Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy.

DatoFOR-1998-02-03-113
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1998 202
Ikrafttredelse23.04.1998
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1979-12-12
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1994-03-25-241
Kunngjort
KorttittelForskrift om radionavigasjonsutstyr

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsverket 3. februar 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994 nr. 241.
Endringer: Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske luftfartøyer innenfor norsk område.

Forskriften gjelder også for luftfart med utenlandsk registrerte luftfartøy innenfor norsk område når annet ikke er bestemt, og det er forenlig med internasjonale overenskomster eller spesielt inngått avtale med registreringslandets luftfartsmyndighet.

Forskriften gjelder ikke for luftfartøyer som er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

0Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.
§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å øke flysikkerheten ved at luftfartøy skal kunne utføre flygingen med navigasjonsutstyr i.h.t. instrumentflygereglene (IFR) og ved å bedre overvåkningen av lufttrafikken ved hjelp av Secondary Surveillance Radar (SSR-transponder).

§ 3.Krav om utstyr og bruk

Sivile luftfartøy skal når det utfører flyging i nærmere angitt luftrom, være utstyrt med radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder, jf. AIP NORGE GEN 1.5.

Luftfartøy skal når det flyr i nærmere angitt luftrom, bruke det påkrevde radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder, jf. AIP NORGE GEN 1.5.

§ 4.Konstruksjon og funksjon

Konstruksjon og funksjon av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder skal være i samsvar med gjeldende Technical Standard Order (TSO).

§ 5.Godkjenning

Radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder skal være godkjent i henhold til forskrift om radiostasjon i luftfartøy, BSL B 4-2.

§ 6.Installasjon

Installasjon av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder skal utføres av en godkjent JAR-145 organisasjon.

§ 7.Vedlikehold og kontroll

Vedlikehold og kontroll skal være i samsvar med forskrift om vedlikehold og modifikasjon av flymateriell, jf. BSL B 4-2. Arbeidet skal utføres av en godkjent JAR-145 organisasjon.

§ 8.Driftsforstyrrelser

For ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy skal driftsforstyrrelser behandles i samsvar med forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL), jf. BSL D 2-6.

For annen luftfart skal driftsforstyrrelser anmerkes i luftfartøyets reisedagbok, tekniske journaler eller i tilsvarende godkjent system for teknisk bokføring, jf. BSL B 1-1.

§ 9.Flygehåndbok

Flygehåndboken skal oppdateres til å omfatte det installerte radionavigasjons- og SSR-transponderutstyr og forøvrig være i samsvar med forskrift om flygehåndbok og sjekkliste for luftfartøy, jf. BSL B 1-5.

§ 10.Trening og utdannelse

Ved bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i ervervsmessig luftfart skal trening og utdannelse være i samsvar med forskrift om ervervsmessig luftfart med fly/helikopter, jf. BSL D 2-1 og 2-2.

Ved bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i ikke ervervsmessig luftfart plikter brukeren før flygingen påbegynnes, å studere brukermanualer for det aktuelle utstyret.

§ 11.Dispensasjon

Luftfartsverket kan etter søknad gjøre unntak fra denne forskrift for et kortere tidsrom, jf. AIP NORGE GEN 1.5.

§ 12.Overtredelse

Overtredelse kan medføre tilbakekall av sertifikat jf. luftfartsloven § 5-6 og/eller straff i henhold til luftfartsloven § 14-13.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 23. april 1998 og opphever samtidig tidligere forskrift av 12. desember 1979.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend