Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

DatoFOR-1998-09-11-870
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1998 1195
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-02-23-9-§2, LOV-1996-02-23-9-§3, LOV-1996-02-23-9-§4, LOV-1996-02-23-9-§6, LOV-1996-02-23-9-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om internasjonale fredsoperasjoner

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 11. september 1998 med hjemmel i lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner § 2 annet ledd, § 3 fjerde ledd, § 4 annet ledd, § 6 første ledd og § 7. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner som omfattes av lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

§ 2.Definisjoner

Med loven menes i denne forskrift lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

Med nærmeste familie menes i denne forskrift ektefelle, samboer, registrert partner, barn, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre og søsken. Samboerskap må ha vart i over 9 måneder, og skal være dokumentert med utskrift fra folkeregisteret. Kravet om 9 måneders samboerskap gjelder ikke dersom den tjenestegjørende har felles barn med samboeren.

Med repatriering menes i denne forskrift hjemsendelse fra tjeneste i utlandet i en internasjonal fredsoperasjon før den hjemsendte normalt skulle returnert til Norge, uten hensyn til om hjemsendelsen skjer med eller mot den hjemsendtes vilje, likevel ikke hjemsendelse som følge av søknad om fritak etter denne forskrift kapittel VI.

Kapittel II. Kvalifikasjonskrav for tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner

§ 3.Krav til militær utdanning

Uttak av personell skal sikre styrkebidraget en tilfredsstillende operativ status i henhold til aktuelle nasjonale og multinasjonale standarder.

Utskrevne mannskaper må ha avtjent minst 9 måneders militær førstegangstjeneste, eller fullført 6 måneders førstegangstjeneste for deretter å ha blitt overført til Heimevernet. For utskrevne mannskaper ombord på Sjøforsvarets fartøyer er det likevel tilstrekkelig at mannskapet har avtjent minst 3 måneders førstegangstjeneste, forutsatt at fartøyet er generalmønstret.

Vernepliktig/utskrevet befal skal som minimum har gjennomført grunnleggende befalsutdanning (utskrevet befalskurs/befalsskole) i en av forsvarsgrenene eller i Heimevernet. Befalskurs i Heimevernet uten annen grunnleggende befalsutdanning er ikke tilstrekkelig.

Forsvarets overkommando kan gjøre unntak fra første, annet ledd og tredje ledd

a)for kvinner som hadde sin militære grunnopplæring før frivillig førstegangstjeneste ble innført og som har relevant fagopplæring, og
b)i andre særlige tilfeller, herunder for å kunne gjøre bruk av kategorier av spesialister som Forsvaret ellers ikke vil kunne rekruttere.

Det kan settes som vilkår for å gjøre unntak etter tredje ledd at personellet forplikter seg til å gjennomgå særskilt militært kurs forut for tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon.

§ 4.Aldersmessige krav

Personellet skal være fylt 18 år og bør være fylt 19 år ved tidspunktet for utsendelse.

For menige mannskapers vedkommende skal det normalt ikke uttas personell som har fylt 35 år før tidspunktet for utsendelse, og ikke under noen omstendighet etter fylte 44 år. Reservebefal bør ikke være over 55 år.

§ 5.Helsemessige krav mv

Personellet må tilfredsstille de krav til fysisk og psykisk skikkethet for tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner som Forsvarets overkommando fastsetter.

Personell som på grunn av helsemessig tilstand helt eller delvis er eller vil kunne bli fritatt fra militær tjeneste i Norge, skal normalt ikke uttas til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon.

Personellet plikter å undergå nødvendige medisinske undersøkelser, kontroller og tester (herunder HIV-/AIDS-testing og rutinemessige urin- og blodprøver) til bedømmelse av tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjenesten eller for å kontrollere forbud mot bruk av alkohol, narkotiske stoffer eller dopingmidler. Utgiftene til slike pålagte undersøkelser, kontroller og tester dekkes av Forsvaret.

Personellet plikter å la seg vaksinere eller underkaste andre forebyggende forholdsregler mot smittsom sykdom etter nærmere bestemmelser fastsatt av Forsvarets overkommando. Utgiftene til slike pålagte forholdsregler dekkes av Forsvaret.

§ 6.Språkkrav

Personellet bør beherske engelsk skriftlig og muntlig. Forsvarets overkommando kan fastsette at det for deltakelse i en bestemt internasjonal fredsoperasjon eller for bestemte tjenestestillinger kreves ytterligere språkkunnskaper, jf § 16.

