Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet

DatoFOR-1997-06-27-653
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1997 1553 (Merknader)
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endretFOR-2014-12-05-1518
EndrerFOR-1980-04-01-9464, FOR-1985-06-14-1158
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§2-1, LOV-1996-11-29-72-§3-14, LOV-1996-11-29-72-§4-8, LOV-1996-11-29-72-§4-9, LOV-1996-11-29-72-§4-10, LOV-1996-11-29-72-§10-4, LOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1967-02-10-§13c, LOV-1967-02-10-§19, FOR-2009-05-15-512, LOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort
Rettet01.12.2011 (merknader tilføyd)
KorttittelForskrift til petroleumsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 2-1, § 3-14, § 4-8, § 4-9 og § 10-18 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13 c tredje ledd og § 19 tredje ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 15. mai 2009 nr. 512. Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX (Rdir. 85/337/EØF og Rdir. 97/11/EF), vedlegg XX kap. III nr. 21 (direktiv 2009/31/EF), vedlegg IV nr. 16 (direktiv 98/30/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juli 1997 nr. 802, 19 des 1997 nr. 1328, 17 juli 1998 nr. 623, 4 juni 1999 nr. 571, 22 des 1999 nr. 1377, 20 des 2002 nr. 1618, 12 des 2003 nr. 1504, 20 jan 2006 nr. 49, 30 juni 2006 nr. 791, 22 des 2006 nr. 1536, 18 des 2007 nr. 1538, 19 des 2008 nr. 1476, 26 juni 2009 nr. 857, 18 des 2009 nr. 1731, 24 juni 2011 nr. 640, 2 juli 2012 nr. 729, 9 okt 2013 nr. 1213, 5 des 2014 nr. 1518.
Rettelser: 01.12.2011 (merknader tilføyd).