Forskrift om beregning og fastsetting m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden

DatoFOR-1997-12-02-1385
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2400
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2016-12-09-1495 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1981-12-15-9858
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§24-5, FOR-1997-11-18-1168
Kunngjort
KorttittelForskrift om beregning av a-avgift mv

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 2. desember 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 siste ledd og § 24-5 første og annet ledd, jf. delegeringsvedtak av 18. november 1997 nr. 1168.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 mars 1998 nr. 193, 2 des 1998 nr. 1289, 28 nov 2003 nr. 1413, 27 jan 2004 nr. 344, 19 jan 2005 nr. 44, 30 juni 2005 nr. 796, 19 des 2007 nr. 1552, 19 des 2008 nr. 1537, 26 mars 2010 nr. 465, 18 des 2014 nr. 1792, 9 des 2016 nr. 1495.

§ 1.Virkeområdet for reglene - Uttrykkene arbeidsgiver og arbeidstaker
1. Disse reglene gjelder for beregning og fastsettelse av arbeidsgiveravgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd med utfyllende forskrifter.
2. Med arbeidsgiver i disse reglene forstås den som er pliktig til å svare arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven med utfyllende forskrifter, og med arbeidstaker den som mottar godtgjørelse arbeidsgiveren plikter å svare arbeidsgiveravgift av.
0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Drikkepenger

Drikkepenger regnes med i avgiftsgrunnlaget i den utstrekning de skal tas med ved beregning av forskuddstrekk.

§ 3.Om tidspunktet for beregningen av arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveren plikter for den enkelte kalendermåned å ta med til avgiftsberegning avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse (medregnet avgiftspliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser) som er utbetalt i kalendermåneden eller som er tatt med ved beregning av forskuddstrekk.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 4.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792.)
§ 5.Opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveren skal levere opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift og grunnlaget for beregningen for kalendermåneden, jf. folketrygdloven § 24-2 første ledd.

Privat arbeidsgiver som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd som overskrider beløpsgrensen i bestemmelsen skal ved førstkommende levering etter a-opplysningsforskriften § 2-1 femte ledd ta med opplysninger om de samlede avgiftspliktige utbetalinger som til da er foretatt.

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd som overskrider beløpsgrensene i bestemmelsen skal ved førstkommende levering etter a-opplysningsforskriften § 2-1 femte ledd ta med opplysninger om de samlede avgiftspliktige utbetalinger som til da er foretatt.

0Tilføyd ved forskrift 26 mars 2010 nr. 465 (i kraft 1 april 2010), endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 6.Fastsettelse av arbeidsgiveravgift

Fastsettelse av arbeidsgiveravgift i medhold av skatteforvaltningsloven § 12-1 skal foretas av skattekontoret for den kommunen hvor arbeidsgiveravgiften skal innbetales.

0Endret ved forskrifter 11 mars 1998 nr. 193 (fom inntektsåret 1998), 2 des 1998 nr. 1289 (fra 1 jan 1999), 27 jan 2004 nr. 344 (i kraft 1 sep 2003), 30 juni 2005 nr. 796, 19 des 2007 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2008), 19 des 2008 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2009), 26 mars 2010 nr. 465 (i kraft 1 april 2010, tidligere § 5), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Om arbeidsgiverens plikt til å gi opplysninger og legge fram regnskap m.v.
1. Skatteoppkreveren eller skattekontoret og den som har fullmakt fra en av disse, kan til enhver tid kreve fremlagt arbeidsgiverens regnskap med bilag, lønningslister, noteringer, kontrakter, korrespondanse eller andre dokumenter av betydning for kontrollen av arbeidsgiveravgiften.
2. Arbeidsgiveren plikter på anmodning å gi fullstendige opplysninger om forhold som kontrollmyndighetene finner er av betydning for kontrollen av arbeidsgiveravgiften og for fastsettelsen av avgiften og avgiftsgrunnlaget etter § 24-3 annet ledd i folketrygdloven.
0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2008), 26 mars 2010 nr. 465 (i kraft 1 april 2010, tidligere § 6), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 1998. Den avløser forskrift av 15. desember 1981 nr. 9858 om beregning og oppgjør mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden, som er opphevet fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. av 25. april 1997 nr. 378.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 465 (i kraft 1 april 2010, tidligere § 7).