelser som nevnt i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,
-øvrige nødvendige møter i forbindelse med tilsyn med tillatelser m.v.,
-måleteknisk tilsyn,
-registrering av nye brønner.

Olje- og energidepartementet kan bestemme at det også i andre tilfeller skal kreves refusjon for tilsyn med ressursforvaltning.

§ 4.Refusjon av utgifter i forbindelse med tilsyn

Tilsyn, inklusiv reisetid, som utføres etter denne forskriften, vil bli fakturert med kr 820 pr. time.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1618 (i kraft 1 okt 2001), 4 april 2003 nr. 431, 14 des 2009 nr. 1514 (i kraft 1 jan 2010).
§ 5.Refusjon av utgifter i forbindelse med tjenestereiser

Utgifter i forbindelse med tjenestereiser skal faktureres etter statens regulativ for tjenestereiser.

§ 6.Dokumentasjon

Utgifter som kreves refundert etter denne forskriften, skal betales på grunnlag av oppgaver over den tiden som er gått med.

Ved beregning av medgått tid, skal arbeidstid på 30 minutter eller mindre regnes som en halv time, og tid utover tretti minutter regnes som en hel time.

Den som skal refundere utgiftene, kan kreve at tilsynsmyndigheten legger frem timeoppgaver.

§ 7.Særskilt refusjon m.v.

Dersom et avtalt tilsyn utenfor det faste arbeidsstedet ikke lar seg gjennomføre når tilsynsmyndigheten møter opp, og dette ikke skyldes tilsynsmyndigheten, skal rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot betale et beløp på kr 1 430 pr. tjenestemann som møter frem. Beløpet kommer i tillegg til timesatsen og reiseutgifter. Dersom årsaken til at tilsynet ikke kan gjennomføres ligger utenfor rettighetshavers eller den tilsynet retter seg mot sin kontroll, kan tilsynsmyndigheten bestemme at refusjon likevel ikke skal kreves.

Tilsynsmyndigheten kan benytte andre offentlige eller private juridiske eller fysiske personer til å bistå i tilsynet med petroleumsvirksomheten. Dersom slike juridiske eller fysiske personer bistår i tilsynet, skal tilsynsmyndigheten fastsette størrelsen av refusjonen i hvert enkelt tilfelle.

For tilsynsutgifter der satsene i denne forskriften ikke passer, kan tilsynsmyndigheten fastsette særskilte satser under hensyn til arbeidets art, omfang og forholdene for øvrig. Tilsynsmyndigheten kan eventuelt fastsette satser for nærmere definerte arbeidsoppgaver dersom den finner at det er mer hensiktsmessig.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1618 (i kraft 1 okt 2001), 4 april 2003 nr. 431, 14 des 2009 nr. 1514 (i kraft 1 jan 2010).
§ 8.Krav om refusjon m.v.

Refusjon av utgifter i forbindelse med tilsyn kan kreves fra rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot eller finner sted hos i det enkelte tilfelle.

Tilsynsmyndigheten kan kreve at det blir stilt bankgaranti eller liknende som dekker tilsynsutgiftene.

Dersom utgiftene ikke refunderes innen forfall, skal det betales renter av beløpet i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 9.Justering av satser

Olje- og energidepartementet kan justere satsene som nevnt i § 4 og § 7.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 8 okt 2004 nr. 1395, 24 mai 2013 nr. 513.
§ 10.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 1997. Fra samme tid oppheves forskrift 26. mars 1993 nr. 222 om oppkreving av gebyrer til statskassen for tilsyn med petroleumsvirksomheten.