Forskrift om Det praktisk-teologiske seminar.

DatoFOR-1998-06-26-607
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1998 780
Ikrafttredelse01.12.1998
Sist endretFOR-2003-07-01-890 fra 01.09.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om Det praktisk-teologiske seminar

Fastsatt ved kgl. res. 26. juni 1998 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 31. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Endret 10 nov 1998 nr. 1571 (ikrafttredelse), 1 juli 2003 nr. 890.

§ 1.Seminarets virksomhet

Det praktisk-teologiske seminar skal gi prestekandidater, prester og andre teoretisk og praktisk utdanning på høgskolenivå for tjeneste i Den norske kirke, samt drive forskning og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder.

Målet for Det praktisk-teologiske seminars undervisning, øvelser og evaluering av prestekandidater er at de som uteksamineres har de kunnskaper og ferdigheter, samt den personlige egnethet som kreves for å kunne utøve prestetjeneste i Den norske kirke.

Seminaret skal samarbeide med biskopene og øvrige kirkelige organer, og med universitetssektoren og de øvrig institusjoner som befatter seg med praktisk kirkelig utdanning.

§ 2.Styre

Kirkedepartementet oppnevner seminarets styre som har følgende sammensetning: en biskop med en annen biskop som varamedlem, to medlemmer med varamedlemmer som skal ivareta de ulike kirkelige yrkesgruppers og folkekirkelige brukerinteresser, ett medlem med varamedlem fra Det praktisk-teologiske seminar, ett medlem fra Kirkelig utdanningssenter i nord med varamedlem uten stemmerett, to medlemmer med varamedlemmer fra Det teologiske fakultet, ett medlem med varamedlem fra studentene ved Det teologiske fakultet, samt ett medlem med varamedlem uten stemmerett fra studentene ved Det praktisk-teologiske seminars avsluttende semester. Instansene fremmer forslag til departementet. Forslaget til biskop fremmes av Bispemøtet. Forslag til medlemmer som skal ivareta brukerinteressene fremmes av Kirkerådet.

Styret funksjonstid er 4 år. Medlemmer fra Det praktisk-teologiske seminar og fra Det teologiske fakultet som i funksjonsperioden fratrer sin stilling ved seminaret/fakultetet trer ut av styret. På samme måte fratrer studenter som avslutter det studium de er oppnevnt med grunnlag i.

Styret velger selv sin leder og nestleder blant styrets medlemmer.

0Endret ved forskrift 1 juli 2003 nr. 890 (i kraft 1 sep 2003).
§ 3.Styrets oppgaver

Styret er seminarets øverste organ, og har det overordnede ansvar for hele den faglige og administrative virksomhet.

Styret vedtar studieplaner og eksamensreglement for de ulike deler av seminarets virksomhet. Eksamensreglement som omfatter den utdanning som etter kirkeloven § 31 kreves for prestetjeneste i Den norske kirke fastsettes av departementet etter forslag fra styret.

Styret tilsetter rektor og andre tjenestemenn ved seminaret. Som rektor kan kun tilsettes ordinert prest i Den norske kirke. Seminarets tilsatte omfattes av gjeldende bestemmelser om kirkelig tjenestemenn. I samsvar med tjenestemannslovens bestemmelser fastsetter styret nærmere regler om framgangsmåten ved tilsetting (tilsettingsreglement) etter forhandlinger med de tilsatte.

I samsvar med de regler som gjelder for statlig økonomiforvaltning forvalter styret de midler som departementet stiller til dets disposisjon.

Styret avgjør klagesaker vedrørende rektors vedtak om opptak og sensur.

Styret utfører for øvrig de oppgaver det blir pålagt av departementet.

§ 4.Rektor

Rektor er daglig leder av seminarets faglige og administrative virksomhet innenfor de retningslinjer og fullmakter som styret gir.

Rektor treffer vedtak om opptak og sensur, i samsvar med studieplan og eksamensreglement fastsatt av styret og departementet. Rektors vedtak i slike saker kan påklages til styret.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av tidligere regler

Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.1

Tidligere regler om Det praktisk-teologiske seminars organisering, dets undervisning og eksamensreglement oppheves fra den tid departementet bestemmer.

1Forskriften trådte i kraft 1 des 1998, jf. forskrift 10 nov 1998 nr. 1571.
§ 6.Endring i forskriften

Endring i forskriften vedtas av departementet.