Forskrift til lov om Oppgaveregisteret

DatoFOR-1997-10-10-1090
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 2000
Ikrafttredelse01.11.1997
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-35-§2, LOV-1997-06-06-35-§3, LOV-1997-06-06-35-§4, LOV-1997-06-06-35-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift til lov om Oppgaveregisteret

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 1997 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret § 2 andre ledd, § 3, § 4 tredje ledd og § 5 femte ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1544, 7 des 2011 nr. 1205.

§ 1.Lokalisering

Oppgaveregisteret legges til Registerenheten i Brønnøysund.

§ 2.Delegering

Endringer i forskriften kan foretas av Nærings- og handelsdepartementet.

§ 3.Unntak fra lovens virkeområde

Fylkeskommunale og kommunale organers informasjonsinnhenting er unntatt fra oppgaveregisterlovens virkeområde.

§ 4.Oppgaveregisterets funksjoner

Oppgaveregisteret skal utføre de funksjoner som fremgår av oppgaveregisterloven og denne forskriften samt andre oppgaver som har naturlig sammenheng med disse, herunder å være høringsinstans ved forslag om regelendringer som kan innebære nye eller endringer i eksisterende oppgaveplikter. Gjennom sitt samordningsarbeid skal Oppgaveregisteret søke å oppnå en reduksjon i de oppgaveplikter som påligger næringslivet.

Oppgaveregisteret skal for øvrig bistå oppgaveinnhenter med råd om utforming av oppgaveplikter og utøve informasjonsvirksomhet overfor disse, næringsdrivende og andre.

§ 5.Samordningsråd

Samordningsrådet skal være et rådgivende organ for Nærings- og handelsdepartementet i enkeltsaker, jf §§ 19 og 20. Samordningsrådet skal ha følgende sammensetning: Nærings- og handelsdepartementet, leder, Finans- og tolldepartementet, Planleggings- og samordningsdepartementet og fagansvarlig departement for oppgaveinnhenter. Registerenheten i Brønnøysund gis observatørstatus i samordningsrådet. Ved behov kan Datatilsynets og brukergruppens synspunkter innhentes.

Nærings- og handelsdepartementet skal være sekretariat for samordningsrådet.

§ 6.Brukergruppe

Nærings- og handelsdepartementet skal nedsette en brukergruppe med representanter fra næringslivet. Brukergruppen skal ha en rådgivende funksjon.

Både Oppgaveregisteret, samordningsrådet og Nærings- og handelsdepartementet kan be brukergruppen om råd i forbindelse med samordningsarbeidet. Brukergruppen kan dessuten på eget initiativ gi råd om samordningsarbeidet. Gruppen skal jevnlig orienteres om samordningsarbeidet.

§ 7.(Opphevet fra 1 jan 2004, jf. forskrift 12 des 2003 nr. 1544).
§ 8.Oppgaveinnhenters plikt til å innhente belastningsestimater fra næringslivet

Oppgaveregisteret kan ved behov pålegge oppgaveinnhenter å innhente belastningsestimater fra de næringsdrivende. De næringsdrivende plikter å avgi nødvendige opplysninger til dette arbeidet. Den praktiske gjennomføringen av innhenting av tidsestimater skjer etter nærmere avtale mellom Oppgaveregisteret og oppgaveinnhenter.

Ved uenighet skal saken behandles i samsvar med bestemmelsene i §§ 19 og 20.

§ 9.Oppgaveinnhenters samordningsplikt ved nye og endrede oppgaveplikter

En oppgaveplikt egner seg for samordning når denne inneholder samme opplysning som andre oppgaver. Ved vurderingen av om opplysningen er den samme, skal det foretas en helhetsvurdering. Ved vurderingen skal det legges vekt på om opplysningen er egnet til å løse to eller flere forvaltningsoppgaver, den språklige likhet, kvaliteten på den avgitte opplysning, formålet med innhentingen av opplysningen og formelle regler. Samordning skal skje der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter.

Samordning skal iverksettes snarest mulig.

