Forskrift om skatt til Svalbard

DatoFOR-1997-12-15-1305
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2270
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2015-01-19-47 fra inntektsåret 2015
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1996-11-29-68-§1-5, LOV-1996-11-29-68-§3-1, LOV-1996-11-29-68-§4-4, LOV-1996-11-29-68-§4-5, LOV-1996-11-29-68-§4-6, LOV-1996-11-29-68-§4-9, LOV-1997-02-28-19-§24-6
Kunngjort
KorttittelSvalbardskatteforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 15. desember 1997 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 1-5, § 3-1, § 4-4, § 4-5, § 4-6 og § 4-9 og lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 des 2003 nr. 1421, 7 des 2007 nr. 1393, 15 feb 2008 nr. 146, 2 feb 2009 nr. 90, 17 juni 2011 nr. 611, 19 jan 2015 nr. 47.

I

§ 1.Vedlegg til selvangivelsen mv.
(1)Skattyter som
a.i det sist forløpne år har mottatt formue som arv eller gave som til sammen utgjør en verdi av 100 000 kroner eller mer, plikter å gi opplysninger om dette i selvangivelsen eller på eget ark som legges ved. Skattyter skal oppgi navn, fødselsdato og adresse på giver eller arvelater, hva slags arv eller gave det er og verdien av arven eller gaven.
b.i det sist forløpne år har mottatt gevinst med verdi på 100 000 kroner eller mer, plikter å legge ved selvangivelsen bevitnelse fra den som har utlevert gevinsten, når gevinst er mottatt fra
-Norsk Tipping AS
-totalisatorspill som omfattes av lov 1. juli 1927 nr. 3
-utlodninger som omfattes av lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.
-pengespill og lotterier i en EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten eller tiltak arrangert av massemedia og som er offentlig tilgjengelig.
(2)Skattyter som krever fradrag i skatt for skatt betalt i utlandet, har plikt til å dokumentere den utenlandske skatten som bestemt i forskrift til skatteloven § 16-20 til § 16-29.
(3)For skattyter som driver utleie av fast eiendom, gjelder reglene i forskrift 4. desember 1984 nr. 2280 om fritak for plikt til å sende årsoppgjør som vedlegg til selvangivelsen ved utleie av fast eiendom.
(4)For skattyter som er deltaker i utenlandsk ansvarlig selskap, kommandittselskap mv og skattyter som er deltaker i norsk-kontrollert selskap i lavskatteland, gjelder reglene om oppgaveplikt i forskrift 15. mars 1993 nr. 199.
(5)For skattyter som har konto i utenlandsk bank eller som har hatt slik konto, gjelder reglene om oppgave over konti i utenlandske banker i forskrift 4. desember 1992 nr. 1009.
0Endret ved forskrifter 7 des 2007 nr. 1393 (fom inntektsåret 2007), 15 feb 2008 nr. 146, 2 feb 2009 nr. 90, 17 juni 2011 nr. 611 (fom inntektsåret 2011).
§ 2.Opplysninger om lønn mv.
(1)Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller ytet lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, skal ukrevet levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter reglene i a-opplysningsloven. Opplysningsplikten omfatter:
a.Varigheten av arbeidsoppholdet.
b.Opplysning om all lønn og annen godtgjørelse for arbeid.
c.Opplysning om skatt og trygdeavgift som er fradratt som lønnstrekk, jf. svalbardskatteloven § 3-2.
d.Spesifikasjon av verdien av naturalytelser i perioden.
e.Spesifikasjon av utgiftsgodtgjørelser i perioden, herunder
-godtgjørelse til overnatting og kost med antall døgn og beløp
-godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting
-bilgodtgjørelse med antall kilometer og beløp.

Det skal likevel ikke leveres opplysninger om reiseutgifter som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper.

f.Opplysning om at arbeidsgiver legger til grunn at innrapportert lønn eller annen godtgjørelse inngår i lønnstrekkordningen.
(2)Når arbeidsgiveren leverer sin selvangivelse, skal han vedlegge en kontrolloppstilling over bokførte innrapporterte beløp på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.
(3)Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende ved utbetaling av andre ytelser som nevnt i svalbardskatteloven § 3-2.
0Endret ved forskrifter 2 des 2003 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2004), 19 jan 2015 nr. 47 (fom inntektsåret 2015).
§ 3.Begrenset oppgaveplikt

Når tungtveiende grunner foreligger, kan skattekontoret frita en virksomhet som skal svare utførselsavgift på kull etter lov 17. juli 1925 nr. 2, fra plikt til å sende årsoppgjør som vedlegg til selvangivelsen. Det må på annen måte sannsynliggjøres at virksomheten ikke har hatt noe skattepliktig overskudd, og virksomheten må fremlegge tilstrekkelige opplysninger til å beregne utførselsavgiften.

