Forskrift til postselskapslovens bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling mv.

DatoFOR-1998-03-20-203
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1998 320
Ikrafttredelse20.03.1998
Sist endretFOR-2001-07-06-771
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-22-65-§9, LOV-1996-11-22-65-§27, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift til postselskapsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 1998 med hjemmel i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap § 9 og § 27 samt lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII pkt. 31 (direktiv 97/81/EF). Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. Endret 6 juli 2001 nr. 771.

Kap I. Innledende bestemmelser

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)ansatt, person som arbeider i selskapet i hovedstilling eller som deltidsansatt;
b)hovedstilling: tilsettingsforhold (herunder ikke ferievikariat og hjemmearbeid) hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 prosent av arbeidstiden pr uke for heltidstilsatte som utfører arbeid av samme art,
c)deltidsansatt, person som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte som utfører arbeid av samme art.

Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver deltidsansatt som en halv.

d)lokal fagforening: fagforening ved selskapet eller avdeling av fagforening ved selskapet som utelukkende har tilsatte i selskapet som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med selskapet eller med staten.
0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 771.
§ 2.Tilsattes styrerepresentasjon og representasjon i bedriftsforsamlingen i statens postselskap

De tilsatte i statens postselskap har representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling i samsvar med lov av 22. november 1996 nr 65 om statens postselskap (postselskapsloven) §§ 9 og 27 og denne forskrift.

§ 3.Søknad om konsernordning

Er selskapet morselskap i et konsern, kan konsernet, en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte i konsernet eller et flertall av de tilsatte i konsernet fremme søknad for den nemnd som er nevnt i § 33 om særlige ordninger for konsernet, jf postselskapsloven §§ 9 annet ledd og 27 fjerde ledd.

Søknaden skal framsettes skriftlig og være begrunnet.

Dersom søknad fremmes av konsernet, skal den være undertegnet av den eller dem som har fullmakt til å opptre på vegne av konsernet. I tilfelle skal uttalelse fra lokale fagforeninger legges ved.

Dersom søknad fremmes av en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte, skal uttalelse fra konsernets ledelse legges ved.

Dersom søknad fremmes av et flertall av de tilsatte, skal søknaden være undertegnet av et flertall av de tilsatte i konsernet. De tilsatte kan også ved avstemning hvor alle tilsatte er gitt anledning til å delta gi uttrykk for krav om konsernordning. Avstemningen arrangeres av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg av de tilsattes medlemmer til selskapets styre og bedriftsforsamling.

Dersom søknaden fremmes av de tilsatte, skal uttalelse fra konsernets ledelse vedlegges søknaden.

Når nemnda mottar søknad, kan den bestemme at valg av de tilsattes representanter til styre eller bedriftsforsamling i selskap innenfor konsernet, skal utsettes.

Nemnda kan sette vilkår for sine vedtak med sikte på å etablere representasjonsordninger som i størst mulig grad sikrer de tilsattes medbestemmelsesrett som er i samsvar med det formål loven skal tilgodese. Dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg, kan nemnda av eget tiltak ta vedtaket opp til ny vurdering.

Nemndas vedtak om konsernordninger gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda i det enkelte tilfelle har fastsatt noe annet.

Konsernet, lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte, kan hver for seg søke nemnda om at et vedtak om konsernordning oppheves eller endres. Dersom nemnda endrer eller opphever vedtaket, fastsetter den slike overgangsregler som det måtte være behov for.

Nemnda kan innkalle representanter for konsernets ledelse og de tilsatte til møte om framgangsmåten og opplegget for de tilsattes representasjon.

Kap II. Regler om de tilsattes valg av medlemmer og observatører til selskapets styre

§ 4.Alminnelige regler om valget

Medlemmer og observatører til styret velges direkte av og blant dem som har et tilsettingsforhold i hovedstilling i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jf § 8.

Dersom minst 1/5 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 av de stemmeberettigede skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg, jf § 9.

§ 5.Stemmerett

Alle som på valgdagen har hatt et tilsettingsforhold i selskapet sammenhengende i minst tre måneder har stemmerett.

Tilsatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav b), tilkommer en hel stemme. Deltidstilsatte, jf. § 1 bokstav c), tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidstilsatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 771.
§ 6.Valgbarhet

For å kunne velges som medlem og observatør av selskapets styre, må vedkommende ikke være i konkurskarantene, jf konkursloven § 142 og § 143. Den som velges må ha hatt et tilsettingsforhold sammenhengende i minst ett år før valgdagen.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 771.
§ 7.Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De tilsatte og selskapets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Valgstyret oppnevnes av selskapets styre. Ved oppnevningen har bare de tilsattes styrerepresentanter stemmerett. Selskapets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal være tilgjengelig for samtlige tilsatte i selskapet.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser jf § 10 og fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg jf § 4.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er framsatt kunngjøre liste over stemmeberettigede og valgbare i hver valgkrets.

Valgstyret skal fastsette og kunngjøre frist for å framsette krav om forholdstallsvalg i valgkretsene, jf § 4. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på styremedlemmer, observatører og vararepresentanter. Forslag må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er overensstemmende med loven og denne forskrift og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres senest syv dager før valgdagen,

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyre i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle tilstiles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder eventuelle retningslinjer om forhåndsavstemning.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom en eller flere fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte og ledelsen er enig om dette. Frist for innlevering av forslag på kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 8.Flertallsvalg

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Forslaget skal framsettes skriftlig og det skal gå fram av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidaten arbeider. Har kandidaten permisjon, skal det opplyses hvor kandidaten arbeidet da permisjonstiden begynte. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige tilsatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre opp de foreslåtte kandidaters navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i foretaket den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

De som har fått flest stemmer, er valgt til medlemmer inntil det antall som skal velges. I de tilfeller det skal velges observatør er de som følger etter medlemmene i stemmetall valgt til observatør inntil det antall som skal velges. De som følger etter medlem og observatør i stemmetall er valgt til vararepresentant i den rekkefølge stemmetallene tilsier. I de tilfeller det bare skal velges medlemmer er vararepresentantene valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier etter det antall medlemmer som skal velges. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv, jf § 13.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9.Forholdstallsvalg

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslaget må være undertegnet av minst 6 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysninger om hvor i foretaket kandidatene arbeider. Har en kandidat permisjon, skal det opplyses hvor kandidaten arbeidet da permisjonstiden begynte. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige tilsatte, bør det på den enkelte liste være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett kan bare stemme på ett av de godkjente forslag. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som framkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antall styremedlemmer og observatører listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. I de tilfeller det skal velges observatører, tilfaller den første observatørplass den liste som har størst kvotient etter antall medlemmer er valgt. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene.

Dersom det bare framkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått.

§ 10.Valgkrets

Dersom en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen, skal valget foregå i valgkretser.

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges medlemmer og observatører. Alle tilsatte skal høre til en valgkrets.

Valget skal foregå som flertallsvalg av og blant de tilsatte i hver valgkrets. Dersom det skal velges flere kandidater i en krets, kan valget gjennomføres som forholdstallsvalg, jf § 4.

De tilsatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en tilsatt tilhører.

Dersom et styremedlem eller en observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den del av virksomheten som tilhører den valgkrets han/hun er valgt fra, opphører vervet. For øvrig gjelder de alminnelige reglene for gjennomføring av valget.

§ 11.Resultatet av valget

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående selskapets ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De tilsatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeninger.

§ 12.Funksjonstid, møteplikt mv

Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Funksjonstiden starter etter den ordinære generalforsamling og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling det år funksjonstiden utløper. Dersom de tilsatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunkt, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Dersom tilsettingsforholdet for et styremedlem eller observatør valgt av de tilsatte opphører, opphører også vervet.

Medlem av styret og observatør har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem, en observatør eller en vararepresentant rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Ved tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til styret og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 13.Vararepresentanter

Ved flertallsvalg skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom valget er gjennomført i valgkretser, skal det i hver krets velges like mange vararepresentanter som det er valgt medlemmer og observatører med tillegg av to.

Vararepresentanter skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal vararepresentantene innkalles fra den samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. I de tilfeller det er valgt observatører, skal observatøren rykke opp på medlems plass og første vararepresentant skal innkalles som observatør.

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som er gitt for styremedlemmer.