§ 7.Formelle kompetansebevis mv

Personellet plikter å opplyse om status for sertifikater, lisenser, autorisasjoner eller andre kompetansebevis som er påkrevet for den aktuelle tjenestestilling, og om noen av disse varig eller midlertidig har blitt eller er trukket tilbake.

Den tjenestegjørende plikter uten opphold å gi melding tjenestevei dersom det fremstår som åpenbart at vedkommende er plassert i en tjenestestilling uten å oppfylle de formelle krav som er stillet for tjenestestillingen.

§ 8.Krav til sikkerhetsklarering og god vandel

Tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon er betinget av gyldig sikkerhetsklarering i henhold til de til enhver tid gjeldende krav om dette for de ulike tjenestestillinger.

Tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon er betinget av god militær og sivil vandel. Personellet må ikke være siktet, tiltalt eller straffedømt (herunder ilagt forelegg eller gitt påtaleunnlatelse) for forhold som har en strafferamme på fengsel i 2 år eller mer. I unntakstilfeller kan Forsvarets overkommando fastsette andre vandelskrav.

Personellet plikter å opplyse om alle forhold av betydning for vandelen, herunder ilagte straffedommer, forelegg, påtaleunnlatelser og refselser. Den tjenestegjørende plikter å melde fra til oppsettende avdeling dersom vedkommende er under straffeforfølgning.

§ 9.Kvalifikasjonskrav for personell som ikke er norske statsborgere

Forsvarsdepartementet avgjør hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde for personell som omfattes av loven § 2 annet ledd. Avgjørelsesmyndigheten kan delegeres til Forsvarets overkommando.

Kapittel III. Inngåelse av kontrakt

§ 10.Tjeneste som forutsetter forhåndsinngått kontrakt

Forsvarets overkommando eller den de bemyndiger kan bestemme at personell skal ha inngått kontrakt på forhånd som vilkår for beordring til eller ansettelse ved

a)beredskapsstyrke som er særlig aktuell for innsetting i internasjonale fredsoperasjoner, f.eks. fordi styrken er innmeldt i et internasjonalt styrkeregister,
b)internasjonal stab/avdeling som kan være aktuell for innsetting i internasjonale fredsoperasjoner, eller
c)annen nasjonal eller internasjonal tjeneste hvor tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner kan påregnes og hvor det anses åpenbart påkrevet at kontrakt er inngått på forhånd.
§ 11.Kontraktsformular og kompetanse til å inngå kontrakt på Forsvarets vegne

Forsvarsdepartementet fastsetter formular for kontrakt som nevnt i loven § 3.

Kontraktene skal inneholde skriftlig orientering om de prøvetidsbestemmelser som gjelder.

Forsvarets overkommando eller den de bemyndiger har fullmakt til å inngå kontrakt på Forsvarets vegne i henhold til loven § 3.

§ 12.Forsvarets informasjonsplikt

Før kontrakt inngås, skal Forsvaret skriftlig ha gitt fyllestgjørende informasjon om de forpliktelser som den enkelte påtar seg og om andre generelle tjenestemessige forhold som er av betydning for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner. Dersom det ikke medfører vesentlige økonomiske kostnader for Forsvaret skal slik informasjon også gis muntlig, og i alle tilfeller dersom den frivillige krever det.

Forsvaret skal sørge for at den enkelte får rimelig betenkningstid fra informasjonen gis til kontrakten underskrives.

Forsvarsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om informasjonsplikten.

Kapittel IV. Beordring uten inngått kontrakt

§ 13.Maksimal beordringsperiode mv

For personer som beordres til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon med hjemmel i loven § 4 annet ledd, skal samlet aktiv tjenesteperiode i løpet av yrkeskarrieren ikke overstige to år.

Fra tidspunktet for hjemkomst etter tjenestegjøring som følge av slik beordring, skal det gå minst to år før ny beordring med hjemmel i loven § 4 annet ledd kan finne sted.

Unntak fra reglene i denne paragraf kan bare gjøres dersom beordring med hjemmel i loven § 4 annet ledd er nødvendig for å bistå norsk personell i utlandet fordi deres liv og helse er i umiddelbar fare.

§ 14.Beordringsmyndighet

Forsvarsdepartementet kan treffe prinsippbeslutning etter loven § 4 annet ledd om generelt å tillate bruk av beordringshjemmelen i en bestemt internasjonal fredsoperasjon, dersom saken ikke krever beslutning av Kongen etter Grunnloven § 28.

