Forskrift om fortrinnsrett og ventelønn for ansatte i Norges Statsbaner BA.

DatoFOR-1997-07-18-803
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1743
Ikrafttredelse18.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-22-66-§63
Kunngjort
KorttittelForskr. om fortrinnsrett mv for NSB-ansatte

Fastsatt ved kgl.res. 18. juli 1997 med hjemmel i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap § 63 tredje og femte ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

§ 1.Forskrifter til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. fastsatt 11. november 1983 nr. 1608 §§ 7, 8, 11 og 12 gjelder tilsvarende.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.