Forskrift om adgang til å yte fritt rettsråd for juridiske kandidater som utøver rettshjelpvirksomhet.

DatoFOR-1997-10-09-1087
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1999
Ikrafttredelse09.10.1997
Sist endret
EndrerFOR-1992-12-07-1140
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-35-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om fritt rettsråd fra kandidater

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 9. oktober 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 2 tredje ledd.

§ 1.Den som har rett til å utøve rettshjelpvirksomhet i medhold av lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 218 annet ledd nr. 1, og som har fått utstedt erklæring fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet etter forskrift av 20. desember 1996 nr. 1161 § 1-1, kan yte fritt rettsråd etter lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 9. oktober 1997. Fra samme dato oppheves forskrift av 7. desember 1992 nr. 1140 om adgang til å yte fritt rettsråd for juridiske kandidater som utøver rettshjelpvirksomhet.