Forskrift om videreføring av to forskrifter gitt med hjemmel i lov om folketrygd

DatoFOR-1998-01-16-37
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1998 81
Ikrafttredelse16.01.1998
Sist endretFOR-2008-08-18-942 fra 01.09.2008
EndrerFOR-1991-07-04-454, FOR-1993-12-23-1251
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-1, LOV-1997-02-28-19-§25-3, LOV-1997-02-28-19-§25-12, LOV-1975-05-30-18-§54a
Kunngjort
KorttittelForskr om videreføring av forskrifter etter ftrl

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. januar 1998 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-3, § 25-1, § 25-3 og § 25-15 og sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 54 a. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395, 18 aug 2008 nr. 942.

I

1.- - -
2.Forskrift 23. desember 1993 nr. 1251 om pensjonsberegning, om tilståelse og beregning av barnetillegg og barnepensjon og om gjennomføringa av folketrygdlovens bestemmelser om inntektsprøving i tilfelle som omfattes av EØS-avtalen, gitt med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd § 18-13, jf § 18-12, gjelder som forskrift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-15, jf § 1-3.
0Endret ved forskrift 18 aug 2008 nr. 942 (i kraft 1 sep 2008).

II

Arbeids- og sosialdepartementet gis fullmakt til å oppheve forskriftene nevnt i avsnitt I og forskriften her.

0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395.

III

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 1997.