Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

DatoFOR-1998-09-03-859
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1998 1167
Ikrafttredelse03.09.1998
Sist endretFOR-2015-08-21-977
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort
KorttittelForskr. om forbud mot å fiske vårgytende sild

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 3. september 1998 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 aug 2000 nr. 810, 4 juli 2001 nr. 819, 7 juni 2002 nr. 525, 27 juni 2003 nr. 870, 2 okt 2003 nr. 1207, 7 juli 2004 nr. 1111, 3 juni 2005 nr. 508, 7 juni 2006 nr. 597, 2 juli 2007 nr. 851, 3 juli 2008 nr. 779, 1 aug 2008 nr. 871, 30 okt 2008 nr. 1162, 19 des 2008 nr. 1578, 24 juni 2009 nr. 846, 7 okt 2009 nr. 1252, 19 aug 2010 nr. 1198, 8 april 2011 nr. 375, 13 juli 2011 nr. 780, 20 des 2011 nr. 1438, 10 juli 2012 nr. 740, 16 juli 2013 nr. 917, 6 aug 2014 nr. 1062, 21 aug 2015 nr. 977.

§ 1.Forbud

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupskjæret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1438 (i kraft 1 jan 2012).
§ 2.Fiske innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

1.har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 19. desember 2014 nr. 1823 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) og
2.har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m³ .

Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m³ må søke dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få delta i dette fisket.

Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske.

0Tilføyd ved forskrift 8 august 2000 nr. 810, endret ved forskrifter 4 juli 2001 nr. 819, 7 juni 2002 nr. 525, 27 juni 2003 nr. 870, 2 okt 2003 nr. 1207, 7 juli 2004 nr. 1111, 3 juni 2005 nr. 508, 7 juni 2006 nr. 597, 2 juli 2007 nr. 851, 3 juli 2008 nr. 779, 1 aug 2008 nr. 871, 30 okt 2008 nr. 1162, 19 des 2008 nr. 1578, 19 aug 2010 nr. 1198, 8 april 2011 nr. 375, 20 des 2011 nr. 1438 (i kraft 1 jan 2012), 16 juli 2013 nr. 917, 6 aug 2014 nr. 1062, 21 aug 2015 nr. 977.
§ 3.Fiske nordøst for sperrelinjen

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 21. august 2015 til og med 31. desember 2015 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.N 70° 40,5′ Ø 21° 59,1′
2.N 74° 4,73′ Ø 19° 5,76′.

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3.N 72° 10,46′ Ø 10° 18,42′.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

0Tilføyd ved forskrift 10 juli 2012 nr. 740, endret ved forskrifter 16 juli 2013 nr. 917, 6 aug 2014 nr. 1062, 21 aug 2015 nr. 977.
§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 60, § 61 og § 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

0Endret ved forskrifter 8 august 2000 nr. 810 (tidligere § 2), 24 juni 2009 nr. 846 (tidligere § 3), 19 aug 2010 nr. 1198, 8 april 2011 nr. 375 (tidligere § 4), 13 juli 2011 nr. 780 (tidligere § 3), 20 des 2011 nr. 1438 (i kraft 1 jan 2012, tidligere § 4), 10 juli 2012 nr. 740 (tidligere § 3).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 8 august 2000 nr. 810 (tidligere § 3), 24 juni 2009 nr. 846 (tidligere § 4), 8 april 2011 nr. 375 (tidligere § 5), 13 juli 2011 nr. 780 (tidligere § 4), 20 des 2011 nr. 1438 (i kraft 1 jan 2012, tidligere § 5), 10 juli 2012 nr. 740 (tidligere § 4).