Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO₂ -avgift.

DatoFOR-1998-06-12-577
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1998 683
Ikrafttredelse12.06.1998 med virkning fra 01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-12-21-72-§6
Kunngjort
KorttittelForskr om renter ved tilbakebet. av CO2-avg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 12. juni 1998 med hjemmel i lov av 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 6. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

§ 1.Når CO₂ -avgift betales tilbake, svares renter av for meget innbetalt avgift med mindre feil innbetaling skyldes forhold som kan legges den avgiftspliktige til last eller som han er nærmest til å bære ansvaret for. Ved tilbakebetaling av for meget innbetalt avgift, refunderes betalte forsinkelsesrenter etter lov av 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen § 4 annet ledd av det avgiftsbeløp som tilbakebetales.

Avgjørelse om renter kan påklages til departementet.

§ 2.Renter av for meget innbetalt avgift beregnes fra det tidspunktet beløpet ble innbetalt og inntil tilbakebetaling skjer.
§ 3.Rentesatsen er lik den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i forskrift av 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 11 nr. 2.

II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning for CO₂ -avgift som forfaller til betaling fra og med 1. januar 1998.