Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste (offentlignettforskriften).

DatoFOR-1997-12-05-1259
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1997 2177 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2004-02-16-401
EndrerFOR-1996-10-31-1011, FOR-1997-05-12-466
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§2-1, LOV-1995-06-23-39-§2-3, LOV-1995-06-23-39-§3-1, LOV-1995-06-23-39-§3-3, LOV-1995-06-23-39-§3-5, LOV-1995-06-23-39-§3-6, LOV-1995-06-23-39-§6-4, LOV-1995-06-23-39-§7-1, LOV-1995-06-23-39-§7-3, LOV-1995-06-23-39-§8-1, LOV-1995-06-23-39-§8-2, FOR-1995-12-15-1032-§1 jf LOV-2003-07-04-83-§13-2
Kunngjort
KorttittelOffentlignettforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1997 med hjemmel i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 2-1, § 2-3, § 3-1, § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 6-4, § 7-1, § 7-3, § 8-1 og § 8-2, jf. EØS-avtalen vedlegg XI punkt 2, 3, 5b og 5c og vedlegg XIV punkt 13 (Rdir. 1990/387/EØF, Kdir. 1990/388/EØF, Rdir. 1992/44/EØF, Kdir. 1995/51/EF, Kdir. 1996/2/EF, Kdir. 1996/19/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1995/62/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1997/51/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1997/13/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1997/33/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1997/66/EF, Europaparlaments- og Rdir. 1998/10/EF og Europaparlaments- og Rdir. 1999/5/EF), jf. kgl.res. av 15. desember 1995 nr. 1032 § 1. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 1 juli 1998 nr. 687 (bl.a. hjemmel), 6 feb 2001 nr. 121 (bl.a. tittel og hjemmel), 31 aug 2001 nr. 1007. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401, men inntil markedsanalyse er gjennomført og nye plikter med hjemmel i ekomloven § 3-4, § 4-2, § 4-3, § 4-11 og § 4-12 er iverksatt, opprettholdes forpliktelser som er pålagt tilbyder med sterk markedsstilling med hjemmel forskrift av 5. desember 1997 nr. 1259 om offentlig telenett og offentlig teletjeneste, jf. ekomloven § 13-2.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

Formålet med denne forskrift er å danne et grunnlag for

1.at husstander og bedrifter over hele landet kan få tilgang til grunnleggende teletjeneste av høy kvalitet til rimelig pris og
2.størst mulig verdiskapning og effektiv utnyttelse av ressursene i telesektoren,

ved å sikre tilgang til og effektiv bruk av offentlig telenett og offentlig teletjeneste gjennom virksom konkurranse.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder tilbud om tilgang til offentlig telenett og tilbud av offentlig teletjeneste, herunder overføringskapasitet.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 1-3. Definisjoner

Med grensesnitt menes punkt for fysisk tilkopling av utstyr til offentlig telenett eller radioforbindelse mellom radioutstyr med tilhørende tekniske spesifikasjoner.

For øvrig gjelder definisjonene i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon § 1-6.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 2-1.(Opphevet 1 juli 1998 nr. 687)
§ 2-2.Registreringsplikt

Anlegg, drift og tilbud om tilgang til offentlig telenett, tilbud av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, som ikke er konsesjonspliktig etter lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 2-1, skal forhåndsregistreres hos Post- og teletilsynet.

Ved registrering skal det skriftlig opplyses om følgende:

1.Tilbyders navn og adresse, kontaktperson, eventuelt samarbeidspartnere ved utbygging og levering av telefontjeneste m.m.,
2.beskrivelse av det offentlige telenettets geografiske utstrekning og plassering inkludert forbindelser til utlandet,
3.spesifikasjoner for de tekniske grensesnitt til offentlig telenett og
4.offentlig teletjeneste som skal leveres i telenettet (førstehånds bruk av nettet).

Post- og teletilsynet kan utarbeide nærmere krav til de opplysninger som skal gis ved registrering, herunder utarbeide standardskjema som skal benyttes ved registrering av offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet. Hvis kontrollhensyn eller viktige statistikkformål tilsier det, kan Post- og teletilsynet gjøre endringer med hensyn til hvilke opplysninger som skal gis ved registrering.

Anlegg, drift og tilbud om tilgang til registreringspliktig telenett og tilbud av registreringspliktig telefontjeneste og overføringskapasitet, kan settes i gang to uker etter at registreringsskjema er avsendt, med mindre Post- og teletilsynet innen denne frist har gitt tilbakemelding om at registreringen ikke er tilfredsstillende.

Endringer i opplysninger gitt ved registrering skal snarest mulig meldes til Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet registrerer de mottatte opplysninger, og skal på hensiktsmessig måte gjøre opplysninger, statistikk og oversikter knyttet til registreringspliktig telenett, telefontjeneste og overføringskapasitet offentlig tilgjengelig.

0Endret 1 juli 1998 nr. 687. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-3. Opplysningsplikt

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal hvert år gi opplysninger til Post- og teletilsynet om

1.endringer i opplysninger gitt ved registrering etter § 2-2 og
2.det geografiske marked der tilbyder opererer og det aktuelle produktmarked.

Post- og teletilsynet utarbeider nærmere krav til omfanget av opplysningsplikten og fastsetter tidsfrist for årlig rapportering.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-4. Kvalitetskrav

Post- og teletilsynet kan stille krav til kvaliteten på offentlig telenett og offentlig teletjeneste.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal iverksette tiltak for å definere og kontrollere kvaliteten på nett og tjeneste, herunder undersøke:

1.Teknisk kvalitet (støy, kortvarige (av-)brudd, kapasitet, framkommelighet m.m.),
2.leveringstid og leveringspresisjon for offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet,
3.hyppighet og varighet av feil og (av-)brudd i leveringen av tjeneste og
4.tid for gjenoppretting av tjeneste etter at feil er oppdaget.

Post- og teletilsynet kan fastsette nærmere forskrifter for registreringsmetoder og rapportering av kvalitetsopplysninger og kreve innsyn i resultatene av utførte registreringer og beregninger.

Tilbyder etter annet ledd skal årlig offentliggjøre resultatet av undersøkelsene, sammen med en beskrivelse av anvendte metoder. Post- og teletilsynet gir nærmere regler om offentliggjøringen.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-5. Leveringsvilkår

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal utarbeide og offentliggjøre leveringsvilkår for tilgang til nett og levering av tjeneste.

I leveringsvilkårene skal det tas inn bestemmelser om:

1.Frist for tilknytning og levering (etter at avtale er inngått),
2.kvalitet på telenett og teletjeneste, særlig overføringskvalitet og ytelsesmessige spesifikasjoner,
3.pris,
4.tilknyttet tjeneste,
5.dekningsgrad,
6.prosedyrer ved manglende betaling,
7.metode for måling av forbruk av telefontjeneste (takseringsmetode),
8.vedlikehold,
9.frist for feilretting,
10.erstatningsansvar og
11.kompensasjons- og refusjonsordninger.

