Regler for valg av Kirkeråd

DatoFOR-1997-11-14-4862
DepartementKulturdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse14.11.1997
Sist endretFOR-2016-01-29-179
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§25
Kunngjort
KorttittelRegler for valg av Kirkeråd

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 14. november 1997 (KM 10A/97) med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 25 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 17 nov 2001, 19 nov 2010 nr. 1892, 29 jan 2016 nr. 179. 

Se også vedtak 19 nov 2009 nr. 1444 om regler for valg av Kirkeråd i 2010.

§ 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg

§ 1-1.Kirkemøtet velger på sitt første møte i bispedømmerådenes valgperiode et Kirkeråd bestående av ti leke medlemmer, hvorav en er kirkelig tilsatt, og fire prester, alle med personlige varamedlemmer. Alle bispedømmeråd skal være representert i rådet. Ved siden av de foran nevnte medlemmer skal rådet ha som medlem en biskop med varamedlem valgt av Bispemøtet.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 1-2.Kirkerådet velges for en periode på fire år, og trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted.
0Endret ved vedtak 19 nov 2010 nr. 1892 (fom valg av Kirkeråd i 2012), 29 jan 2016 nr. 179.

§ 2. Nominasjonskomité

§ 2-1.Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd, velger en nominasjonskomité bestående av fem personer, hvorav tre leke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. En av disse skal være under 30 år.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 2-2.Komiteen velger selv leder. En tilsatt i Kirkerådets sekretariat er sekretær for komiteen.

§ 3. Nominasjon

Nominasjon av lederkandidater

§ 3-1.Nominasjonskomiteen foreslår kandidater til leder av Kirkerådet, blant Kirkemøtets valgte medlemmer.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-2.Bispedømmerådene kan komme med forslag på lederkandidater overfor nominasjonskomiteen.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-3.Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

Nominasjon av kandidater fra bispedømmerådene

§ 3-4.Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene foreslå fire av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert rekkefølge, blant disse den leke kirkelig tilsatte på ønsket plass. Alle prester i Kirkemøtet er å anse som kandidater til Kirkerådet. Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst en av de foreslåtte kandidatene være same.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-5.Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-6.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-7.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 3-8.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

§ 4. Kandidatlisten

§ 4-1.Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes prioriteringer en kandidatliste med:
a)forslag til kandidater til leder av Kirkerådet, i alfabetisk rekkefølge.
b)forslag til tre leke kirkelige tilsatte, i alfabetisk rekkefølge.
c)de elleve prestene, ordnet bispedømmevis.
d)forslag til tjueto leke kandidater, to fra hvert bispedømmeråd, ordnet bispedømmevis og i alfabetisk rekkefølge.

Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, stilling, menighet, alder, bispedømme og relevante opplysninger om kandidatene.

0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 4-2.Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn er representert med ikke mindre enn 40 prosent på den samlede kandidatliste og at listen inneholder en andel kandidater som er under 30 år på minst 20 prosent (hvis mulig).
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

§ 5. Valg

§ 5-1.Valgkomiteen leder valget og forestår valgoppgjøret.

Kandidater foreslått etter § 3-3 og § 3-5 føres opp på kandidatlisten. Deretter sørger valgkomiteen for stemmesedler til den enkelte valgomgang.

0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-2.Stemmegivningen er hemmelig og skjer skriftlig i tre omganger.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

Valg av leder

§ 5-3.Kirkemøtet velger først leder av Kirkerådet blant Kirkemøtets valgte medlemmer ved særskilt avstemning. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne skal det bare stemmes på de to som ved første stemmegivning har fått flest stemmer.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-4.Lederen velges for to år. Ved valg av leder midt i valgperioden, velger Kirkemøtet leder blant rådets medlemmer. Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører valget av leder midt i valgperioden. Kirkerådet velger selv nestleder for en periode på to år.
0Endret av Kirkemøtet 17. november 2001. Endret ved vedtak 19 nov 2010 nr. 1892 (fom valg av Kirkeråd i 2012), 29 jan 2016 nr. 179.

Valg av øvrige medlemmer fra bispedømmerådene

0Overskrift endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-5.Deretter velges ti medlemmer, ett fra hver av de bispedømmerådene som leder ikke ble valgt fra og innen kategoriene lek og geistlig. Det skal avgis stemme på kun én kandidat fra hver av de ti bispedømmerådene. Det kan ikke avgis stemmer på flere kandidater fra en kategori enn det antall medlemmer som gjenstår å velge fra den aktuelle kategorien.

Ved opptellingen kåres først de to leke kandidatene som har fått flest stemmer til medlem av Kirkerådet. Deretter kåres den geistlige kandidaten som har fått flest stemmer. Denne prosedyren gjentas to ganger til ni medlemmer er kåret. Hver gang en kandidat blir kåret til medlem strykes de øvrige kandidatene fra det respektive bispedømmeråd fra denne valgomgangen. Til medlem av Kirkerådet fra det siste bispedømmet kåres den kandidat som har høyest stemmetall, uavhengig av kategori dersom valgt leder av Kirkerådet er lek. Dersom valgt leder av Kirkerådet er prest blir den leke kandidaten med høyest stemmetall kåret til medlem.

Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, foretas valg av de resterende tre medlemmer, hvorav én lek kirkelig tilsatt dersom denne ikke er valgt som leder. Disse kan velges fra samtlige bispedømmer. De er valgt som har fått flest stemmer, inntil den enkelte kategori er fylt opp.

0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

Valgoppgjør

0Overskrift endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-6.Ved stemmelikhet gjøres det omvalg mellom kandidatene som har fått like mange stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning. Stemmesedler som er feil utfylt skal forkastes.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-7.Varamedlem for lek representant fra et bispedømme er den leke kandidaten fra vedkommende bispedømme som har fått nest flest stemmer under valget i Kirkemøtet. Hvis det ikke er avgitt stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke er annen kandidat, utpeker vedkommende bispedømmeråd vararepresentanten
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-8.Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som får nest flest stemmer under valget i Kirkemøtet. I det tilfellet lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet og er eneste representant fra sitt bispedømme, er varamedlem for lek kirkelig tilsatt dennes varamedlem til vedkommende bispedømmeråd.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-9.Varamedlem for prest innvalgt fra et bispedømme er dennes varamedlem til vedkommende bispedømmeråd.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-10.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 5-11.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.

§ 6. Valgbarhet og uttreden

§ 6-1.Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.
§ 6-2.Hvis det grunnlag et medlem er valgt inn i Kirkerådet på faller bort, må vedkommende tre ut av rådet. Det gjelder f.eks. ved flytting fra bispedømmet eller ved skifte av kategori.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179 (tidligere § 6-4).
§ 6-3.Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om en person er valgbar eller om en kandidat må tre ut av rådet, jf. § 6-2.
0Endret ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179 (tidligere § 6-5).

§ 7. Øvrige bestemmelser

§ 7-1.Reglene trer i kraft fra 14. november 1997.
§ 7-2.Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i valgreglene.
§ 7-3.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 29 jan 2016 nr. 179.