§ 14.Suppleringsvalg

Styret kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer, observatører og vararepresentanter i valgperioden, jf § 12 første ledd, når dette er nødvendig for å opprettholde de tilsattes representasjon i styret.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de representantplasser som er igjen når opprykksordningen i § 13 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 7, dog ikke kortere enn hva som framgår av § 7 siste ledd.

§ 15.Utgifter ved valget

Selskapet holder lokaler for valgmøtet og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kap III. Valg av medlemmer og observatører til bedriftsforsamlingen

§ 16.Generalforsamlingens valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Siste ordinære generalforsamling før utløpet av funksjonstiden for de medlemmer de tilsatte har valgt til bedriftsforsamlingen skal fastsette antall medlemmer i bedriftsforsamlingen og velge sine medlemmer og eventuelle vararepresentanter til denne, hvorav ett medlem utpekes til å innkalle til det første møte i bedriftsforsamlingen.

Dersom det er tatt initiativ til å inngå avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen, jf § 31 kan generalforsamlingens vedtak og valg i henhold til denne paragraf foretas med forbehold eller utsettes. Har slik utsettelse funnet sted, og slik avtale ikke inngås med de tilsatte må ekstraordinær generalforsamling innkalles.

§ 17.Observatører til bedriftsforsamlingen

En eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte kan beslutte at det skal velges observatører til bedriftsforsamlingen. Det kan velges inntil halvparten så mange observatører som de tilsatte har medlemmer i bedriftsforsamlingen. Beslutning om hvor mange observatører som skal velges må meddeles valgstyret senest seks uker før valgdagen.

§ 18.Frist for tilsattes valg

Valget bør avholdes slik at de tilsattes representanter kan tre inn i bedriftsforsamlingen så snart som mulig etter den ordinære generalforsamlingen.

Valgstyre, jf § 22, skal under enhver omstendighet etableres senest 14 dager etter denne generalforsamlingen.

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal finne sted senest tre måneder etter denne generalforsamlingen.

§ 19.Alminnelige regler om valget

De tilsatte velger medlemmer og observatører til bedriftsforsamlingen direkte av og blant dem som har et tilsettingsforhold i hovedstilling i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jf § 23.

Dersom minst 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg, jf § 24.

§ 20.Stemmerett

Alle som på valgdagen har hatt et tilsettingsforhold i selskapet sammenhengende i minst tre måneder, har stemmerett.

Tilsatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav b), tilkommer en hel stemme. Deltidstilsatte, jf. § 1 bokstav c), tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidstilsatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 771.
§ 21.Valgbarhet

For å kunne velges som medlem eller observatør av bedriftsforsamlingen, må vedkommende tilfredsstille de krav postselskapsloven § 28 annet ledd stiller og ikke være i konkurskarantene, jf konkursloven § 142 og § 143. Den som velges må ha hatt et tilsettingsforhold sammenhengende i minst ett år før valgdagen.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 771.
§ 22.Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De tilsatte og selskapets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Valgstyret oppnevnes av selskapets styre. Ved oppnevningen har bare de tilsattes styrerepresentanter stemmerett. Selskapets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal være tilgjengelig for samtlige tilsatte i selskapet.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser, jf § 24 og fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, jf § 19.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er framsatt kunngjøre liste over stemmeberettigede og valgbare i hver valgkrets.

Valgstyret skal fastsette og kunngjøre frist for å framsette krav om forholdstallsvalg i valgkretsene, jf § 19. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på bedriftsforsamlingsmedlemmer, observatører og vararepresentanter. Forslag må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er overensstemmende med loven og denne forskrift og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres senest sju dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyre i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle tilstiles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder eventuelle retningslinjer om forhåndsavstemning.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte og ledelsen er enige om dette. Frist for innlevering av forslag på kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 23.Flertallsvalg

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall medlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Forslaget skal framsettes skriftlig og det skal gå fram av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av kandidaten ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidaten arbeider. Har kandidaten permisjon, skal det opplyses hvor kandidaten arbeidet da permisjonstiden begynte. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige tilsatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest sju dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre opp de foreslåtte kandidaters navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i selskapet den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall medlemmer, observatører og vararepresentanter som står for valg. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse stemmesedlene settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

