Forskrift om refusjon av fôrkostnader i pelsdyrnæringen

DatoFOR-1997-12-01-1249
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1997 2160
Ikrafttredelse01.12.1997
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1989-11-15-1162
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om refusjon av forkostnader

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. desember 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og Stortingets vedtak av Jordbruksoppgjøret 1997, jf. Innst.S. nr. 292 (1996-97) og St.prp.nr.70 (1996-1997).
Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2000 nr. 707, 19 des 2000 nr. 1665, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med refusjonen av fôrkostnader i pelsdyrnæringen er å bidra til at norsk pelsdyrnæring er konkurransedyktig på verdensmarkedet.

Refusjonsordningen skal medvirke til at næringens fôrkostnader blir likestilt med verdensmarkedets fôrkostnader.

0Endret ved forskrift 19 des 2000 nr. 1665.
§ 2.Grunnlaget for bevilgningen

Landbruksdirektoratet beregner årlig grunnlaget for bevilgningen. I denne forbindelse har Norges Pelsdyralslag plikt til å innrapportere dyretallet til Landbruksdirektoratet basert på oppgavene fra pelsdyrfôrlagene.

Leverandører av råvarer eller ferdigblandinger til pelsdyrfôr plikter etter anmodning fra Landbruksdirektoratet å oppgi salgskvantum.

Refusjonsprovenyet beregnes på basis av de merkostnader næringen har i fôringa som følge av tollbelastningen ved bruk av utenlandsk fôr samt evt. merkostnader, sammenlignet med verdensmarkedets priser, ved bruk av innenlandsk fôr, som f.eks. fiske- og slakteavfall.

Landbruksdirektoratet fastsetter hvert år etterskuddsvis refusjonsprovenyet på basis av denne beregningen, dog begrenset oppad til den bevilgning Stortinget har vedtatt.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 19 des 2000 nr. 1665, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 3.Vilkår for utbetaling

De bevilgede midler skal knyttes til bransje-nøytrale konkurransestimulerende tiltak i regi av Norges Pelsdyralslag.

Landbruksdirektoratet utbetaler etterskuddsvis refusjonsmidlene til Norges Pelsdyralslag.

De utbetalte midlene må ikke nyttes i strid med denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 19 des 2000 nr. 1665, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at midlene brukes til bransje-nøytrale konkurransestimulerende tiltak. Norges Pelsdyralslag plikter i denne forbindelse å dokumentere overfor Landbruksdirektoratet de forhold som er nødvendige for å gjennomføre kontroll med forskriften.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 6.Klageadgang

Vedtak fattet i medhold av forskriften har klageadgang etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel VI.

Landbruksdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 19 des 2000 nr. 1665, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. desember 1997. Samtidig oppheves forskrift av 15. november 1989 nr. 1162 om refusjon av kraftfôravgiftsmidler til pelsdyrnæringen.