Kongens myndighet etter loven § 4 annet ledd til å beordre den enkelte yrkesbefal, delegeres til Forsvarsdepartementet. Myndigheten kan delegeres videre til Forsvarssjefen.

Kapittel V. Nærmere regler om utvelgelse til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon

§ 15.Vurdering av egnethet

Ved uttak til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon skal det legges særlig vekt på personellets fysiske og psykiske egnethet for slik tjeneste.

§ 16.Språktest

For tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon kan det settes som betingelse at personellet først gjennomgår og består en eller flere språktester, jf § 6.

§ 17.Utfyllende bestemmelser

Forsvarets overkommando gir utfyllende bestemmelser om utvelgelseskriterier, søknadsprosedyrer og utvelgelsesrutiner.

Kapittel VI. Fritaksordning

§ 18.Fritak på grunn av vektige helsemessige, velferdsmessige eller sosiale grunner

Fritak fra tjenesteplikt skal innvilges dersom den som søker om fritak godtgjør

a)at søkerens helsemessige tilstand er av en slik art at tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon vil innebære en uforholdsmessig belastning for vedkommende,
b)at det på grunn av personlige forhold knyttet til søkeren selv eller vedkommendes nærmeste familie vil være urimelig å beordre vedkommende til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon,
c)at det på grunn av tidligere beordringer utenlands vil innebære en ekstraordinær byrde for vedkommende å motta beordring til en internasjonal fredsoperasjon, eller
d)at det foreligger andre vektige forhold som tilsier fritak fra tjenesteplikten.

Fritak kan innvilges varig eller for et bestemt tidsrom.

§ 19.Konsekvenser av fritak

Dersom fritak gis mens vedkommende tjenestegjør i en internasjonal fredsoperasjon, skal vedkommende sendes hjem så snart dette er praktisk mulig og under hensynstagen til operative forhold og gjenværende personells sikkerhet. I andre tilfeller skal innvilget fritak få umiddelbar virkning fra tidspunktet for vedtak.

§ 20.Søknadsbehandling mv

Søknad om fritak sendes Forsvarets overkommando, som avgjør søknaden.

Avgjørelsen kan påklages til Forsvarsdepartementet. Forvaltningsloven kapittel IV til VI kommer til anvendelse.

§ 21.Utfyllende bestemmelser

Nærmere bestemmelser om fritaksgrunner og om behandling av søknader om fritak kan gis av Forsvarsdepartementet.

Kapittel VII. Innkalling til tjeneste og forberedende tjenestegjøring

§ 22.Innkallingsfrister

Underretning om innkalling til tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon skal normalt være kommet frem til personellet minst 4 uker før fremmøte skal finne sted i Norge. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner fristen å løpe fra den dag underretningen første gang ble kunngjort.

Forsvarets overkommando kan fastsette andre innkallingsfrister og beredskapskrav for de som tjenestegjør i eller står til rådighet for norske hær-, luft- eller sjøstridsavdelinger/-enheter som er innmeldt som reaksjonsstyrke til NATO eller innmeldt til andre internasjonale styrkeregistre, samt i andre særlige tilfeller.

§ 23.Møteplikt mv

Den innkalte plikter å treffe slike foranstaltninger at fremmøte kan finne sted som beordret.

Dersom den innkalte av tvingende grunner ikke kan møte som forutsatt, plikter vedkommende straks å melde dette til innkallingsmyndigheten. Opplysninger som gis om årsaken til at fremmøte ikke kan finne sted, kan forlanges dokumentert, for eksempel ved legeerklæring. Såfremt den innkalte er transportdyktig, plikter vedkommende å la seg fremstille for militærlege.

§ 24.Tjenesteperiodens normale maksimumslengde

Perioden for sammenhengende tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon skal normalt ikke overstige 8 måneder, inkludert forberedende tjeneste som nevnt i § 25.

Forsvarets overkommando kan bestemme at tjenesteperioden skal være av lenger varighet for tjenestegjøring som FN-observatør eller i andre særlige tilfeller.

§ 25.Forberedende tjeneste

Personell som beordres til å tjenestegjøre i en internasjonal fredsoperasjon i medhold av loven § 4, plikter som en del av tjenesteperioden å gjennomføre nødvendig forberedende trening og øving i Norge eller i utlandet.

Kapittel VIII. Plikter knyttet til tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon

§ 26.Norsk jurisdiksjon

Under tjenestegjøring i utlandet er alt norsk personell underlagt norsk straffe- og disiplinærjurisdiksjon, med mindre annet følger av folkeretten eller avtale med fremmed stat eller internasjonal organisasjon.

