Tjenesteordning for fengselsprester.

DatoFOR-1997-11-20-1179
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 2104
Ikrafttredelse08.01.1998
Sist endretFOR-2000-02-07-183
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16, LOV-1996-06-07-31-§34, LOV-1983-03-04-3
Kunngjort
KorttittelTjenesteordning for fengselsprester

Hjemmel: Fastsatt ved Regjeringens res. 20. november 1997 med hjemmel i Grunnloven § 16, lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34 og lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 7 feb 2000 nr. 183.

§ 1.Fengselspresten skal forvalte Ord og sakrament ved
a)å holde de gudstjenester i fengselet som biskopen forordner,
b)å utføre annet forkynnerarbeid i fengselet,
c)å forrette kirkelige handlinger for fengselets innsatte og deres nærmeste pårørende,
d)å utøve sjelsorg, gå med dødsbud, soknebud og også ellers besøke innsatte i fengselet.

Presten skal også utføre andre gjøremål fastsatt ved bestemmelse av Kongen eller departementet eller ved instruks for den enkelte stilling.

Presten skal forberede sine gjøremål og sette av nødvendig tid til studium og personlig fornyelse.

§ 2.Som fengselsprest kan tilsettes person som innehar de kvalifikasjoner som kreves for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke.

Fengselsprest tilsettes etter regler i forskrift om tilsetting av menighetsprest. Tilsetting skjer på de vilkår som gjelder generelt for statens tjenestemenn og spesielt for geistlige tjenestemenn. For øvrig skjer tilsetting på vilkår som nevnt i utlysningen og med plikt til å rette seg etter denne tjenesteordning og instruks som er eller blir fastsatt.

0Endret ved forskrift 7 feb 2000 nr. 183.
§ 3.Person som tilsettes som fengselsprest uten tidligere å være ordinert, kan ikke tiltre stillingen før ordinasjon er skjedd etter forordnet liturgi.

Fengselspresten skal innsettes til tjenesten etter forordnet liturgi.

§ 4.Fengselspresten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. Formaningen og løftet i ordinasjonsliturgien er bestemmende for presters tjeneste og livsførsel. Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes etter de fastsatte liturgier. Liturgier og ordninger kan bare fravikes når de selv hjemler det.
§ 5.Prosten er fengselsprestens nærmeste overordnede. I fengsler med mer enn en prest kan det i instruks fastsettes at en av prestene skal lede prestetjenesten og være den andre prestens nærmeste overordnede.
0Endret ved forskrift 7 feb 2000 nr. 183.
§ 6.Nærmere bestemmelser om tjenesteoppgaver for den enkelte fengselspreststilling kan fastsettes ved instruks av bispedømmerådet.

Før instruks blir fastsatt, skal foruten vedkommende prest også eventuelle andre prester i fengselet og fengselsdirektøren ha hatt anledning til å uttale seg. Vedkommende prest har plikt til på anmodning å levere arbeidsoppgaver med angivelse av den tid som medgår til de forskjellige kategorier av tjenester. Endelig forslag til instruks utferdiges av prosten.

0Endret ved forskrift 7 feb 2000 nr. 183.
§ 7.Når ikke annet følger av instruks, må en fengselsprest ikke uten samtykke fra vedkommende sokneprest eller biskop holde gudstjenester eller forrette kirkelige handlinger utenfor fengselet.
§ 8.Fengselspresten har taushetsplikt etter gjeldende regler.
§ 9.Fengselspresten lønnes av staten etter lønnsregulativet, og mottar andre godtgjøringer etter de regler som gjelder til enhver tid. Lønnstillegg fra annet hold kan ikke mottas.
§ 10.Fengselspresten må ikke drive privat næringsvirksomhet uten etter samtykke fra biskopen eller departementet, og heller ikke inneha bistilling eller bierverv som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre biskopen eller departementet gir tillatelse til det. Bistilling eller bierverv må ikke være av en slik art at det kan bryte ned aktelse for prestetjenesten.
§ 11.Fengselspresten har rett til ferie, fridager og tjenestefrihet etter gjeldende lov- og avtaleverk.
§ 12.Fengselspresten må finne seg i endring i tjenesteordning og instruks.