Forskrift om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt.

DatoFOR-1997-12-19-1421
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2484
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2007-12-19-1590 fra 01.01.2008
EndrerFOR-1990-12-13-980
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-15, FOR-1997-12-18-1408-§8
Kunngjort
KorttittelForskr om nedsettelse av pensjonsg. inntekt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 19. desember 1997 med hjemmel i forskrift av 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt § 8.
Tilføyd Hjemmel: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1590.

I

§ 1.Skatteoppkreveren sender hvert år oppgave til Skattedirektoratet over skattytere som det er foretatt utgiftsføring eller nedsettelse/ettergivelse av utlignet skatt og avgift for. Tilfelle som nevnt i Finansdepartementets forskrift av 18. desember 1997 nr. 1408 § 3 bokstav b medtas ikke. Videre skal oppgaven omfatte skattytere med skatte- og avgiftsrestanser som fortsatt står ubetalt 3 år etter utløpet av utligningsåret.
§ 2.Skattedirektoratet utarbeider på grunnlag av de mottatte data forslag til nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og trygdeavgift for de skattytere hvor nedsettelsen vil tilsvare minst 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, jf Finansdepartementets forskrift av 18. desember 1997 nr. 1408 § 3 bokstav a. Lister over beregnede nedsettelser og avgifter til folketrygden og utkast til varsel etter ligningsloven § 9-7, jf. nevnte forskrift § 2 første til tredje punktum, oversendes de respektive skattekontorer.
0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.Skattekontoret kontrollerer at det ikke har skjedd endring av ligning som ikke er registrert av Skattedirektoratet. Videre skal skattekontoret fjerne fra listen de saker hvor skatte- og avgiftskravet ikke er endelig avgjort, jf. Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 § 3 bokstavene f og g, samt eventuelle saker som nevnt i paragrafens bokstav b. Skattekontoret skal oversende den kontrollerte listen og de aktuelle varselbrevene til skatteoppkreveren.
0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Skatteoppkreveren ekspederer de mottatte varselbrev om endring av ligning. Skatteoppkreveren må påse at varsel ikke sendes skattytere som omfattes av noen av unntaksbestemmelsene i Finansdepartementets forskrift av 18. desember 1997 nr. 1408 § 3 bokstavene c-e, og korrigere listen tilsvarende. Etter utløpet av den betalingsfristen som er fastsatt i varselet, returnerer skatteoppkreveren den korrigerte listen til skattekontoret.
0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Ligningsmyndighetene gjennomfører nedsettelsene i henhold til den korrigerte listen. Skattedirektoratet underrettes om endringene for videre informasjon til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Skattekontoret sender melding til skatteoppkreveren om nedsettelse av trygdeavgift i henhold til Finansdepartementets forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 § 7. På grunnlag av meldingen posterer skatteoppkreveren nedsettelsen etter bestemmelsene i forskrift 2. august 1972 nr. 9200 om føring av skatteregnskapet pkt. IV B 14 a. Skatteoppkreveren må påse av det ikke skjer noen utbetaling av nedsatt trygdeavgift.
0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2008).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998. Den avløser forskrift av 13. desember 1990 nr. 980 om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke blir betalt, som er opphevet fra samme tidspunkt, jf kgl.res. av 25. april 1997 nr. 378.