§ 27.Plikt til å overta annen tjenestestilling under tjenestegjøringen

Den tjenestegjørende kan midlertidig omdisponeres til annen tjenestestilling som vedkommende kan dekke eller utdannes for, når dette er begrunnet i operative og tjenestlige behov, uavhengig av hvilken forsvarsgren vedkommende tilhører eller hvilken tjenestestilling vedkommende har søkt eller er blitt forespeilet.

Omdisponering etter første ledd medfører ikke redusert kontraktsfestet lønn.

§ 28.Plikt til å undergå medisinske undersøkelser ol

§ 5 tredje ledd gjelder tilsvarende under tjenestegjøringen og umiddelbart etter hjemkomst fra tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon.

§ 29.Overholdelse av internasjonale forpliktelser

Norske militære styrker som er stilt under internasjonal eller utenlandsk kommando, har de samme forpliktelser som styrker under norsk kommando til å etterleve regler og prinsipper i internasjonal humanitær rett som Norge til enhver tid er bundet av.

§ 30.Særskilte plikter under tjeneste i utlandet

Under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner gjelder følgende:

a)At tjenesten innebærer et internasjonalt ansvar, og at den tjenestegjørende plikter å søke å unngå handlinger som kan oppfattes som uheldig for styrken eller Norge.
b)At den tjenestegjørende under og etter tjenesten ikke skal gi opplysninger til utenforstående om forhold vedkommende er blitt kjent med under tjenesten og som kan skade interessene til en internasjonal organisasjon, deltakende nasjon eller vertslandet.

Forsvarsdepartementet kan fastsette andre særlige plikter for norsk personell i utlandet, herunder gi norske bestemmelser om oppbevaring og bruk mv av alkohol, narkotiske stoffer og dopingmidler og om innførsel og utførsel av varer, tilsvarende anvendelse for de tjenestegjørende i den utstrekning de norske bestemmelsene er strengere enn oppholdslandets lover og bestemmelser.

Kapittel IX. Sosiale forhold mv under og etter tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon

§ 31.Lønnsutbetaling

Forsvarets overkommando fastsetter bestemmelser om praktiske rutiner knyttet til utbetaling av lønn til person som tjenestegjør i en internasjonal fredsoperasjon.

§ 32.Boligforhold

Forsvaret kan ikke si opp inngått tidsbegrenset leiekontrakt/boavtale eller pålegge leietakeren å fraflytte militær bolig eller kvarter mens leietakeren tjenestegjør i en internasjonal fredsoperasjon, selv om leiekontrakten/boavtalen utløper under tjenestegjøringsperioden.

Dersom leieforholdet ikke forlenges, gis den tjenestegjørende to måneders frist til å fraflytte boligen, regnet fra tidspunktet for hjemkomst til Norge etter endt tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon.

Ved innkalling til tjeneste i en internasjonal fredsoperasjon skal vedkommende snarest ta kontakt med den instans som forvalter leiekontrakten/boavtalen.

§ 33.Kontaktledd

Under tjenestegjøringen plikter Forsvaret å opprette kontaktledd som den tjenestegjørendes nærmeste familie kan henvende seg til for støtte og informasjon.

Ved behov skal Forsvaret aktivisere ytterligere ressurser til understøttelse av kontaktleddet eller for informasjonsdekning eller tiltak utover kontaktleddets kompetanse eller kapasitet.

Nærmere bestemmelser om kontaktleddets organisering og oppgaver gis av Forsvarets overkommando.

§ 34.Medisinsk oppfølging etter hjemkomst til Norge

Etter endt tjenestegjøring i en internasjonal fredsoperasjon har Forsvaret ansvaret for å vise personell til rette i det sivile helsevesen ved eventuelle behov for behandling av fysiske eller psykiske skader. Forsvaret plikter å bistå vedkommende person og det sivile helsevesen på områder hvor Forsvaret besitter spesiell kompetanse.