0Endret ved forskrift 17 juni 2011 nr. 611 (fom inntektsåret 2011).
§ 4.Forhøyet avskrivningssats for forretningsbygg og bygg med kort levetid
(1)Saldo for forrretningsbygg på Svalbard kan avskrives med inntil 4 prosent.
(2)Saldo for bygg med kort levetid kan avskrives med inntil 10 prosent. Som bygg med kort levetid regnes bygg med så enkel konstruksjon at det må anses å ha en brukstid som ikke overstiger 20 år fra oppføringen.
§ 5.Trygdeavgift

Betaling og innkreving av trygdeavgift etter folketrygdloven § 23-3 skjer etter de samme reglene som gjelder for skatt til Svalbard, jf svalbardskatteloven kapittel 5.

§ 6.Arbeidsgiveravgift
(1)Arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 skal svares av lønn mv til person som er trygdet i medhold av folketrygdloven § 2-3.
(2)Ved fastsettelse og innkreving mv av arbeidsgiveravgift gjelder reglene i folketrygdloven kapittel 24 med utfyllende bestemmelser, likevel slik at ligningsmyndighetene for Svalbard har de samme funksjonene som er tillagt de ordinære ligningsmyndighetene og innfordringsmyndighetene for Svalbard har de samme funksjonene som er tillagt de ordinære innfordringsmyndighetene.
(3)Avgiften innbetales til de samme tider som gjelder for innbetaling av skatt fastsatt ved lønnstrekk.
(4)Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned av avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse som er utbetalt i kalendermåneden eller ytet som naturalytelser i perioden. Opplysninger over beregning av avgiftsgrunnlaget skal gis etter reglene i a-opplysningsloven.
0Endret ved forskrift 19 jan 2015 nr. 47 (fom inntektsåret 2015).
§ 7.Forenklet fellesoppgjør

Svalbard skattekontor kan gi samtykke til at forskergrupper og andre prosjektgrupper med utenlandsk arbeidsgiver leverer skattemessig fellesoppgjør for ansattes lønn. Gruppen må ha opphold utenfor Longyearbyen og prosjektet må ha en samlet varighet på maksimalt 6 måneder. Samtykke kan ikke gis når ansatte skal svare trygdeavgift av inntekten. Skatt beregnes med 8 pst. av samlet lønn til ansatte i avregningsperioden. Med mindre skattekontoret bestemmer noe annet, skal opplysninger om slikt trekk gis etter reglene i a-opplysningsloven.

0Tilføyd ved forskrift 17 juni 2011 nr. 611 (fom inntektsåret 2011), endret ved forskrift 19 jan 2015 nr. 47 (fom inntektsåret 2015).
§ 8.Medisinsk behandling mv utenfor Svalbard

I tilfeller hvor nødvendig medisinsk behandling eller lignende tungtveiende grunner gjør at en person må oppholde seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager, kan Svalbard skattekontor etter en helhetsvurdering av bostedsmessig tilknytning vedta at personen likevel skal anses bosatt på Svalbard.

0Tilføyd ved forskrift 17 juni 2011 nr. 611 (fom inntektsåret 2011).
§ 9.Overgangsregler
(1)For bolig- eller fritidseiendom ervervet før 1. januar 1998, kan skattyter kreve at inngangsverdien oppreguleres til omsetningsverdien pr 1. januar 1998. Skattyter må godtgjøre omsetningsverdien pr 1. januar 1998 ved takst som godkjennes av ligningsmyndighetene. Krav om oppregulering må fremsettes skriftlig, og senest 1. juli 1998.
(2)For aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksje- og obligasjonsfond ervervet før 1. januar 1998 som ikke er ervervet som ledd i skattyterens næringsvirksomhet, kan skattyter kreve at inngangsverdien oppreguleres til omsetningsverdien pr 1. januar 1998, dersom verdien blir dokumentert på tilfredsstillende måte.
(3)Ligningsoppgaver for inntektsåret 1997 leveres i henhold til bestemmelsene i lov av 15. juli 1925 om skatt til Svalbard på formue og inntekt.
0Endret ved forskrift 17 juni 2011 nr. 611 (fom inntektsåret 2011, tidligere § 7).

II Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998, med virkning fra og med inntektsåret 1998.

Merknad til forskrift om skatt til Svalbard

Generelt er det en tolkningspresumsjon for at forskrifter som er gitt til utfylling og gjennomføring av de lovreglene som er gjort gjeldende for Svalbard, også skal gjelde for Svalbard så langt de passer. I Svalbardforskriftens § 1 er det gitt anvisning på hvilke forskrifter som skal gjelde for selvangivelsesplikten. Dette kan ikke tolkes antitetisk slik at andre forskrifter enn de som er nevnt i forskriften om skatt til Svalbard ikke kan få virkning på Svalbard. Henvisningen til bestemte forskrifter i § 1 skyldes behovet for å gi en samlet og fullstendig oversikt over hvilken opplysningsplikt skattytere på Svalbard har om egne forhold, og kan ikke tillegges vekt i forhold til hvilke andre forskrifter som får anvendelse på Svalbard.