Forskrift om anvendelse av straffeloven § 155 på lovbrudd mot annet lands offentlige myndighet

DatoFOR-1997-10-03-1077
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1989
Ikrafttredelse01.05.2000
Sist endretFOR-2015-09-18-1064 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§127, jf. LOV-2005-05-20-28-§155
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovbrudd mot utenlandsk myndighet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1997 med hjemmel i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 127 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 155.
Endringer: Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1064.

§ 1.Når et annet lands myndighet opptrer som inngripende myndighet i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 47 om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs, kommer de straffer som straffeloven § 155 fastsetter, til anvendelse når lovbruddet blir begått overfor det annet lands offentlige myndighet.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1064 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2.Forskriften trer i kraft når europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs trer i kraft for Norge.