Post- og teletilsynet kan gjøre unntak fra hele eller deler av bestemmelsen dersom det vil virke urimelig å stille slike krav til tilbyder. Leveringsvilkårene danner grunnlag for avtale inngått i samsvar med første ledd.

Avbrudd i offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet som skyldes vedlikehold eller oppgradering av offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, skal varsles berørte sluttbrukere og tilbydere i rimelig tid før avbrudd iverksettes.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-6.Måling som grunnlag for utstedelse av faktura

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal så langt det er mulig, innføre et enhetlig målesystem som grunnlag for utstedelse av faktura og skal på oppfordring fra Post- og teletilsynet dokumentere at systemet virker etter hensikten.

Endringer i systemet for å måle varighet av telefonsamtaler og andre elementer i grunnlaget for utskriving av faktura til sluttbrukere og tilbydere som kjøper teletjeneste, skal rapporteres til Post- og teletilsynet. Tilbyder skal også rapportere til Post- og teletilsynet om endringer i metoden for prisberegning på grunnlag av slike målinger.

Tilbyder skal på anmodning spesifisere fakturaen så detaljert at prisene kan kontrolleres. Post- og teletilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for spesifisert faktura, herunder et minstenivå som skal tilbys uten ekstra omkostninger.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-7.System for nummeropplysning

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal føre oversikt over sine tilknyttede sluttbrukeres navn, adresser og telefonnumre. Offentlige telefonautomater skal anmerkes med adresse. Enhver har rett til å kontrollere registrerte opplysninger om seg selv, og kreve eventuelle feil rettet.

Ved tilbud av nummeropplysningstjeneste eller katalog til allmennheten skal opplysninger om navn, adresse og telefonnummer gis på ikke-diskriminerende vilkår, med mindre sluttbruker har hemmelig telefonnummer, eller på annen måte har reservert seg mot at slike opplysninger gis til allmennheten. Tilbyder av nummeropplysningstjeneste og katalog må påse at system for nummeropplysning holdes oppdatert, er i overensstemmelse med personvernlovgivningen og at det ikke gis opplysninger i strid med taushetsplikt. Tilgang til opplysninger om sluttbrukere tilknyttet andre tilbydere avtales mellom tilbyderne.

Det kan gis pålegg om etablering av nummeropplysningssystem som inneholder informasjon om alle sluttbrukere. Tilbyder av offentlig telefontjeneste plikter løpende å melde opplysninger om sine tilknyttede sluttbrukere til dette systemet. Tilbyder av offentlig telefontjeneste kan pålegges å bidra til finansiering av systemet. Post- og teletilsynet kan gi forskrifter om nærmere regler for systemet.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-8. Nødmeldingstjeneste

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal gi tilgang til og ikke kreve betaling fra sluttbruker for anrop til nødetatenes nødtelefon eller spesielle nødnummer for teksttelefonbrukere. Det samme gjelder for videreføring av nødanrop mellom nødetatene og offentlig telenett, og mellom de enkelte offentlige telenett.

Plikten etter teleloven § 4-4b skal oppfylles uten at nødetatene påføres økte kostnader.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121 (i kraft 1 sep 2001, jf forskrift 31 aug 2001 nr. 1007). Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-9. Feilmeldingstjeneste

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal etablere en feilmeldingstjeneste for sin telefontjeneste. Tilbyder skal også motta og videreformidle melding om feil ved annen tilbyders offentlige telefontjeneste. Post- og teletilsynet kan fastsette et felles nummer for dette formål.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-10. Sikring av kundenes telekommunikasjon

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal gjennomføre tiltak for å sikre nett og tjeneste mot ulovlig avlytting, annen ulovlig tilgang til informasjon og ulovlige inngrep i telenettet. Tiltakene skal også sikre mot at noen urettmessig blir belastet økonomisk for andres bruk av offentlig telenett og offentlig teletjeneste.

Tilbyder av offentlig telefontjeneste plikter å hindre framvisning av anropende nummer (A-nummer) hos oppringt sluttbruker (B-abonnent) dersom anropende sluttbruker (A-abonnenten) har reservert seg mot dette. Tilsvarende plikt gjelder i forhold til anropende sluttbrukere som har avtale om hemmelig nummer.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-11. Lovbestemt tilgang til informasjon

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal legge forholdene til rette for at lovbestemt tilgang til informasjon om sluttbruker og teletrafikk sikres.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-12. Bruksbegrensninger

Varsel til telemyndigheten etter teleloven § 3-6 skal informere om tidspunkt for, omfang og opphør av bruksbegrensning. Varslene skal offentliggjøres i massemedier, med mindre Post- og teletilsynet vedtar noe annet.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste skal straks varsle Post- og teletilsynet om ekstraordinære bruksbegrensninger som annen myndighet har vedtatt av sikkerhetsmessige grunner.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121 (i kraft 1 sep 2001, jf forskrift 31 aug 2001 nr. 1007). Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-13. Opphør av tilbud

Tilbud om tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal opprettholdes i et rimelig tidsrom. Opphør kan først skje etter at berørte sluttbrukere og tilbydere som kjøper overføringskapasitet eller teletjeneste er varslet. Varselet skal inneholde begrunnelse for opphør, informere om alternativt tilbud og skal sendes så tidlig som mulig og minst to måneder før tilbudet er planlagt å opphøre.

De som blir berørt kan bringe spørsmål om opphør av tilbud inn for Post- og teletilsynet, jf. § 5-3. Post- og teletilsynet kan pålegge tilbyder å opprettholde tilbudet inntil klage er avgjort.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-14.Tekniske krav ved tilknytning til grensesnitt

Gjeldende forskrifter om tekniske krav skal følges ved tilknytning til grensesnitt mot offentlig telenett og ved oppkopling mot offentlig teletjeneste. Dersom krav ikke følger av forskrift, kan Post- og teletilsynet i forskrift eller enkeltvedtak pålegge bruk av bestemt standard når hensynet til grunnleggende krav etter teleloven § 1-4 eller internasjonale forpliktelser tilsier det.

Standard etter første ledd kan være fastsatt av

1.ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjon)
2.CEN (European Committee for Standardization - Den europeiske standardiseringsorganisasjonen)
3.CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization - Den europeiske elektrotekniske standardiseringsorganisasjonen)
4.ITU (International Telecommunication Union - Den internasjonale teleunion)
5.ISO (International Organization for Standardization - Den internasjonale standardiseringsorganisasjon)
6.IEC (International Electrotechnical Commission - Den internasjonale elektrotekniske kommisjon) eller
7.offentliggjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal tillate og legge til rette for tilknytning av teleterminalutstyr som tilfredsstiller grunnleggende krav fastsatt i forskrifter om krav til slikt utstyr og er produsert i samsvar med standard nevnt i annet ledd.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-14a.Krav til tilbyder av telenett og teletjeneste - grensesnittspesifikasjon

Tilbyder av offentlig telenett og offentlig teletjeneste skal publisere nøyaktige og relevante tekniske spesifikasjoner for tilbudt grensesnitt. Publisering skal skje før tjeneste som leveres over aktuelle grensesnitt blir gjort offentlig tilgjengelig. Publiseringskravet gjelder også for oppdatering og modifisering av grensesnitt.

