Forskrift om særbehandling av menn.

DatoFOR-1998-07-17-622
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1998 901 Merknader lagt til
Ikrafttredelse17.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-45-§3 jf. LOV-2013-06-21-59-§7, LOV-2013-06-21-59-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om særbehandling av menn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 17. juli 1998 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene § 3 fjerde ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.

§ 1.Formål

Reglene i forskriften skal fremme likestilling mellom kjønnene.

§ 2.Særbehandling

Ved tilsetting i stilling der hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for barn, og ved opptak til utdanning til slik stilling, kan en mann, i samsvar med regler gitt i eller i medhold av forskriften her, velges fremfor en kvinne når den mannlige søkeren vurderes å være like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som den kvinnelige søker (moderat kvotering).

§ 3.Særbehandling av menn ved opptak til utdanning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer for særbehandling av menn ved opptak til utdanning som særlig er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, og hvor menn vil bli underrepresentert på linjen eller studiet.

Utdanningsinstitusjonene kan alltid iverksette tiltak for å øke rekrutteringen av menn til den aktuelle linje/studieretning, eksempelvis spesielt oppfordre menn til å søke opptak.

§ 4.Særbehandling i arbeidslivet

Mannlige søkere til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager/-parker, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner, kan særbehandles dersom menn er underrepresentert i den aktuelle stillingskategori i virksomheten. Hvis virksomheten har flere avdelinger er det andelen mannlige tilsatte i den avdeling arbeidsoppgavene skal utføres, som er avgjørende, med mindre det er inngått avtaler mellom arbeidslivets parter om annen inndeling.

Arbeidsgiver kan i utlysningen spesielt oppfordre menn til å søke ovennevnte stillinger.

§ 5.Tilsyn og klage

Likestillingsombudet fører tilsyn med at forskriften overholdes. Likestillingslovens regler om håndheving kommer til anvendelse.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Kommentarer

Til § 1

Det er langt flere kvinner enn menn i de yrker forskriften omhandler - et forhold som gjør at barn i liten grad får kontakt med menn frem til fullført grunnskole. Mange barn har i tillegg begrenset kontakt med menn i familielivet fordi barn oftest lever sammen med moren etter samlivsbrudd. Det er også en kjensgjerning at mødre fortsatt tilbringer mest tid sammen med sine barn, selv om fedre i større grad enn tidligere tar del i omsorgsoppgavene. Disse forhold til sammen medfører at en rekke barn i liten grad mottar impulser fra menn i barndommen. Dette kan gi barn et skjevt bilde av mannens rolle i samfunnet og et skjevt bilde av kjønnsrollemønstrene - holdninger som den enkelte tar med seg senere i livet og overfører til kommende generasjoner. I et samfunn hvor likestilling mellom kjønnene er en grunnleggende verdi, anses dette for å være uheldig.

Flere menn i omsorgsyrker vil øke likestillingen i samfunnet på kort sikt, både fordi menn i større grad påtar seg omsorgsoppgaver i det offentlige, og fordi en økning av andelen menn i slike yrker vil redusere negative virkninger av et arbeidsmarked som i dag er svært kjønnssegregert.

Til § 2

Likestillingsloven forbyr i utgangspunktet enhver forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, men forskjellsbehandling er tillatt hvis det på sikt fremmer likestilling mellom kjønnene. Med forskjellsbehandling menes enhver handling som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellige kjønn. Forskjellsbehandling kan blant annet skje både ved tiltak som omfordeler posisjoner i arbeidslivet og utdanning, og ved tiltak som tilrettelegger for slike omfordelinger. Som betegnelse på forskjellsbehandling med hjemmel i likestillingsloven, brukes også begrepet (positiv) særbehandling.

Begrepet særbehandling/tillatt forskjellsbehandling omfatter en mengde typer tiltak. Ofte benyttes begrepet kvotering, i formene radikal og moderat kvotering.

Moderat kvotering betyr at det er tillatt å legge avgjørende vekt på kjønnet ved tildeling av posisjoner innen utdanning og arbeidsliv når kandidater fra begge kjønn er likt eller tilnærmet likt kvalifisert, så lenge dette fremmer likestilling mellom kjønnene.

Radikval kvotering betyr at det er tillatt å vektlegge kjønn slik at en person kan tildeles en posisjon selv om vedkommende er dårligere kvalifisert enn noen fra det motsatte kjønn, så lenge personen fyller minstekravene til å inneha posisjonen, og dette fremmer likestilling mellom kjønnene.

Forskriften åpner kun for særbehandling av menn på ellers tilnærmet like vilkår, moderat kvotering, både ved opptak til utdanning og ansettelse.

Et vilkår for å kunne særbehandle menn er at de er underrepresentert til visse yrker og studieretninger. Mht. hva som menes med underrepresentert i denne forskrift vil den 40%-regelen som allerede praktiseres være retningsgivende. Når det gjelder positiv særbehandling etter avtaleverket er det lagt til grunn en 40%-regel. Denne 40%-regelen er retningsgivende også for vurdering av tiltak etter likestillingslovens § 6, jf. kravet om «mangel på likevekt», samt likestillingslovens § 21.

Til § 3

Ved opptak til utdanning tillater forskriften kun særbehandling av menn på ellers tilnærmet like vilkår, og det er en forutsetning at menn er underrepresenterte i de yrker/profesjoner utdanningen leder frem til. Dette følger for øvrig av likestillingslovens § 6, tredje ledd.

Forskriften har ikke til hensikt å innskrenke den generelle adgangen til særbehandling av menn (og kvinner) som i dag følger av likestillingslovens § 6 tredje ledd.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan gi nærmere opptaksregler for særbehandling av menn. Disse kan ikke gå lenger enn likestillingslovens § 6 tredje ledd og Likestillingsombudets og Klagenemndas praksis.

Særbehandling kan også brukes i forbindelse med rekrutterende tiltak.

Til § 4

Forskriften åpner - i tillegg til å kunne oppfordre menn til å søke en stilling - kun for moderat kvotering av menn til yrker der hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for barn.

Det forutsettes at arbeidsoppgavene som er lagt til stillingen i vesentlig grad innebærer direkte kontakt med barn. Dette innebærer at stillinger som i all hovedsak er av administrativ karakter ikke omfattes. I en barnehage vil det være naturlig å si at særbehandling kan benyttes ved ansettelse til stillinger som assistent og avdelingsleder, men ikke til stillinger som styrer, kontorpersonale eller vaktmester.

Formålet med forskriften er å fremme likestilling mellom kjønnene. Det er derfor en forutsetning at menn er underrepresenterte i den aktuelle stillingsgruppen i virksomheten.

Til § 5

Vi viser for øvrig til at Likestillingsombudet i kraft av å føre tilsyn med at forskriften overholdes, også har et veilederansvar.