De som har fått flest stemmer, er valgt til medlem inntil det antall som skal velges. I de tilfeller det skal velges observatør er de som følger etter medlemmene i stemmetall valgt til observatør inntil det antall som skal velges. De som følger etter medlem og observatør i stemmetall er valgt til vararepresentanter i den rekkefølge stemmetallene tilsier. I de tilfeller det bare skal velges medlemmer er vararepresentanter valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier etter det antall medlemmer som skal velges. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv, jf § 28.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 24.Forholdstallsvalg

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 25 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall medlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysninger om hvor i selskapet kandidatene arbeider. Har en kandidat permisjon, skal det opplyses hvor kandidaten arbeidet da permisjonstiden begynte. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige tilsatte, bør det på hver liste være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett, kan stemme på ett av de godkjente forslag. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Vervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som framkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv inntil hvert stemmetall er delt i et antall ganger som svarer til det største antall medlemmer og observatører listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. I de tilfeller det skal velges observatører, tilfaller den første observatørplass den liste som har størst kvotient etter antall medlemmer er valgt. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene.

Dersom det bare framkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått.

§ 25.Valgkrets

Dersom en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte skriftlig krever det senest sju uker før valgdagen, skal valget foregå i valgkretser.

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges medlemmer og observatører. Alle tilsatte skal høre til en valgkrets.

Valget skal foregå som flertallsvalg av og blant de tilsatte i hver valgkrets. Dersom det skal velges flere kandidater fra en krets, kan det framsettes krav om at valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg, jf § 19.

De tilsatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en tilsatt tilhører.

Dersom et bedriftsforsamlingsmedlem eller en observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den del av virksomheten som tilhører den valgkrets han/hun er valgt fra, opphører vervet. For øvrig gjelder de alminnelige reglene for gjennomføring av valget.

§ 26.Resultatet av valget

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående selskapets ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De tilsatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeninger.

§ 27.Funksjonstid, møteplikt mv

Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Funksjonstiden starter etter den ordinære generalforsamlingen og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det år funksjonstiden utløper. Dersom de tilsatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunkt, fungerer de sittende medlemmer, observatører og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Dersom tilsettingsforholdet for et medlem valgt av de tilsatte opphører, opphører også vervet. Dersom et medlem eller observatør av bedriftsforsamlingen eller en vararepresentant blir valgt til medlem, observatør eller vararepresentant i styret, opphører vervet i bedriftsforsamlingen.

Medlem og observatør i bedriftsforsamlingen har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har medlem og observatør av bedriftsforsamlingen eller vararepresentant rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Ved tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til selskapets styre og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 28.Vararepresentanter

Ved flertallsvalg skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom valget er gjennomført i valgkretser, skal det i hver krets velges like mange vararepresentanter som det er valgt medlemmer og observatører med tillegg av to.

Vararepresentantene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal vararepresentanten innkalles fra den samme liste som det medlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. I de tilfeller det er valgt observatører, skal observatøren rykke opp på medlems plass og første vararepresentant skal innkalles som observatør.

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som er gitt for medlemmer.

§ 29.Suppleringsvalg

Bedriftsforsamlingen kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer, observatører og vararepresentanter i valgperioden, jf § 27 første ledd, når dette er nødvendig for å opprettholde de tilsattes representasjon i bedriftsforsamlingen.

Suppleringsvalget skal foretas for å fylle de representantplasser som er igjen når opprykksordningen i § 28 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 22, dog ikke kortere enn hva som framgår av § 22 siste ledd.

§ 30.Utgifter ved valget

Selskapet holder lokaler for valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kap IV. Avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen

§ 31.Avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen

Selskapet, en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte eller et flertall av de tilsatte kan meddele den annen part at man ønsker å inngå avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen. Av meddelelsen skal det framgå om begge eller bare ett alternativ for økt styrerepresentasjon er aktuelt, jf lov om statens postselskap § 9 første ledd.

Dersom selskapet framsetter forslag om å inngå slik avtale, skal forslaget framsettes overfor alle lokale fagforeninger. Dersom de lokale fagforeninger ikke omfatter to tredjedeler av de tilsatte, skal selskapet framlegge forslag om slik avtale og hvilke alternativ for økt styrerepresentasjon som er aktuelle, overfor alle de tilsatte.

Når forslaget er fremmet, skal den part som mottar henvendelsen innen fire uker meddele den annen part hvorvidt man ønsker å inngå avtale om at bedriftsforsamlingen skal avvikles.

