Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser.

DatoFOR-1998-01-19-38
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1998 81
Ikrafttredelse19.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Oslo kommune

Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 19. januar 1998 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres Oslo kommune myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Vedtaket trer i kraft straks.