Forskrift til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv

DatoFOR-1997-12-17-1400
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2431
IkrafttredelseFra og med inntektsåret 1998
Sist endretFOR-2016-12-09-1506 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-13-87-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift til artistsskatteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 17. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven) § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 juni 2002 nr. 747, 21 des 2007 nr. 1770, 19 des 2008 nr. 1489, 22 des 2008 nr. 1582, 18 aug 2010 nr. 1196, 9 des 2016 nr. 1506.

I

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Virkeområde
(1) Denne forskrift gjelder utfylling og gjennomføring av reglene i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven).
(2) Skatt etter artistskatteloven skal svares uavhengig av om artisten er engasjert av andre eller arrangerer forestillingen selv.
0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1489 (fom inntektsåret 2009 for artister som blir skattmessig bosatt i Norge i 2010 eller senere).
§ 1-2. Skattepliktens omfang

Plikten til å svare skatt av inntekt fra artistvirksomhet gjelder uavhengig av om inntekten tilfaller artisten selv, dennes representant/oppdragsgiver eller et foretak.

Kapittel 2. Skattegrunnlaget

§ 2-1. Bruttoinntekt
(1) Som bruttoinntekt i artistskatteloven § 3 første ledd regnes enhver skattepliktig ytelse som opptjenes i forbindelse med artistaktivitet i Norge, uten hensyn til om betalingen skjer før, under eller etter oppholdet.
(2) Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til dekning av transport, kost og losji i forbindelse med arrangementet.
(3) Når artisten arrangerer forestillingen selv, inngår billettinntektene og eventuelt annet vederlag for opptredenen i beregningsgrunnlaget for skatt.
(4) Inntekt som agent mv mottar på vegne av artisten inngår i skattegrunnlaget på vanlig måte.
§ 2-2. Verdsettelse av naturalytelser
(1) Verdien av skattepliktige naturalytelser medregnes i skattegrunnlaget med varens eller tjenestens normale omsetningsverdi på utbetalingstidspunktet.
(2) Dersom naturalytelsens faktiske omsetningsverdi er påviselig lavere som følge av sesongsvingninger, ukurans mv, kan naturalytelsen likevel verdsettes til denne lavere verdi. Yteren må i tilfelle påvise lavere verdi på overdragelsestidspunktet.
(3) Yteren plikter å vedlegge sine regnskaper all nødvendig dokumentasjon mv av betydning for verdsettelsen.
§ 2-3. Fordeling av inntekt ved kombinert virksomhet
(1) Omfatter utbetaling til artist også honorar for aktivitet som faller utenfor artistskatteloven, fordeles utbetalingen forholdsmessig mellom de ulike aktivitetene. Utgifter som nevnt i § 2-4 fordeles på samme måte.
(2) Når opptredenen er av dominerende art, skattlegges hele inntekten etter artistskatteloven.
§ 2-4. Fradrag for utgifter
(1) Bruttoinntekten i § 2-1 reduseres med artistens utgifter til agentprovisjon samt utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med artistaktiviteten i Norge.
(2) Fradrag gis for faktiske utgifter som kan dokumenteres med originalbilag. Kan artisten ikke dokumentere hvor mye av utgiftene som knytter seg til arrangementet i Norge, er fradragsretten begrenset til 5 pst av bruttoinntektene.
(3) For utgifter til kost og bruk av eget transportmiddel kan det i stedet kreves fradrag for sannsynliggjorte utgifter etter satser som fastsettes årlig av Skattedirektoratet.
(4) Ved krav om fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel anses ikke avskrivninger, vedlikeholdsutgifter, forsikringer og avgifter som utgifter til transport i forbindelse med artistaktiviteten i Norge.
(5) Foregående ledd gjelder også for artistens dekning av utgifter til transport, kost og losji for utenlandske medarbeidere som deltar på reisen.
(6) Fradragsrett for agentprovisjon omfatter vederlag til agent som har etablert direkte kontakt med arrangør av arrangementet i Norge.
§ 2-5. Skattefritak for visse typer arrangementer
(1) Søknad om skattefritak etter artistskatteloven § 5 skal sendes skattekontoret senest samtidig med melding som nevnt i skatteforvaltningsforskriften § 8-8-1.
(2) Dokumentasjon for at arrangementet er et ledd i en kulturutveksling med en annen stat som oppfyller vilkårene i første ledd, skal vedlegges søknaden.
(3) Skatt på honorar blir å innbetale til fastsatt tid selv om søknaden ikke er avgjort innen fristen i artistskatteloven § 9.
0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2008), 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Meldeplikt, oppgaveplikt og opplysningsplikt

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1489 (fom inntektsåret 2009).
§ 3-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2008), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2008), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-3.Oppgaveplikt

Oppgaveplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2 inntrer fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. Oppgaveplikten for tiden før bosettingsvilkårene blir oppfylt gjelder bare for inntekter fra den som er arbeidsgiver når bosettingsvilkårene blir oppfylt.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1489 (fom inntektsåret 2009), endret ved forskrifter 18 aug 2010 nr. 1196 (fom inntektsåret 2009), 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2008), 19 des 2008 nr. 1489 (fom inntektsåret 2009, tidligere § 3-3), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 4. Skatteberegning og skattetrekk

§ 4-1. Skattetrekk

Den trekkpliktige skal foreta skattetrekk når han utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for godtgjørelsen mv til artisten, eller på det tidspunkt da det oppstår adgang for artisten til å få godtgjørelsen utbetalt. Ved forskuddsutbetaling skal det foretas skattetrekk i forskuddet.

0Endret ved forskrift 22 des 2008 nr. 1582 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 4-3).
§ 4-2. Regnskapsføring

Regnskapspliktige skal føre skattetrekk etter artistskatteloven på egen konto i regnskapet.

0Endret ved forskrift 22 des 2008 nr. 1582 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 4-4).

Kapittel 5. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-2.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2007 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2008), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1506 (i kraft 1 jan 2017).

II

Denne forskrift trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 1998.