Forskrift om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonsopptjening og avgift når fastsatt skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt

DatoFOR-1997-12-19-1421
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2484
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2016-12-14-1512 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1990-12-13-980
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-15, FOR-1997-12-18-1408-§8
Kunngjort
KorttittelForskr om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 19. desember 1997 med hjemmel i forskrift av 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 8.
Tilføyd Hjemmel: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1590, 14 des 2016 nr. 1512.

I

§ 1.Skatteoppkreveren sender hvert år oppgave til Skattedirektoratet over skattytere som det er foretatt utgiftsføring eller nedsettelse/ettergivelse av fastsatt skatt og avgift for. Tilfelle som nevnt i Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 3 bokstav b medtas ikke. Videre skal oppgaven omfatte skattytere med skatte- og avgiftsrestanser som fortsatt står ubetalt 3 år etter utløpet av skattefastsettingsåret.
0Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1512 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Skattedirektoratet utarbeider på grunnlag av de mottatte data forslag til nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt, pensjonsopptjening og trygdeavgift for de skattytere hvor nedsettelsen vil tilsvare minst 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, jf. Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 3 bokstav a. Lister over beregnede nedsettelser og avgifter til folketrygden og utkast til varsel etter skatteforvaltningsloven § 5-6, jf. nevnte forskrift § 2 første til tredje punktum, oversendes de respektive skattekontorer.
0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008), 14 des 2016 nr. 1512 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Skattekontoret kontrollerer at det ikke har skjedd endring av fastsetting som ikke er registrert av Skattedirektoratet. Videre skal skattekontoret fjerne fra listen de saker hvor skatte- og avgiftskravet ikke er endelig avgjort, jf. Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 3 bokstavene f og g, samt eventuelle saker som nevnt i paragrafens bokstav b. Skattekontoret skal oversende den kontrollerte listen og de aktuelle varselbrevene til skatteoppkreveren.
0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008), 14 des 2016 nr. 1512 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Skatteoppkreveren ekspederer de mottatte varselbrev om endring av fastsettingen. Skatteoppkreveren må påse at varsel ikke sendes skattytere som omfattes av noen av unntaksbestemmelsene i Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 3 bokstavene c–e, og korrigere listen tilsvarende. Etter utløpet av den betalingsfristen som er fastsatt i varselet, returnerer skatteoppkreveren den korrigerte listen til skattekontoret.
0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008), 14 des 2016 nr. 1512 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Skattemyndighetene gjennomfører nedsettelsene i henhold til den korrigerte listen. Skattedirektoratet underrettes om endringene for videre informasjon til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Skattekontoret sender melding til skatteoppkreveren om nedsettelse av trygdeavgift i henhold til Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 7. På grunnlag av meldingen posterer skatteoppkreveren nedsettelsen. Skatteoppkreveren må påse av det ikke skjer noen utbetaling av nedsatt trygdeavgift.
0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008), 14 des 2016 nr. 1512 (i kraft 1 jan 2017).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998. Den avløser forskrift av 13. desember 1990 nr. 980 om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke blir betalt, som er opphevet fra samme tidspunkt, jf kgl.res. av 25. april 1997 nr. 378.