Dersom avtale skal inngås med de tilsatte direkte, må et flertall av de tilsatte stemme for opprettelsen. Dersom et flertall av de tilsatte har stemt for å inngå avtale, men det ikke er oppnådd flertall for ett av alternativene for økt styrerepresentasjon, skal det alternativ som har fått flest stemmer gjelde.

Selskapets avtale med lokale fagforeninger eller de tilsatte må inngås med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse dersom generalforsamlingen ikke tidligere har godkjent en slik ordning.

Når avtale om å avvikle bedriftsforsamling er inngått, opphører ordningen med bedriftsforsamling først når funksjonstiden for de tilsattes medlemmer av bedriftsforsamlingen løper ut. Ordningen opphører likevel ikke før det er foretatt valg av de tilsattes styrerepresentanter i medhold av postselskapsloven § 9 første ledd annet punktum.

Dersom en av partene ønsker å avvikle avtale som er fastsatt etter denne paragraf og i stedet etablere bedriftsforsamling, kan dette gjøres i god tid før funksjonstiden for de tilsattes representanter går ut. Fristene i § 18 gjelder, dog skal de tilsattes representanter i styret sitte fram til det er valgt bedriftsforsamling og nytt styre.

§ 32.Avtalens innhold

Dersom avtalen er inngått mellom ledelsen og en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de tilsatte, skal antall tilsatte og antall medlemmer i fagforeningene på avtaletidspunktet gå fram av avtalen. Avtalen skal angi hvilken representasjon de tilsatte skal ha i tillegg til den som følger av postselskapsloven § 9 første ledd første punktum.

Dersom avtalen er inngått mellom ledelsen og et flertall av de tilsatte, skal det dokumenteres at et flertall av de tilsatte har stemt for avtalen. Det skal også gå fram av avtalen hvor mange som stemte for hvilke av de to alternativene for økt styrerepresentasjon.

Avtalen skal referere vedtektenes og eventuelt generalforsamlingens fastsettelse av antallet styremedlemmer.

Kap V. Nemnd til å behandle søknader om konsernordning og tvister etter denne forskrift mv

§ 33.Nemndas oppnevning og sammensetning

Søknad om konsernordning og tvister etter denne forskrift behandles av Bedriftsdemokratinemnda, jf forskrifter til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv § 41.

Bedriftsdemokratinemnda består av sju medlemmer med personlige vararepresentanter. Nemndas medlemmer har en funksjonstid på tre år.

Lederen og to medlemmer med vararepresentanter skal være uavhengig av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Leder og ett av de to øvrige uavhengige medlemmer skal dessuten oppfylle de vilkår som er foreskrevet for høyesterettsdommere.

To medlemmer med vararepresentanter skal oppnevnes etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner og to medlemmer med vararepresentanter etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner. Innstillingsrett har de organisasjoner som er nevnt i arbeidstvistloven av 5. mai 1927 nr 1 § 11.

Nemnda kan vedta at myndighet etter § 34 og § 35 delegeres til et utvalg av nemndas medlemmer eller til nemndas leder.

§ 34.Søknad om konsernordning

Nemnda skal behandle søknad som er nevnt i postselskapsloven § 9 annet ledd og § 27 fjerde ledd.

For nemndas saksbehandling etter denne paragraf gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967.

Nemndas vedtak etter denne paragraf kan ikke påklages. Dog kan Kongen av eget tiltak beslutte å ta et vedtak av nemnda opp til overprøving og i tilfelle omgjøring.

§ 35.Klager i samband med valg

Vedtak av valgstyret kan påklages til nemnda, dog kan vedtak om stemmerett og valgbarhet ikke påklages.

Klagerett har selskapet, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse i saken.

Fristen for klage er 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til en som har klagerett etter annet ledd, dog senest 14 dager etter valgdagen.

Klagen skal leveres valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kap VI gjelder så langt de passer.

Nemndas vedtak etter denne paragraf kan ikke påklages.

§ 36.Departementets adgang til å innhente uttalelse fra Bedriftsdemokratinemnda

Departementet kan forelegge for nemnda til uttalelse spørsmål i samband med postselskapslovens og denne forskrifts bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling.

§ 37.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.