Forskrift om fritak fra plikten til å sende inn regnskaper til Fylkesmannen for visse stiftelser.

DatoFOR-1998-05-07-468
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1998 586
Ikrafttredelse07.05.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-05-23-11-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om fritak fra å sende inn regnskaper

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 7. mai 1998 med hjemmel i lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. § 10 tredje ledd.

§ 1.Forskriften gjelder private ikke-næringsdrivende stiftelser der forvaltningskapitalen ikke overstiger kr 500.000,-.
§ 2.Stiftelser som omfattes av denne forskriften fritas fra innsendingsplikten til fylkesmannen som nevnt i stiftelsesloven § 10 annet ledd fra og med regnskapsåret 1997.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.