Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten.

DatoFOR-1998-04-17-338
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1998 444
Ikrafttredelse01.06.1998
Sist endretFOR-2000-03-08-264
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§2, LOV-1814-05-17-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om døvemenigheter og døveprester

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1998 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 tredje ledd og Grunnloven § 16. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Endret 8 mars 2000 nr. 264.

I

§ 1.Den kirkelige betjening av døve er organisert i døvedistrikter med utstrekning og navn fastsatt av departementet.
§ 2.Hvert døvedistrikt betjenes av en døveprest som leder prestetjenesten i distriktet og sørger for den nødvendige samordning med Døves menighetsråds virksomhet. I tillegg blir distriktet betjent av døvekapellaner og eventuelle andre statlige tilsatte.

Distriktets døveprest er nærmeste overordnede for døvekapellan og andre statlig kirkelig tilsatte innen distriktet. Døvepresten i Det østafjelske distrikt er samtidig døveprost og nærmeste overordnede for døveprestene i de øvrige distrikter.

Døvepresttjenesten omfattes for øvrig av bestemmelsene i Tjenesteordning for menighetsprester og Tjenesteordning for proster, så langt de passer.

§ 3.Oslo biskop fører tilsyn med den døvekirkelige virksomhet, prestene og øvrige tilsatte i samsvar med bestemmelser gitt i tjenesteordning for biskoper. Tilsynet skal utøves i samråd med biskopen i det bispedømmet som omfattes av det aktuelle døvedistrikt.
§ 4.Tilsetting av prester og andre statlige tjenestemenn knyttet til den kirkelige betjening av døve foretas av Oslo bispedømmeråd. For tilsetting gjelder forskriftene om tilsetting av menighetsprester og andre kirkelige tjenestemenn så langt de passer. Døveprost utnevnes av Kongen i samsvar med saksbehandlingsregler ved utnevning av prost. Ved utnevning av døveprost skal Døvekirkenes fellesråd gis anledning til å uttale seg.
§ 5.Døvekirken i døvedistriktet drives etter vedtekter godkjent av departementet. Vedtektene kan ikke være i strid med bestemmelsene i dette regelverk.
§ 6.For den menighet som er knyttet til den enkelte døvekirke skal det velges et Døves menighetsråd. Med samtykke fra departementet kan det velges menighetsråd også for døvemenighet som ikke er knyttet til en døvekirke. Kirkelovens bestemmelser i §§ 6-11 om menighetsrådet og menighetsmøtet gjøres gjeldende så langt de passer. Tilsvarende omfattes Døves menighetsråd av gudstjenestebøkenes bestemmelser om menighetsrådets avgjørelsesmyndighet, og av bestemmelsene om bruk av kirken.

Døves menighetsråd treffer avgjørelser og opptrer på vegne av døvemenigheten når det ikke er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften at myndigheten er lagt til et annet organ. Rådet har ansvar for anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, og for anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til dåps- og konfirmasjonsopplæring. Menighetsrådet har om nødvendig også ansvaret for anskaffelse og drift av egnede gudstjenestelokaler. Opprettelse av stillinger skal godkjennes av Døvekirkenes fellesråd.

0Endret ved forskrift 8 mars 2000 nr. 264.
§ 7.Døves menighetsråd samles årlig til et felles møte for behandling av aktuelle saker av felles kirkelig karakter. Døvekirkenes fellesmøte gir uttalelse når departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det, eller når fellesmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg. I tillegg til menighetsrådsmedlemmene består Døvekirkenes fellesmøte av inntil tre representanter fra hvert menighetsutvalg, Oslo biskop eller den biskopen oppnevner i sitt sted, en representant oppnevnt av Kirkemøtet, døveprosten, en representant valgt av og blant de statlig tilsatte i døvekirkelig arbeid som ikke er medlem av menighetsråd og en representant valgt av og blant de øvrige tilsatte i døvemenighetene.
0Endret ved forskrift 8 mars 2000 nr. 264.
§ 8.Blant fellesmøtets menighetsrådsmedlemmer velger Døvekirkenes fellesmøte en representant med vararepresentant fra hver døvemenighet til Døvekirkenes fellesråd. Fellesmøtet kan i tillegg velge en representant med vararepresentant blant de av fellesmøtets medlemmer som kommer fra menighetsutvalgene. Fellesrådet består for øvrig av en representant oppnevnt av Oslo biskop, døveprosten og en representant valgt av og blant de tilsatte i døvemenighetene. Representantene velges for to år.
0Endret ved forskrift 8 mars 2000 nr. 264.
§ 9.Døvekirkenes fellesråd skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og nære det kristelige liv i døvemenighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og i forhold til andre organer og instanser i Den norske kirke.

Døvekirkenes fellesråd er ansvarlig for opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, og foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for disse. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Fellesrådet kan bemyndige menighetsråd til å utøve arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet.

Døvekirkenes fellesråd gir uttalelse i forbindelse med tilsetting av døveprost, fremmer samlet forslag til statlig tilskudd til det døvekirkelige arbeid, og avgir for øvrig uttalelse når departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det, eller når fellesrådet av eget tiltak ønsker å uttale seg.

Døvekirkenes fellesråd kan i samråd med Døves menighetsråd oppnevne egne menighetsutvalg for områder i de enkelte distrikter som ikke sokner naturlig til en døvekirke.

Døvekirkenes fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten.

0Endret ved forskrift 8 mars 2000 nr. 264.
§ 10.Nærmere regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet, fastsettes av Kirkemøtet etter forslag fra Døvekirkenes fellesråd.
§ 11.Disse bestemmelser innebærer ingen begrensninger i de rettigheter og plikter døve har som medlemmer av Den norske kirke i det sokn der de er bosatt.
§ 12.Forskriften trer i kraft 1. juni 1998.

II

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bemyndiges til å foreta endringer i regelverket.