Forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis (CCAMLR-området).

DatoFOR-1998-03-13-195
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1998 296
Ikrafttredelse13.03.1998
Sist endret
EndrerFOR-1989-12-11-1225
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-16-57-§6, LOV-1972-06-16-57-§8, LOV-1983-06-03-40-§1, LOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§5, LOV-1983-06-03-40-§9, LOV-1983-06-03-40-§26, LOV-1983-06-03-40-§45
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i Antarktis

Fastsatt ved kgl.res. 13. mars 1998 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 6 og § 8 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1, § 4, § 5, § 9, § 26 og § 45. Fremmet av Fiskeridepartementet.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøyer i havområdet på den sydlige halvkule som er underlagt konvensjonen av 20. mai 1980 for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (Krillkonvensjonen), avgrenset av følgende punkter av bredde- og lengdegrader:

50°S, 0°; 50°S, 30°Ø; 45°S, 30°Ø; 45°S, 80°Ø; 55°S, 80°Ø; 55°S, 150°Ø; 60°S, 150°Ø; 60°S, 50°V; 50°V, 50°S, 0°.

§ 2.Deltakelse

Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1, uten på forhånd å ha fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridepartementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om vilkår for slik tillatelse.

§ 3.Merking av redskap og rapportering

Av hensyn til gjennomføringen av vedtak truffet av den kommisjon som er opprettet i henhold til Krillkonvensjonen artikkel VII, heretter kalt Kommisjonen, kan Fiskeridirektoratet gi pålegg om:

a)merking av fartøyets fiskeredskap og fortøyninger,
b)rapportering av redskap, fortøyninger og andre gjenstander som uforskyldt tapes i sjøen,
c)rapportering av art og antall sjøpattedyr som uforvarende blir tatt i eller med fiskeredskap.
§ 4.Kontrolltiltak

Fiskeridirektoratet kan i samsvar med vedtak truffet av Kommisjonen gi pålegg om at deltakende fartøy skal ha om bord:

a)montert satelittsporingsutstyr
b)inspektører og observatører.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende kontroll med fisket.

§ 5.Forbud mot fiske

Fiskeridirektoratet kan i samsvar med vedtak truffet av Kommisjonen ved forskrift forby fiske på visse arter og i bestemte områder og stoppe fisket for norske fartøyer når totalkvoten er tatt.

§ 6.Maskevidde i trålfisket

Det er forbudt å bruke pelagisk trål eller bunntrål med mindre maskevidde enn nevnt ovenfor ved fiske etter følgende arter:

artminste maskevidde
Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides,120 mm
Notothenia gibberifrons, Notothenia kempi,
Notothenia squamifros80 mm
 

Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trålen som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer seleksjonen i redskapet.

§ 7.Oppgaveplikt

Den som deltar i fisket i henhold til § 2, har plikt til å føre fangstdagbok og innen én måned etter endt tur sende dagboken til Fiskeridirektoratet, jfr. forskrift av 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.

Det skal i tillegg fylles ut Kommisjonens standardiserte rapporteringsskjema med fangst, biologiske data og fartøyets fangstkapasitet. Skjemaet skal sendes til Fiskeridirektoratet, jfr. første ledd.

§ 8.Reguleringsfullmakter

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

§ 9.Reguleringer i medhold av Krillkonvensjonen

Den som deltar i fisket i henhold til § 2, skal overholde bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Krillkonvensjonen.

§ 10.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 11 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 11. desember 1989 nr. 1225 om fiske med norske fartøy i Antarktis.