Spesifikasjonene skal være tilstrekkelig detaljerte til at de kan brukes av produsent for konstruksjon av teleterminalutstyr slik at utstyret kan nyttes for alle teletjenester som leveres over tilbudt grensesnitt. Spesifikasjonene skal inkludere all informasjon som er nødvendig for at produsent, etter eget valg, skal kunne utføre relevante tester mot de aktuelle grunnleggende krav.

0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-15. Forbud mot kryssubsidiering

Kryssubsidiering fra ene- eller særrettsvirksomhet innen andre områder til telekommunikasjonsvirksomhet er ikke tillatt.

Foretak som alene eller som del av konsern eller gruppe av foretak, tilbyr tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste, skal regnskapsmessig skille ut telekommunikasjonsvirksomhet med adskilt resultatregnskap og balanse, dersom virksomheten har enerett eller særrett innenfor et annet område enn telekommunikasjon. Balansen skal reflektere de reelle verdier for telekommunikasjonsvirksomheten. Innen 1. august hvert år skal regnskap for virksomheten fra foregående år sendes til Post- og teletilsynet. De utskilte regnskaper for telekommunikasjonsvirksomheten skal revideres av ekstern revisor og gjøres offentlig tilgjengelig.

Overføring av midler (herunder finans- og realkapital som stilles til rådighet) fra ene- eller særrettsområder til telekommunikasjonsområdet, skal skje til markedsvilkår. Intern avregning av ytelser mellom telekommunikasjonsområdet og ene- eller særrettsområder, skal skje til markedspris. Ved utnyttelse av felles produksjonsutstyr, skal det avregnes til markedspris. Når markedspris mangler, skal kostnader ved produksjon av ytelsen, inkludert rimelig kapitalavkastning, anvendes.

Interne transaksjoner mellom området for telekommunikasjon og ene- eller særrettsområder, må kunne dokumenteres med skriftlige avtaler.

Post- og teletilsynet kan gi pålegg om at bestemte prinsipper for regnskapsføring, herunder metode for kostnadsberegning og fordeling, skal benyttes. Post- og teletilsynet kan frita fra plikten til separat regnskapsføring etter denne bestemmelsen, når slik plikt må anses urimelig.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-16. Opplysninger til statistikk

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal til bruk i statistikk, lagre og utlevere opplysninger om offentlig telenett og offentlig teletjeneste. Post- og teletilsynet fastsetter nærmere hvilke opplysninger som skal gis, herunder krav om hvilke definisjoner, beregningsmåter o.l. som skal benyttes.

Post- og teletilsynet kan fastsette nærmere hvordan opplysningene skal gis, herunder pålegge aktørene å utarbeide rapporter og statistikk på grunnlag av opplysningene i første ledd, og at disse skal utarbeides i elektronisk form.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 2-17.Teletjenester til boligområder og beboernett

Eier av beboernett kan selv velge tilbyder av offentlig teletjeneste. Netteier som nevnt, kan fritt velge entreprenør for arbeider i eget nett.

I avtale med den enkelte tilbyder spesifiseres hvilken kapasitet i nettet som skal anvendes til levering av den enkelte teletjeneste. Tilbyder av offentlig teletjeneste kan ikke disponere kapasitet i nettet utover det som fremgår av avtale.

0Tilføyd 1 juli 1998 nr. 687. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).

Kapittel 3. Særlige bestemmelser for tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet med sterk markedsstilling

§ 3-1. Virkeområde for kapittel 3

Dette kapittel gjelder for tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, når tilbyder har sterk markedsstilling for tilbud om tilgang til offentlig telenett, tilbud av offentlig telefontjeneste eller overføringskapasitet.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-2.Tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet

Tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal tilbys allmennheten på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende vilkår.

Tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal tilbys andre til likeverdige og ikke-diskriminerende vilkår og til likeverdig kvalitet som det som tilbys egen virksomhet.

På forespørsel skal anvendelse av telenett og teletjeneste i egen virksomhet rapporteres til Post- og teletilsynet.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-2a.Tilgang til det faste aksessnettet

Bitstrømstilgang til det faste aksessnettet skal tilbys andre til likeverdige og ikke-diskriminerende vilkår og til likeverdig kvalitet som det som tilbys egen virksomhet. Enhver rimelig anmodning om konkret kapasitet skal imøtekommes. Departementet kan fatte vedtak om kostnadsorientering.

Tilgang til det faste aksessnettet skal også omfatte full og delt tilgang i samsvar med Europaparlaments- og Rfo. (EF) nr. 2887/2000 om tilgang til det faste aksessnettet. Forordningen gjelder som forskrift. For tilbud om full og delt tilgang til det faste aksessnettet gjelder krav om kostnadsorientering, jf. forordningen.

0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-3. Standardavtale

Tilbyder etter § 3-1 skal utarbeide standardavtale på grunnlag av leveringsvilkår, jf. § 2-5, for tilgang til offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet.

Standardavtale skal anvendes ved enhver levering, med mindre dette gir urimelige virkninger for tilbyder selv, sluttbruker eller tilbyder som kjøper tilgang til offentlig telenett, overføringskapasitet eller offentlig telefontjeneste.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-4. Sikkerhet for investeringer

Tilbyder etter § 3-1 kan stille krav om sikkerhet for investeringer som vedkommende foretar for å imøtekomme anmodninger om tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet. Krav om sikkerhet skal være basert på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-5. Offentliggjøring av tilbud

Tilbyder etter § 3-1 skal utarbeide og offentliggjøre tilbud om tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet. Tilbudet skal i tillegg til leveringsvilkår etter § 2-5 og standardavtaler etter § 3-3, omfatte alle viktige opplysninger, herunder:

a)Geografisk leveringsområde,
b)eventuelle betydelige kapasitetsbegrensninger for levering,
c)priselementer og hvilke tjenester de enkelte priselementer dekker,
d)rabatter og rabattkriterier,
e)prisberegningsmåter for tilbud uten fast pris,
f)egenskaper av teknisk og fysisk natur herunder grensesnitt som brukes ved nettermineringspunktene, samt hvilke standarder som er nyttet, og
g)betingelser for tilkopling av teleterminalutstyr.

Post- og teletilsynet kan pålegge endringer i tilbudet.

Opplysninger om nye tilbud skal offentliggjøres så snart som mulig, og senest to måneder før tilbudet realiseres. Endringer i eksisterende tilbud skal meddeles berørte sluttbrukere og tilbydere og offentliggjøres senest to måneder før endringen gjennomføres. Det skal tas inn en henvisning i Norsk Lysningsblad til hvor offentliggjøring av opplysningene finner sted.

Tilbyder etter § 3-1 skal distribuere og offentliggjøre informasjonen på en hensiktsmessig måte og sikre at den er lett tilgjengelig for allmennheten. Hvert år skal det utgis en samlet oversikt over det som er offentliggjort etter første ledd.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-6. Leveringsvilkår for overføringskapasitet

Vilkår for tilbud av overføringskapasitet skal i tillegg til det som er nevnt i § 3-5 omfatte:

1.Framgangsmåte ved bestilling av overføringskapasitet,
2.kontraktsperiode, dvs. perioden kontrakten normalt skal gjelde for, samt minimum kontraktsperiode som kunden må akseptere,
3.normal leveringstid, (dvs. tidsrommet fra bestilling til 95% av linjer for overføringskapasitet av tilsvarende type er blitt tilkoblet),
4.normal feilrettingstid, (dvs. tidsrommet fra feil ble meddelt den ansvarlige enhet hos tilbyder, til 80% av feil på linjer for overføringskapasitet av tilsvarende type er rettet og kunden eventuelt er meddelt dette). Hvis det tilbys forskjellige kategorier feilretting for samme type overføringskapasitet, skal det offentliggjøres normal feilrettingstid for de forskjellige kategorier.

Leverings- og feilrettingstid beregnes på grunnlag av statistikk utarbeidet av tilbyder av tilgang til offentlig telenett. Beregningen skal ikke omfatte tilfeller der sluttbruker eller tilbyder som kjøper overføringskapasitet har avtalt særskilt tidspunkt for levering eller feilretting. For nye typer overføringskapasitet skal det offentliggjøres en ventet leverings- og feilrettingstid, inntil det foreligger statistikk som gir grunnlag for beregning av normal leverings- og feilrettingstid.

Informasjon som nevnt i første ledd skal offentliggjøres i samsvar med kravene i § 3-5.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-7. Entreprise

Overføringskapasitet med lite omfang, som tilbyder ikke er pålagt å levere, kan leveres på entreprise. Prisene for entreprisesamband skal, innenfor de reglene som følger av § 3-8, ta utgangspunkt i entreprisekostnadene.

Post- og teletilsynet kan etter å ha vurdert omfanget av slike leveringer, pålegge tilbyder av tilgang til offentlig telenett å etablere et fast offentliggjort tilbud.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-8. Prisfastsettelse

Tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet skal tilbys allmennheten til kostnadsorienterte priser.

Prisene skal fastsettes på objektivt og ikke-diskriminerende grunnlag, og være uavhengig av formålet offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet ønskes brukt til. Prisene for tilbud om tilgang til offentlig telenett, levering av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, samt tjenester og funksjoner som kommer i tillegg til dette, skal fastsettes slik at sluttbruker eller tilbyder som kjøper overføringskapasitet eller teletjeneste ikke betaler for tjenester, funksjoner eller ytelser som er unødvendige for den tjenesten det er anmodet om.

Priser for offentlig telefontjeneste skal normalt bestå av en etableringspris, en periodisk tilknytningspris som kan variere med leveringsvilkårene, og en trafikkpris som kan variere med bruk, tidspunkt, avstand og type avtale.

Priser for overføringskapasitet skal normalt bestå av en etableringspris og en periodisk tilknytningspris. Dersom andre priselementer nyttes, skal det framgå hvordan disse er beregnet.

Rabatter kan gis såfremt de gjenspeiler kostnadsbesparelser for den aktuelle teletjenesten. Kriterier for rabatter kan blant annet være volum, avtaleperiode, og avtalte framtidige leveringer av slike teletjenester.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-9. Regnskapsføring

Tilbyder etter § 3-1 skal utarbeide krav til, iverksette og vedlikeholde et system for føring av kostnadsregnskap som grunnlag for kontroll av at prisene er i samsvar med § 3-8.

Regnskap for tilbud om tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, skal holdes atskilt fra tilbyders regnskap for annen forretningsvirksomhet. Samtrafikk m.m. etter §§ 4-2, 4-3, 4-5, 4-6 og 4-7 skal skilles ut regnskapsmessig.

Kostnader i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold, samt markedsføring og fakturering av offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, skal henføres til de respektive telenett og teletjenester såfremt de kan defineres som direkte kostnader.

Felleskostnader, dvs. kostnader som ikke kan henføres direkte til et bestemt telenett eller en bestemt teletjeneste, skal fordeles som følger:

a)Fordelingen av felleskostnader skal skje på grunnlag av en analyse av hvordan kostnadene har oppstått. Dersom dette ikke er mulig:
b)Felleskostnadene skal fordeles på grunnlag av sammenligning med annen kostnadsgruppe der en direkte henføring er mulig. Dette skal være basert på sammenlignbare kostnadsstrukturer. Dersom dette ikke er mulig:
c)Kostnadene skal fordeles på grunnlag av en generell fordelingsnøkkel. Denne beregnes ut fra forholdet mellom alle kostnader som direkte og indirekte henføres til henholdsvis offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet på den ene side, og øvrige teletjenester på den andre side.
0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-10. Kontroll og regulering av prisfastsettelsen

Tilbyder etter § 3-1 skal årlig gi Post- og teletilsynet en orientering om og dokumentasjon av de prinsipper, vurderinger og data som ligger til grunn for prisfastsettelser og rabattordninger, jf. §§ 3-8 og 3-9.

Post- og teletilsynet kan gi pålegg om at bestemte prinsipper for regnskapsføring, herunder metode for kostnadsberegning og fordeling, skal benyttes. De atskilte regnskaper etter § 3-9 skal revideres av ekstern revisor og gjøres offentlig tilgjengelig.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 3-11. Registrering og rapportering

Tilbyder etter § 3-1 skal registrere og lagre opplysninger om offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet, herunder:

1.Opplysninger om hvordan leveringsvilkårene er oppfylt, spesielt med hensyn til leverings- og feilrettingstid samt hyppighet av ulike typer feil.
2.Opplysninger om tilfeller der det er lagt begrensning på tilgang til eller bruk av offentlig telenett eller offentlig telefontjeneste, herunder beskrivelse av tiltak som er truffet og begrunnelsen for disse.

Post- og teletilsynet kan gjøre unntak fra registreringsplikten dersom begrensningen på tilgang til eller bruk av offentlig telenett, offentlig telefontjeneste eller overføringskapasitet er av liten betydning.

Post- og teletilsynet kan pålegge tilbyder å utarbeide rapporter og statistikk på grunnlag av opplysningene som er registrert etter første ledd. Post- og teletilsynet kan pålegge at bestemte definisjoner, beregningsmåter o.l. skal benyttes og at rapporter og statistikk skal utarbeides i elektronisk form.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).

Kapittel 4. Om samtrafikk m.m.

§ 4-1. Virkeområde for kapittel 4

Dette kapittel gjelder for tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste. For tilbyder med sterk markedsstilling for tilbud om tilgang til offentlig telenett, tilbud av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet gjelder i tillegg bestemmelsene i kapittel 3.

På anmodning skal tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste sende kopi av inngåtte avtaler om samtrafikk m.m. etter dette kapittel til Post- og teletilsynet.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-2. Forhandlingsplikt

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste har rett og plikt til å forhandle med annen tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste om samtrafikk. Post- og teletilsynet kan midlertidig gjøre unntak fra forhandlingsplikten, dersom det finnes tekniske eller økonomiske alternativer til den samtrafikk det anmodes om, eller hvis det vil være urimelig å imøtekomme anmodningen. Post- og teletilsynet skal begrunne og offentliggjøre slike unntak.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-3. Avtale om samtrafikk

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste med sterk markedsstilling for tilbud av

1.tilgang til offentlig telenett
2.offentlig telefontjeneste eller
3.overføringskapasitet,

skal innenfor de områdene vedkommende har sterk markedsstilling imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller endre avtale om samtrafikk.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste som nevnt i første ledd nr. 1 til 3, kan anmode om avtale om samtrafikk etter denne bestemmelsen.

