Forskrift om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

DatoFOR-1997-07-11-784
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 1719
Ikrafttredelse11.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1996-07-19-736, FOR-1996-07-19-737, FOR-1996-07-19-738, FOR-1996-07-19-739, FOR-1996-07-19-740, FOR-1996-07-19-741, FOR-1996-07-19-742, FOR-1996-07-19-743, FOR-1997-05-09-446, FOR-1997-05-09-447
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering av rekefiskefartøy

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektøren 11. juli 1997 med hjemmel i forskrifter av 19. juli 1996 nr. 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742 og 743 (om fiske etter reker med fartøy fra Canada, Estland, Litauen, Færøyene, Grønland, Island, Medlemsstater i Det europeiske fellesskap og Norge i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann) § 2 og forskrifter av 9. mai 1997 nr. 446 og 447 (om fiske etter reker med fartøy fra Russland i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann) § 2.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske fartøy som innehar reketråltillatelse, fartøy som fører kanadisk, estisk, litauisk, færøysk, grønlandsk, islandsk, russisk flagg og fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap, og som skal delta i fisket etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

§ 2.Registreringsmelding

Fartøy som skal delta i fisket etter reker i farvann som nevnt i § 1 skal på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:

a)før 1. januar hvert år hvis mulig eller
b)i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller
c)innen 30 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

1.Radiokallesignal og registreringsnummer
2.Fartøyets navn
3.Type melding: «Registreringsmelding reke Svalbard»
4.Bruttotonnasje
5.Fartøytype (Redskapsgruppe)
6.Fartøyets lengde
7.Hjemstedshavn
8.Fartøyeiers eller befrakters navn og adresse.
§ 3.Utskifting

Fartøy som er registrert for deltakelse etter § 2 kan skiftes ut med et annet registrert fartøy.

Melding om utskiftning av fartøy må sendes som registreringsmelding til Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

§ 4.Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og straff etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.