Forskrift om fastsettelse og innkreving av avgifter til folketrygden for personer som har lønn som er skattepliktig etter lov om skattlegging av personer på Jan Mayen.

DatoFOR-1997-12-22-1432
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2494
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
EndrerFOR-1968-01-22-9840
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§24-6, FOR-1997-11-18-1168 jf LOV-1996-11-29-69
Kunngjort
KorttittelForskrift om folketrygdavgift, Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Skattedirektoratet 22. desember 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 siste ledd og § 24-6 første ledd, jf. delegeringsvedtak av 18. november 1997 nr. 1168.

I

§ 1.Betaling og innkreving av trygdeavgift etter folketrygdloven § 23-3 skjer etter de samme reglene som gjelder for skatt etter lov av 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen.
§ 2.Arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 skal svares av lønn m.v. til person som er pliktig medlem i folketrygden i medhold av folketrygdloven § 2-3.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998. Den avløser forskrift av 22. januar 1968 nr. 9840 om gjennomføring av forskuddstrekk til dekning av medlemsavgift til folketrygden og om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt m.v. vedrørende lønn til tjenestemenn som har stasjon på Jan Mayen, som er opphevet fra samme tidspunkt, jf kgl.res. av 25. april 1997 nr. 378. Den opphevede forskrift skal likevel fortsatt gjelde for fastsetting av avgift (og evt pensjonsgivende inntekt) for de år den har vært i kraft.