Tilbyder som nevnt i første ledd, skal tilby samtrafikk til kostnadsorienterte priser, jf. § 3-8. Tilbyder av tilgang til offentlig mobilkommunikasjonsnett og offentlig mobilkommunikasjonstjeneste skal tilby samtrafikk til kostnadsorienterte priser dersom vedkommende har sterk markedsstilling i det totale nasjonale samtrafikkmarkedet.

Tilbyder som nevnt i første ledd, skal utarbeide og offentliggjøre standard samtrafikktilbud, jf. § 3-5. Tilbudet skal minimum inneholde tilbudte standard samtrafikktjenester, -priser, -punkter, -grensesnitt og -vilkår. Tilbudet skal tilpasses markedets etterspørsel og oppdateres regelmessig. Post- og teletilsynet kan i særlige tilfeller pålegge endringer i tilbudet.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-4. Valg av alternativ tilbyder av offentlig telefontjeneste

Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal, som en del av sitt samtrafikktilbud, tilby funksjonalitet slik at sluttbruker kan velge annen tilbyder for videreformidling av samtale.

Post- og teletilsynet kan gjøre unntak fra første ledd, dersom tekniske eller økonomiske forhold tilsier det. Post- og teletilsynet kan fastsette vilkår og tidsfrist for innføring av fast forvalg for videreformidling av samtale.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-5. Avtale om spesiell nettilknytning

Med spesiell nettilknytning menes tilknytning til andre nettermineringspunkter og på andre vilkår enn de standardtilbud som normalt tilbys. Avtale om spesiell nettilknytning inngås etter forhandlinger mellom partene.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett, av offentlig telefontjeneste og overføringskapasitet med sterk markedsstilling skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste om spesiell nettilknytning.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-6.Avtale om bruk av annen tilbyders offentlige mobilkommunikasjonsnett

Avtale om bruk av annen tilbyders offentlige mobilkommunikasjonsnett, med det formål å tilby teletjeneste til egne sluttbrukere, inngås etter forhandlinger mellom partene.

Tilbyder av tilgang til offentlig mobilkommunikasjonsnett og av offentlig mobilkommunikasjonstjeneste med sterk markedsstilling skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra annen tilbyder av offentlig mobilkommunikasjonsnett eller annen tilbyder av offentlig mobilkommunikasjonstjeneste om tilgang til telenett etter første ledd. Plikten til å imøtekomme anmodning om tilgang er betinget av at den som framsetter anmodningen, ikke selv har tilsvarende geografisk dekning for sin mobilkommunikasjonstjeneste. Plikten omfatter ikke anmodning om tilgang med egne brukeridentitetskort med egen nettkode fra tilbyder som ikke har eget offentlig mobilkommunikasjonsnett.

Samferdselsdepartementet kan i konsesjon for offentlig mobilkommunikasjonsnett og offentlig mobilkommunikasjonstjeneste fastsette vilkår for når retten til å få levert tilgang etter annet ledd inntrer.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-7. Avtale om samlokalisering

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra annen tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste om samlokalisering. Avtale om samlokalisering inngås etter forhandlinger mellom partene.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste skal på konkret forespørsel fra annen tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste, oppgi hvilke ressurser for samlokalisering som kan stilles til rådighet, samt vilkårene for slik tilrådighetsstillelse, herunder vederlag.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-8.Megling

Etter skriftlig anmodning fra en eller begge parter kan Post- og teletilsynet bistå i forhandlinger etter § 4-2, § 4-3, § 4-5, § 4-6 og § 4-7 med sikte på å oppnå enighet mellom partene. Post- og teletilsynet kan etter konsultasjon med partene fastsette tidsfrister og andre vilkår knyttet til forhandlingsprosessen. Finner Post- og teletilsynet at det ikke er grunn til å fortsette meglingen, kan tilsynet på ethvert tidspunkt i meglingen beslutte at den skal avsluttes. Meglingsperioden skal ikke vare lenger enn tre måneder, men kan i særlige tilfeller forlenges til seks måneder.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-9. Pålegg om inngåelse av avtale

Når megling etter § 4-8 avsluttes uten at avtale etter § 4-3, § 4-5, § 4-6 og § 4-7 er kommet i stand, kan Post- og teletilsynet gi pålegg om inngåelse av slik avtale, herunder fastsette avtalevilkår.

Hvis særlige forhold foreligger, kan Post- og teletilsynet også pålegge inngåelse av avtale etter § 4-2. For å sikre viktige samfunnsmessige hensyn, kan Post- og teletilsynet gi pålegg om inngåelse av avtale selv om forhandlinger ikke er ført.

Før Post- og teletilsynet kan gi pålegg etter § 4-7, skal de som er berørt av pålegget gis anledning til å uttale seg.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 4-10.Avslag på anmodning om, begrensning og ensidig endring av avtale

Anmodning om forhandling etter § 4-2 eller avtale etter §§ 4-3, 4-5, 4-6 og 4-7 kan avslås eller begrenses, og avtale kan ensidig endres, når dette er nødvendig av hensyn til grunnleggende krav etter teleloven § 1-4.

Avslag, begrensning eller ensidig endring av avtale kan bare skje etter samtykke fra Post- og teletilsynet. Ved Post- og teletilsynets vurdering skal det tas hensyn til om det teknisk eller økonomisk finnes alternativer til den samtrafikk m.m. det anmodes om etter bestemmelsene i dette kapitlet. Post- og teletilsynet skal normalt treffe avgjørelse i saken innen en måned etter mottagelse av skriftlig henvendelse. Beslutning om avslag, begrensning og ensidig endring av avtale må begrunnes og gjøres offentlig tilgjengelig.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).

Kapittel 5. Tilsyn, klage m.m.

§ 5-1. Tilsyn

Post- og teletilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt. Som ledd i tilsynet kan Post- og teletilsynet ta stikkprøver, utføre målinger eller gjennomføre annen kontroll av nettet.

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste plikter å gi tilsynet uhindret adgang til nettet og lokaler og medvirke til gjennomføring av kontrollen, jf. teleloven kapittel 7. Nødvendige opplysninger og dokumentasjon skal utleveres, jf. teleloven § 9-1.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-2. Intern kontroll og systemtilsyn

Post- og teletilsynet kan pålegge tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste å etablere systematisk intern kontroll med at forskriften blir oppfylt. Gjennomført intern kontroll skal kunne dokumenteres. Post- og teletilsynet eller den Post- og teletilsynet utpeker, kontrollerer dokumentasjonen.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-3.Adgang til å bringe forhold inn for Post- og teletilsynet

Sluttbruker og tilbyder som kjøper overføringskapasitet eller teletjeneste og andre med rettslig interesse kan be Post- og teletilsynet om å avgjøre om tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste har opptrådt i strid med bestemmelser i eller vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften.

