Forskrift om retningslinjer for fondene under Norsk Tipping AS.

DatoFOR-1998-06-08-797
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1998 1100
Ikrafttredelse08.06.1998
Sist endret
EndrerFOR-1993-04-20
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§9, FOR-1992-12-11-1051
Kunngjort
KorttittelForskrift om Norsk Tippings fond

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kulturdepartementet 8. juni 1998 med hjemmel i kgl. res. av 11. desember 1992 nr. 1051.

I. Premiefond

1.Norsk Tipping AS oppretter et premiefond for hvert av de spill som selskapet administrerer i henhold til lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.
2.Fondene bygges opp av den delen av premiebeløpet som ikke utbetales på grunn av at premiesummene avrundes nedover og av preskriberte premier i det enkelte spillet, jf. spillereglene for de respektive spillene.
3.Fondene benyttes for de respektive spill etter selskapets nærmere bestemmelse til utbetaling av berettigede premier senere enn tre måneder etter trekningsdagen, premier på grunnlag av godkjente protester, forbigåtte premier o.l., samt til omsetningsfremmende tiltak som premietilskudd, ekstrapremier (evt. gjenstandspremier/reiser) i forbindelse med ordinære eller ekstraordinære trekninger/spilleomganger.
4.Til premietilskudd kan bare benyttes avsatte midler:
-utover 2 mill. kroner av premiefondet for Fotballtipping,
-utover 4 mill. kroner av premiefondet for Lotto,
-utover 4 mill. kroner av premiefondet for Viking-Lotto.

Selskapet er direkte ansvarlig for berettigede premier som ikke dekkes av de respektive fondene.

II. Investeringsfond

1.Norsk Tipping AS oppretter et investeringsfond for framtidige investeringer.
2.Avsetninger til investeringsfondet foreslås av styret på grunnlag av selskapets årsregnskap og selskapets planer for framtidige investeringer.
3.Disponering av fondsmidlene foreslås av styret i selskapets årsregnskap.
4.Renteavkastningen legges til fondskapitalen.

III

Forskriften erstatter forskrift av 20. april 1993 om retningslinjer for fondene under Norsk Tipping AS.1

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

IV

Forskriften trer i kraft straks.