Samordning av nye og endrede oppgaveplikter kan når samordning ikke er praktisk mulig og ellers i særlige tilfeller, skje gjennom utarbeidelse av handlingsplan. Det skal fremgå hvilke tiltak som må iverksettes for at samordning skal skje, og hvilken frist det skal skje innenfor. For øvrig gjelder bestemmelsene om handlingsplaner i § 10 tilsvarende.

Samordningsplikten innebærer en plikt for oppgaveinnhenter til å utlevere opplysninger og en plikt for oppgaveinnhenter til å innhente opplysninger på en nærmere bestemt måte når vilkårene for samordning er oppfylt.

Hvordan samordningen skal skje i det enkelte tilfellet, avgjøres av Oppgaveregisteret og oppgaveinnhenter ut i fra en konkret vurdering. Ved uenighet skal saken behandles etter §§ 19 og 20. Samordning kan skje blant annet ved at opplysninger overføres fra en oppgaveinnhenter til en annen, ved at to eller flere oppgaveinnhentere går sammen om felles informasjonsinnhenting eller felles tidspunkt for innrapportering.

§ 10.Oppgaveinnhenters samordningsplikt ved eksisterende oppgaveplikter - handlingsplaner

Dersom eksisterende oppgaveplikter er egnet for samordning, jf oppgaveregisterloven § 5, skal oppgaveinnhenter utarbeide en handlingsplan for samordning av disse. Oppgaveregisteret kan i samråd med vedkommende oppgaveinnhenter sette en frist for utarbeidelse av handlingsplaner. I handlingsplanen skal det redegjøres for hvilke konkrete tiltak som må iverksettes for at samordning skal kunne gjennomføres. Det skal fremgå hvordan tiltakene skal gjennomføres og tidsplan for gjennomføringen. Dersom regelendringer er nødvendig, skal det redegjøres for disse. Andre forhold av betydning for samordning av eksisterende oppgaveplikter, skal også tas inn i handlingsplanen.

Handlingsplanen skal rapporteres til Oppgaveregisteret som skal påse at oppgaveinnhenter gjennomfører de foreslåtte tiltakene i henhold til planen. Oppgaveinnhenter skal rapportere om sitt samordningsarbeid for foregående og inneværende år i henhold til handlingsplanene innen 31. januar.

Oppgaveregisteret skal innhente uttalelse fra brukergruppen og orientere Nærings- og handelsdepartementet om arbeidet med handlingsplaner og brukergruppens vurdering av dette arbeidet innen utgangen av februar. Stortinget vil årlig bli orientert om samordningsarbeidet.

§ 11.Samordning av oppgaveplikter som krever lovendringer

Samordning av oppgaveplikter som krever lovendringer, skal skje gjennom utarbeidelse av handlingsplan. Dette gjelder både nye, endrede og eksisterende oppgaveplikter.

Dersom samordning av oppgaveplikter krever lovendringer, er det i utgangspunktet fagansvarlig departement som sørger for at det fremmes forslag om nødvendige lovendringer. Etter nærmere avtale med Nærings- og handelsdepartementet kan det overlates til dette departementet å utarbeide og fremme proposisjon.

§ 12.Unntak fra samordningsplikten

Opplysninger undergitt taushetsplikt i henhold til finanstilsynsloven § 7, er unntatt fra samordningsplikten.

0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 13.Oppgaveinnhenters plikt til å forhåndskontakte Oppgaveregisteret

En oppgaveinnhenter som planlegger å iverksette en ny oppgaveplikt eller å endre en eksisterende oppgaveplikt, skal snarest ta kontakt med Oppgaveregisteret for å få bistand ved utformingen av oppgaveplikten og få vurdert samordningsmuligheter.

§ 14.Krav om samordningsinformasjon på oppgaveinnhenters skjema

Oppgaveinnhenters skjema skal inneholde opplysninger om at informasjonen kan bli samordnet, hjemmel for samordning, og at informasjon om den samordning som finner sted, kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret. Telefonnummeret skal oppgis.