0Endret ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-4. Klageinstans

Klage over enkeltvedtak fastsatt av Post- og teletilsynet avgjøres av Statens teleforvaltningsråd.

Klagesaker av prinsipiell betydning eller av telepolitisk karakter avgjøres av Samferdselsdepartementet etter at Statens teleforvaltningsråd har gitt begrunnet forslag til vedtak.

0Endret ved forskrifter 1 juli 1998 nr. 687, 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-5a.Taushetsplikt

Tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller offentlig teletjeneste skal bevare taushet om innholdet av telekommunikasjon og andres bruk av telekommunikasjon i samsvar med teleloven § 9-3.

0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121. Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-5. Sanksjoner

Post- og teletilsynet kan gjennomføre sanksjoner etter teleloven kapittel 7, og ilegge tvangsmulkt etter teleloven § 10-3.

Brudd på forskriften straffes etter teleloven § 10-4.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-6. Dispensasjon

Samferdselsdepartementet kan i særlige tilfelle eller når anvendelse virker urimelig, gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskriften.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-7. Prøvedrift

Post- og teletilsynet kan etter søknad gjøre tidsbegrenset unntak fra bestemmelser i denne forskriften, for tilbud om tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste i utviklings- og utprøvingsøyemed.

Søknaden skal inneholde teknisk beskrivelse, opplysninger om hvilke bestemmelser det søkes unntak fra, formålet med prøvedriften, vilkår og priser i prøveperioden, varighet av prøveprosjektet og eventuelle andre deltakere i prøvedriften. Post- og teletilsynet kan kreve ytterligere opplysninger til bruk ved behandlingen av søknaden. Tilbyder som har fått innvilget tillatelse til prøvedrift, skal ved prøveperiodens utgang innsende rapport til Post- og teletilsynet om erfaringer med tjenesten under prøvedriften.

Når teletjeneste i prøvedrift benyttes til å tilby tjeneste i konkurranse med andre, skal tilbudet utformes slik at det ikke virker konkurransevridende.

0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401 (se denne for overgangsbestemmelse).
§ 5-8. Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.

Fra samme tid oppheves:

1.Midlertidig forskrift 31. oktober 1996 nr. 1011 om alternative telekommunikasjonsnett.
2.Midlertidig forskrift 12. mai 1997 nr. 466 om konsesjonpliktige telenett og -tjenester.
0Opphevet fra 16 feb 2004, jf. forskrift 16 feb 2004 nr. 401, men inntil markedsanalyse er gjennomført og nye plikter med hjemmel i ekomloven § 3-4, § 4-2, § 4-3, § 4-11 og § 4-12 er iverksatt, opprettholdes forpliktelser som er pålagt tilbyder med sterk markedsstilling med hjemmel forskrift av 5. desember 1997 nr. 1259 om offentlig telenett og offentlig teletjeneste, jf. ekomloven § 13-2.

Vedlegg. Europaparlaments- og Rfo. (EF) nr. 2887/2000 av 18. desember 2000 om atskilt tilgang til aksesslinjen

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité,1

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og

ut fra følgende betraktninger:

