Forskrift om utvidelse av det geografiske virkeområdet til forurensningsloven § 74 femte ledd.

DatoFOR-1997-08-22-945
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1997 1825
Ikrafttredelse01.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard, Jan Mayen
HjemmelL13.03.1981 nr. 6 § 74 jf § 3
Kunngjort
KorttittelForskrift om forurl. på Svalbard/Jan Mayen

Fastsatt ved kgl.res. 22. august 1997 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 74 femte ledd gjøres gjeldende for Svalbard og Jan Mayen i medhold av forurensningsloven § 3 tredje ledd første punktum, med virkning fra 1. september 1997.