§ 15.Oppgaveinnhenters meldeplikt

Når en ny eller endret oppgaveplikt er ferdig utformet av oppgaveinnhenter, skal det sendes melding til Oppgaveregisteret, jf oppgaveregisterloven § 4 første ledd.

§ 16.Hvilke opplysninger som skal følge med meldingen

Ved innmelding av opplysninger til Oppgaveregisteret skal det benyttes blankett godkjent av registerføreren. Blanketten skal inneholde opplysninger om:

-oppgavepliktens betegnelse og formålet med oppgaveinnhenters bruk av de innsamlede opplysninger
-hjemmelsgrunnlaget for informasjonsinnhentingen
-skjema som brukes ved informasjonsinnhentingen
-bruk av edb-registre ved innhenting og registrering av informasjon
-hvem som er pliktige til å sende inn skjema (avgiver av informasjon)
-beregnet tidsforbruk ved skjemautfylling.

Som vedlegg skal følge:

-begrunnelse for oppgaveinnhentingen og en utredning av økonomiske og administrative konsekvenser
-det/de skjema som er knyttet til oppgaven.

Oppgaveregisteret kan be om tilleggsinformasjon når dette er nødvendig for å kunne foreta samordningsvurdering.

§ 17.Tilbakemelding og frist for behandling av meldingen

Oppgaveregisteret skal innen tjueen dager gi tilbakemelding til oppgaveinnhenter om samordningsmuligheter for nye eller endrede oppgaveplikter.

Fristen for behandling av meldingen begynner først å løpe fra det tidspunkt Oppgaveregisteret anser meldingen som fullstendig. Fristen beregnes etter reglene i domstolloven §§ 148 og 149. Dersom oppgaveinnhenter ikke mottar svar innen tjueen dager, anses oppgaveplikten som godkjent, og oppgaveinnhenter kan iverksette oppgaveplikten.

§ 18.Unntak fra iverksettelsesforbudet

Ansvarlig fagdepartement kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra iverksettelsesforbudet i oppgaveregisterloven § 4 andre ledd slik at en oppgaveplikt kan iverksettes før den er registrert i Oppgaveregisteret.

Dersom det gjøres unntak fra iverksettelsesforbudet, skal oppgaveinnhenter samtidig melde fra til Oppgaveregisteret for etterfølgende registrering og samordningsvurdering av oppgaveplikten.

Oppgaveregisteret skal underrette Nærings- og handelsdepartementet når det er meldt fra om unntak fra iverksettelsesforbudet.

§ 19.Oppgaveregisterets saksbehandling ved uenighet om samordningsplikten

Dersom Oppgaveregisteret og oppgaveinnhenter ikke blir enige om oppgaveplikten er egnet for samordning, skal saken løses etter retningslinjene i denne bestemmelsen.

Oppgaveinnhenter skal innen fem dager etter mottakelse av Oppgaveregisterets melding om at vilkårene for samordning er til stede, gi en begrunnet skriftlig redegjørelse for sitt syn.

Saken skal oversendes Nærings- og handelsdepartementet senest fem dager etter at Oppgaveregisteret mottar melding om at oppgaveinnhenter er uenig i at vilkårene for samordning er til stede. I redegjørelsen fra Oppgaveregisteret skal de forskjellige synspunktene og begrunnelsen for disse fremkomme. Oppgaveinnhenters redegjørelse skal vedlegges saken.

§ 20.Nærings- og handelsdepartementets saksbehandling ved uenighet om samordningsplikten

Nærings- og handelsdepartementet skal forelegge saken for samordningsrådet snarest mulig etter at saken er mottatt i Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet skal sette frist for samordningsrådets uttalelse.

Når samordningsrådets uttalelse foreligger, skal Nærings- og handelsdepartementet vurdere saken og søke å oppnå enighet med fagansvarlig departement.

Ved fortsatt uenighet, skal Nærings- og handelsdepartementet avgjøre om saken skal bringes inn for regjeringen til endelig avgjørelse.