1.På Det europeiske råds ekstraordinære møte i Lisboa 23.-24. mars 2000 ble det konkludert med at dersom Europa skal kunne dra full nytte av det potensialet for vekst og skaping av arbeidsplasser som ligger i den kunnskapsbaserte digitale økonomien, må næringslivet og borgerne ha tilgang til en rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og et bredt spekter av tjenester. Medlemsstatene og Kommisjonen oppfordres til å arbeide sammen om å innføre større konkurranse med hensyn til lokale aksessnett innen utgangen av 2000, og gi atskilt tilgang til aksesslinjer for å medvirke til at prisene på bruken av Internett kan reduseres vesentlig. På sitt møte 20. juni 2000 i Feira godkjente Det europeiske råd den foreslåtte handlingsplanen «e-Europa», der atskilt tilgang til aksesslinjen er satt opp som en kortsiktig prioritering.
2.Atskilt tilgang til aksesslinjen bør utfylle de eksisterende bestemmelsene i fellesskapsretten som sikrer alle borgere i Den europeiske union rimelig tilgang til en universell tjeneste ved å styrke konkurransen, sikre økonomisk effektivitet og tilby brukerne flest mulig fordeler.
3.«Aksesslinjen» er det fysiske metalliske symmetriske parkabelsambandet i det offentlige fasttelefonnettet som knytter nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler til hovedkoplingen eller et tilsvarende anlegg. Det framgår av Kommisjonens femte rapport om gjennomføring av regelverket på teleområdet at det lokale aksessnettet fremdeles er et av de minst konkurransepregede områdene innenfor det liberaliserte telekommunikasjonsmarkedet. Nye operatører har ikke en utbygd alternativ nettinfrastruktur, og kan ikke ved bruk av tradisjonell teknologi oppnå de stordriftsfordelene og den dekning som meldte operatører med en sterk markedsstilling på markedet for det offentlige fasttelefonnettet har. Dette kommer av at disse operatørene i relativt lang tid har bygd opp sin lokale infrastruktur med metallkabler under beskyttelse av eneretter og kunnet finansiere investeringskostnadene ved hjelp av monopolinntekter.
4.I europaparlamentsresolusjon av 13. juni 2000 om kommisjonsmeldingen om ny gjennomgåelse for 1999 av rammeregelverket for kommunikasjon understrekes det at det er viktig å gi sektoren en mulighet til å bygge opp infrastruktur som fremmer utviklingen av elektronisk kommunikasjon og e-handel, og å innføre et regelverk som er i stand til å understøtte denne veksten. Parlamentet fastslår at det for tiden først og fremst er metallinfrastrukturen til dominerende operatører som berøres av atskilt tilgang til aksesslinjene, og at investeringer i alternativ infrastruktur må kunne garantere en rimelig avkastning, da dette kan lette utviklingen av slik infrastruktur i de områdene der den fremdeles er svakt utbygd.
5.Nye aksesslinjer med optiske fibrer med høy kapasitet direkte til storbrukere utgjør et eget marked som er under utvikling på konkurransemessige vilkår og med nye investeringer. Denne forordning omhandler derfor tilgang til metalliske aksesslinjer uten at det berører nasjonale forpliktelser med hensyn til andre typer tilgang til lokal infrastruktur.
6.Det vil ikke være økonomisk lønnsomt innenfor et rimelig tidsperspektiv for nye operatører å anlegge en infrastruktur som er helt parallell til de etablerte operatørenes lokale metalliske infrastruktur. Alternativ infrastruktur som kabelfjernsyn, satellitt og radiobaserte aksesslinjer har foreløpig generelt sett ikke samme funksjonalitet og er ikke like godt utbygd, selv om situasjonen kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.
7.Ved atskilt tilgang til aksesslinjen er det mulig for nye operatører å konkurrere med meldte operatører om å tilby dataoverføring med høy bithastighet for fast Internett-tilgang, multimediebruk basert på digital abonnentlinjeteknologi (DSL-teknologi) og taletelefonitjenester. En rimelig anmodning om atskilt tilgang forutsetter at slik tilgang er nødvendig for at den tilgangsberettigede skal kunne tilby tjenester, og at avslag på anmodningen vil kunne hindre, begrense eller vri konkurransen innenfor denne sektoren.
8.Denne forordning pålegger bare de operatører som de nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til de relevante fellesskapsbestemmelser har meddelt har en sterk markedsstilling på markedet for offentlige fasttelefonnett (heretter kalt «meldte operatører») å tilby atskilt tilgang til metalliske aksesslinjer. Medlemsstatene har allerede meddelt Kommisjonen navnene på de operatørene på markedet for offentlige fasttelefonnett som har en sterk markedsstilling i henhold til vedlegg I del 1 til europaparlaments- og rådsdirektiv 1997/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP) og europaparlaments- og rådsdirektiv 1998/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP)3 for taletelefoni og om opprettelse av en universell tjeneste på telekommunikasjonsområdet under konkurranseforhold.4
9.En meldt operatør kan ikke pålegges å tilby tilgangstyper han ikke har adgang til å levere, for eksempel dersom det å etterkomme en anmodning kan føre til at en uavhengig tredjemanns rettigheter krenkes. Forpliktelsen til å tilby atskilt tilgang til aksesslinjen innebærer ikke at meldte operatører må bygge opp helt ny lokal nettinfrastruktur bare for oppfylle de tilgangsberettigedes krav.
10.Selv om markedsmessige forhandlinger er å foretrekke for å komme fram til enighet om tekniske og prismessige spørsmål som gjelder tilgang til aksesslinjen, viser erfaringene at det i de fleste tilfeller er nødvendig at reguleringsmyndighetene griper inn på grunn av den manglende balansen mellom forhandlingsstyrken til den nye operatøren og den meldte operatøren, og på grunn av mangelen på andre alternativer. I visse tilfeller kan de nasjonale reguleringsmyndighetene i samsvar med Fellesskapets regelverk gripe inn på eget initiativ for å sikre rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og flest mulig fordeler for sluttbrukerne. Dersom den meldte operatøren ikke overholder fristene, bør den tilgangsberettigede ha rett til erstatning.
11.Med hensyn til aksesslinjen og tilhørende ressurser må reglene for beregning av kostnader og priser være oversiktlige, innebære likebehandling og være objektive for å sikre rettferdige vilkår. Reglene for prisfastsettelse bør sikre at den operatør som tilbyr tilgang til aksesslinjen, får dekket sine relevante kostnader og oppnår en rimelig fortjeneste med sikte på å sikre en langsiktig utbygging og modernisering av den lokale aksessinfrastrukturen. Reglene for prisfastsettelse for aksesslinjen bør fremme en rettferdig og bærekraftig konkurranse, samtidig som det tas hensyn til behovet for å investere i alternativ infrastruktur og sikre at det ikke forekommer noen form for konkurransevridning, særlig at det ikke blir noe press på fortjenestemarginene mellom engrosprisene og prisene til sluttbrukerne av den meldte operatørens tjenester. I denne forbindelse er det viktig å rådspørre konkurransemyndighetene.
12.Meldte operatører bør gi tredjemann informasjon og tilby atskilt tilgang til aksesslinjen på samme vilkår og med samme kvalitet som dem som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak. For dette formål bør meldte operatører, under de nasjonale reguleringsmyndigheters kontroll, offentliggjøre et passende standardtilbud om atskilt tilgang til aksesslinjen innen kort tid og helst på Internett, for å skape vilkår for et oversiktlig marked med likebehandling.
13.I sin rekommandasjon 2000/417/EF av 25. mai 2000 om åtskild tilgang til aksesslinjen: skaping av eit konkurransedyktig og fullstendig utval av elektroniske kommunikasjonstenester, medrekna breibandsmultimedietenester og høgfartsinternett5 og i sin melding av 26. april 20006 har Kommisjonen gitt detaljerte retningslinjer til hjelp for de nasjonale reguleringsmyndigheter i arbeidet med en rettferdig regulering av de forskjellige typene atskilt tilgang til aksesslinjer.
14.I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om å fastlegge harmoniserte rammevilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen for å tillate levering på konkurransemessige vilkår av en rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og et bredt spekter av tjenester til alle foretak og borgere i Fellesskapet, ikke nås av medlemsstatene på en sikker og harmonisert måte innen rimelig tid, og kan derfor bedre nås på fellesskapsplan. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går ikke bestemmelsene i denne forordning lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål. De berører ikke nasjonale bestemmelser som er i samsvar med fellesskapsretten og som fastsetter mer detaljerte tiltak, f.eks. bestemmelser om virtuell samlokalisering.
15.Denne forordning utfyller regelverket for telekommunikasjon, særlig direktiv 1997/33/EF og 1998/10/EF. Det nye rammeregelverket for elektronisk kommunikasjon bør inneholde passende bestemmelser til erstatning for denne forordning -
1Uttalelse avgitt 19. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
2Europaparlamentsuttalelse av 26. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT), og rådsbeslutning av 5. desember 2000.
3EFT L 1999 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37).
4EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
5EFT L 156 av 29.6.2000 s. 44.
6EFT C 272 av 23.9.2000, s. 55.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1. 

Omfang og virkeområde

1. Denne forordning har som mål å styrke konkurransen og stimulere til teknologisk nyskaping på markedet for lokal tilgang ved å fastlegge harmoniserte vilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen med sikte på å fremme levering av et bredt spekter av elektroniske kommunikasjonstjenester på konkurransemessige vilkår.
2. Denne forordning får anvendelse på atskilt tilgang til de meldte operatørers aksesslinjer og tilhørende ressurser som definert i artikkel 2 bokstav a).
3. Denne forordning berører ikke de meldte operatørers plikt til i samsvar med fellesskapsbestemmelsene å overholde prinsippet om likebehandling ved bruk av det offentlige fasttelefonnettet slik at tredjemann tilbys de samme tilgangs- og overføringstjenester med høy hastighet som de som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak.
4. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til i samsvar med fellesskapsretten å opprettholde eller innføre tiltak som inneholder mer detaljerte bestemmelser enn dem som finnes i denne forordning og/eller som ikke kommer inn under denne forordnings virkeområde, bl.a. med hensyn til andre typer tilgang til lokal infrastruktur.
Artikkel 2. 

