Forskrift om gjennomføring av innførselsreguleringen.

DatoFOR-1998-08-18-818
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1998 1128
Ikrafttredelse01.10.1998
Sist endretFOR-2002-11-15-1276 fra 01.01.2003
EndrerFOR-1983-11-01-1596
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, FOR-1998-07-17-618
Kunngjort
KorttittelForskrift om innførselsregulering

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Utenriksdepartementet 18. august 1998 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 618 punkt 1. Endret 15 nov 2002 nr. 1276.

Generelle bestemmelser

§ 1.Ved innførsel av visse varer med opprinnelse i nærmere bestemte land kreves det tillatelse (innførselslisens) fra Utenriksdepartementet.

Departementet utarbeider en liste over disse varer. Listen inneholder vareslag, kapittel, posisjons- eller varenummer i samsvar med tolltariffen og en angivelse av de land hvorfra varene er lisenspliktige.

Utenriksdepartementet avgjør i tvilstilfeller om en vare er lisenspliktig eller ikke. Utenriksdepartementet kan foreta endringer i varelisten.

§ 1a.(Opphevet fra 1 jan 2003, jf. forskrift 15 nov 2002 nr. 1276.)
§ 2.Varer som ikke er lisenspliktige i henhold til varelisten nevnt i § 1 kan innføres uten særskilt tillatelse fra Utenriksdepartementet.
§ 3.Med opprinnelsesland forstås i denne forskriften for råvarer det land hvor varen er produsert og for bearbeidede varer det land hvor varen har fått sin nåværende form. Ompakking, sortering, blanding eller mindre endringer regnes ikke som bearbeidelse.

Utenriksdepartementet kan fastsette at andre opprinnelsesregler kommer til anvendelse.

Utenriksdepartementet fastsetter i tvilstilfeller likeledes hvilket land som er opprinnelsesland.

§ 4.Forhold som at bindende avtaler er inngått, at varene er ankommet til Norge eller at betaling har skjedd kan ikke påberopes for å få søknad om innførselslisens innvilget. Ved bestilling av lisenspliktige varer i utlandet må det derfor tas forbehold om at søknad om innførselslisens vil bli innvilget.
§ 5.Unntatt fra lisensplikten i § 1 er:
-varer inntil en verdi av kr. 5.000,-.

Unntaket gjelder bare enkeltforsendelser. Masseforsendelser til en eller flere adressater i Norge tillates således ikke innført uten at lisens foreligger.

-varer i direkte transitt.

Unntaket gjelder ikke våpen, ammunisjon og annet krigsutstyr.

-varer som av tollmyndighetene tillates innført toll- og avgiftsfritt.
-varer som av tollmyndighetene tillates innført midlertidig toll- og avgiftsfritt. I de tilfeller gjenutførsel ikke finner sted må innførselslisens legges fram for tollvesenet ved fortollingen dersom varen er lisenspliktig etter § 1.

Søknad om innførselslisens

§ 6.Utenriksdepartementets tillatelse til innførsel av varer som er ført opp på den vareliste som er nevnt i § 1, gis i form av innførselslisens etter søknad på fastsatt skjemasett.

Søknad om innførselslisens skal være vedlagt proformafaktura eller annen likeverdig dokumentasjon. Importøren plikter for øvrig å legge fram den dokumentasjon som Utenriksdepartementet finner nødvendig for behandling av søknaden.

Søknaden skal være undertegnet av importøren eller den som har fullmakt til å handle på importørens vegne.

§ 7.Søkere om innførselslisens må fylle vilkårene for handelsrett etter lov av 6. juni 1980 nr. 21 om handelsvirksomhet kap. 2.

Lisens kan også gis til andre for import av varer til eget bruk.

Innførselslisens

§ 8.Innførselslisens kan ikke overdras til andre uten etter tillatelse fra Utenriksdepartementet.
§ 9.Innførselslisens skal legges fram for tollvesenet i original (ikke fotokopi e.l.).

Importøren skal påse:

-at de varer som deklareres er i samsvar med innvilget lisens,
-at varenes opprinnelse er i samsvar med innvilget lisens,
-at det vareparti som deklareres ikke overstiger det kvantum lisensen er innvilget for,
-at innførselen skjer innen den gyldighetsfrist som er satt i lisensen,
-at særlige vilkår som er satt i lisensen er oppfylt.
§ 10.Tollvesenet skriver av på lisensen den mengde som blir innført, samt angir fortollingsdatoen.

Blir de varer lisensen er innvilget for innført i flere sendinger må det påses at disse tilsammen ikke overstiger det lisensen er innvilget for.

Tollvesenet tilbakeleverer innførselslisensen til importøren etter at avskrivninger er foretatt.

Endring, annullering og tap av innførselslisens

§ 11.Ved søknad om forlengelse av lisensens gyldighetsfrist skal originallisensen sendes Utenriksdepartementet med angivelse av grunnen til at fristen ønskes forlenget. Det samme gjelder søknad om endring av kvantum. Søknaden sendes inn i form av brev.

Tilføyelser, strykninger og andre rettelser på en innførselslisens kan bare foretas av Utenriksdepartementet.

§ 12.Dersom en innvilget innførselslisens ikke nyttes eller ikke kan nyttes i overensstemmelse med de anførte vilkår skal lisensen straks sendes tilbake til Utenriksdepartementet med redegjørelse om hvorfor innførselen ikke gjennomføres.
§ 13.Tap av innvilget innførselslisens meldes skriftlig til Utenriksdepartementet av importøren eller den som har fullmakt til å handle på importørens vegne.

Kontroll av innførselslisens

§ 14.Importøren (lisensinnehaveren) skal beholde den nyttede lisens i tre år fra den dag gyldighetsfristen for lisensen utløper. Importøren plikter å sende lisensen til Utenriksdepartementet for kontroll dersom dette blir pålagt.
§ 15.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra denne forskrift.
§ 16.Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1998.

Fra samme tidspunkt oppheves Utenriksdepartementets forskrift av 1. november 1983 nr. 1596 om gjennomføring av innførselsreguleringen.