Definisjoner

I denne forordning menes med

a)«meldt operatør» en operatør av offentlige fasttelefonnett som de nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har en sterk markedsstilling når det gjelder å tilby tilgang til offentlige fasttelefonnett- og tjenester i henhold til vedlegg I del 1 til direktiv 97/33/EF eller direktiv 98/10/EF,
b)«tilgangsberettiget» en tredjemann som er behørig godkjent i samsvar med direktiv 97/13/EF,1 eller som i henhold til nasjonal lovgivning har rett til å tilby telekommunikasjonstjenester, og oppfyller vilkårene for å få atskilt tilgang til aksesslinjen,
c)«aksesslinje» det fysiske metalliske symmetriske parkabelsambandet som knytter nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler til hovedkoplingen eller tilsvarende anlegg i det offentlige fasttelefonnettet,
d)«delaksesslinje» en del av en aksesslinje som forbinder nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler med et konsentrasjonspunkt eller et nærmere angitt mellomliggende tilknytningspunkt i det offentlige fasttelefonnettet,
e)«atskilt tilgang til aksesslinjen» full tilgang og delt tilgang til aksesslinjen; dette innebærer ingen endringer med hensyn til eiendomsretten til aksesslinjen,
f)«full tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller delaksesslinje som muliggjør bruk av hele frekvensspekteret i det metalliske symmetriske kabelparet,
g)«delt tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller delaksesslinje som muliggjør bruk av det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i det metalliske symmetriske kabelparet. Den meldte operatøren bruker fortsatt aksesslinjen til å tilby telefontjenester til offentligheten,
h)«samlokalisering» å stille til rådighet den plass og de tekniske ressurser som er nødvendige for å huse og tilkople en tilgangsberettigets utstyr på rimelige vilkår, som nevnt i avsnitt B i vedlegget,
i)«tilhørende ressurser» ressurser knyttet til atskilt tilgang til aksesslinjen, særlig samlokalisering, kabeltilkopling og relevante informasjonsteknologisystemer som en tilgangsberettiget må ha tilgang til for å kunne tilby tjenester på et konkurransemessig og rettferdig grunnlag.
1Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester (EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15).
Artikkel 3. 

Tilbud om atskilt tilgang

1. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000 offentliggjøre og holde à jour et standardtilbud om atskilt tilgang til sine lokale aksesslinjer og tilhørende ressurser, som skal omfatte minst de delene som er oppført i vedlegget. Tilbudet må gi en tilgang som er tilstrekkelig atskilt til at den tilgangsberettigede ikke skal måtte betale for nettdeler eller ressurser som ikke er nødvendige for at han skal kunne tilby sine tjenester, og skal inneholde en beskrivelse av enkeltdelene i tilbudet og av de tilknyttede vilkår og priser.
2. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000 etterkomme rimelige anmodninger fra tilgangsberettigede om atskilt tilgang til aksesslinjer og tilhørende ressurser, på vilkår som er oversiktlige og rettferdige og innebærer likebehandling. Anmodninger kan avslås bare på grunnlag av objektive kriterier knyttet til teknisk gjennomførbarhet eller behovet for å bevare nettets integritet. Dersom anmodningen om tilgang avslås, kan den skadelidte part få saken behandlet etter framgangsmåten for tvisteløsning omhandlet i artikkel 4 nr. 5. Meldte operatører skal tilby tilgangsberettigede de samme ressurser som de som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak, på samme vilkår og innenfor de samme tidsfrister.
3. Med forbehold for artikkel 4 nr. 4 skal meldte operatørers priser for atskilt tilgang til aksesslinjen og tilhørende ressurser fastsettes på grunnlag av kostnadsorientering.
Artikkel 4. 

Den nasjonale reguleringsmyndighets tilsyn

1. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal sikre at prisfastsettelsen for atskilt tilgang til aksesslinjen fremmer en rettferdig og bærekraftig konkurranse.
2. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal ha myndighet til å
a)kreve endringer i standardtilbudet om atskilt tilgang til aksesslinjer og tilhørende ressurser, herunder priser, når slike endringer er berettiget, og
b)kreve at meldte operatører framlegger informasjon som er relevant for gjennomføringen av denne forordning.
3. Den nasjonale reguleringsmyndighet kan, dersom det er berettiget, gripe inn på eget initiativ for å sikre likebehandling, rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og flest mulig fordeler for brukerne.
4. Når den nasjonale reguleringsmyndighet finner at det er tilstrekkelig konkurranse på markedet for lokal tilgang, skal den frita meldte operatører for plikten til å fastsette priser på grunnlag av kostnadsorientering som fastsatt i artikkel 3 nr. 3.
5. Tvister mellom foretak om spørsmål omfattet av denne forordning skal behandles etter den nasjonale framgangsmåten for tvisteløsing fastsatt i samsvar med direktiv 97/33/EF, og behandlingen skal være rask, rettferdig og oversiktlig.
Artikkel 5. 

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2000. 

For EuropaparlamentetFor Rådet  
N. FONTAINED. VOYNET  
PresidentFormann
 
0Vedlegg tilføyd ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121.

Vedlegg. Liste over minstekrav til de deler som skal være med i standardtilbudet om atskilt tilgang til aksesslinjen, og som skal offentliggjøres av meldte operatører 

A. Vilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen

1.Nettdeler som det tilbys tilgang til, herunder særlig:
a)tilgang til aksesslinjer,
b)tilgang til det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i en aksesslinje ved delt tilgang til aksesslinjen.
2.Opplysninger om plasseringen av de fysiske tilgangsstedene, tilgjengelighet av aksesslinjer i bestemte deler av aksessnettet.
3.Tekniske vilkår knyttet til tilgang til og bruk av aksesslinjer, herunder tekniske egenskaper ved det metalliske symmetriske kabelparet i aksesslinjen.
4.Framgangsmåter for bestilling og levering, bruksbegrensninger. 

B. Samlokaliseringstjenester

1.Opplysninger om den meldte operatørens relevante steder.1
2.Samlokaliseringsmuligheter på stedene angitt under nr. 1 (herunder fysisk samlokalisering og eventuelt fjernsamlokalisering og virtuell samlokalisering).
3.Egenskaper ved utstyret: eventuelle begrensninger med hensyn til utstyr som kan samlokaliseres.
4.Sikkerhetsspørsmål: tiltak de meldte operatører har iverksatt for å garantere sikkerheten på sine steder.
5.Adgangsvilkår for konkurrerende operatørers personale.
6.Sikkerhetsstandarder.
7.Regler for tildeling av samlokaliseringsplass dersom den er begrenset.
8.Vilkår for tilgangsberettigede med hensyn til inspeksjon av steder der fysisk samlokalisering er mulig, eller av steder der samlokalisering er forkastet på grunn av manglende kapasitet.
1Disse opplysningene kan være begrenset til de berørte parter av hensyn til den offentlige sikkerhet.
 

C. Informasjonssystemer

Vilkår for tilgang til den meldte operatørs driftsstøttessystemer, informasjonssystemer eller databaser for innhenting av opplysninger før bestilling og for levering, bestilling, vedlikehold, reparasjonshenvendelser og fakturering. 

D. Leveringsvilkår

1.Svarfrister for spørsmål om levering av tjenester og ressurser; serviceavtaler, feilretting, framgangsmåter for å gå tilbake til normalt servicenivå og parametrer for tjenestenes kvalitet.
2.Standard avtalevilkår, herunder eventuell erstatning for manglende overholdelse av frister.
3.Priser eller regler for fastsettelse av priser for hver av den ovenfor nevnte tjenester, funksjoner og ressurser.
0Vedlegg tilføyd ved forskrift 6 feb 2001 nr. 121.