Kapittel X. Repatriering

§ 35.Grunnlag for repatriering

Den tjenestegjørende kan repatrieres dersom

a)vedkommende av helsemessige, disiplinære eller andre årsaker anses uskikket eller uverdig for videre tjenestegjøring,
b)sikkerhetsmessige hensyn tilsier at vedkommende ikke lenger bør oppholde seg i misjonsområdet, eller
c)norske myndigheter beslutter å trekke hele eller deler av styrken hjem før forventet hjemsendelsestidspunkt.
§ 36.Avgjørelsesmyndighet

Avgjørelse om repatriering etter § 35 bokstav a eller b treffes av sjefen for den norske styrken i en internasjonal fredsoperasjon. Denne bestemmelsen berører ikke adgangen for sjefen for en flernasjonal styrke til også å treffe avgjørelse om slik repatriering.

§ 37.Saksbehandlingsregler

Før repatriering gjennomføres, skal den tjenestegjørende gjøres kjent med grunnlaget for repatrieringen og gis anledning til å uttale seg. Vedkommende har på alle trinn i saksbehandlingen rett til å la seg bistå av annen person etter eget valg i samsvar med forvaltningsloven § 12.

Sjefen for den norske styrken skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før repatriering gjennomføres.

§ 38.Klage

Den som mener seg urettmessig repatriert, kan klage saken inn for den rådgivende klagenemnd i repatrieringssaker (repatrieringsnemnda), uavhengig av hvem som faktisk eller formelt har tatt initiativ til eller truffet avgjørelse om repatriering.

Klage fremsettes skriftlig til administrativ foresatt avdeling senest tre uker etter hjemkomst til Norge. Reglene om oversittelse av klagefrist i forvaltningsloven § 31 gjelder tilsvarende. Administrativ foresatt avdeling informerer Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando umiddelbart etter at klage foreligger, og sender klagen med avdelingens påtegninger snarest mulig til repatrieringsnemnda.

Den repatrierte skal før eller umiddelbart etter hjemkomst gjøres kjent med retten til å klage etter bestemmelsene i dette kapittel og om klagefristen, samt om muligheten for å bringe saken inn for Ombudsmannen for Forsvaret.

§ 39.Repatrieringsnemndas sammensetning og funksjon

Repatrieringsnemnda har ikke selvstendig avgjørelsesmyndighet, men gir råd om hva som bør bli resultatet av klager som forelegges nemnda.

Nemnda skal være sammensatt av tre personer som oppnevnes av Forsvarsdepartementet for to år ad gangen. Lederen skal være jurist som ikke tjenestegjør i Forsvaret eller Forsvarsdepartementet. De øvrige medlemmer skal representere henholdsvis arbeidsgiver (Forsvaret) og klagerens arbeidstakerorganisasjon. Dersom klageren ikke er organisert, utpekes en representant fra en tjenestemannsorganisasjon etter en roteringsordning som fastsettes av nemndas leder.

Nemnda skal normalt tre i funksjon innen to uker etter at en klage er fremmet.

Nemnda har rett til å få innsyn i sakens dokumenter, og kan ellers innhente de opplysninger som anses nødvendige.

Dersom nemnda på generelt grunnlag finner at repatrieringspraksis bør tas opp med den internasjonale organisasjonen som er ansvarlig for gjennomføringen av en bestemt internasjonal fredsoperasjon, gir den råd om dette til Forsvarsdepartementet.

Ved utgangen av hvert år utarbeider nemnda en rapport om nemndas virksomhet i løpet av året. Årsrapporten sendes Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando.

Forsvarsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om administrasjon av nemnda og om nemndas virksomhet.

§ 40.Klagebehandling

Klageren skal gis adgang til å forklare seg muntlig for nemda.

Repatrieringsnemnda skal foreta en helhetsvurdering av repatrieringen. Det skal særlig legges vekt på regelverk og bestemmelser fastsatt av internasjonale organisasjoner for den aktuelle internasjonale fredsoperasjon, samt om den repatrierte har overtrådt lover, bestemmelser, instrukser eller lignende fastsatt av norske myndigheter. Saksbehandlingen skal vurderes i lys av praksis og generelle regler om forsvarlig saksbehandling.

Nemnda skal utsette behandlingen av en klage dersom den repatrierte er blitt ilagt disiplinær refselse og refselsen er påklaget, eller straffeforfølgning er innledet mot vedkommende.

Klagebehandling for nemnda er ikke til hinder for at Forsvaret innleder oppsigelses- eller avskjedssak mot den repatrierte.

Nemnda gir råd til Forsvarets overkommando om klagen bør tas til følge eller ikke. Dersom nemnda finner at saken ikke er forsvarlig behandlet, gir den råd om hva som bør gjøres for å rette opp dette. Det kan blant annet gis råd om at den repatrierte gis økonomisk kompensasjon, begrenset oppad til det vedkommende ville ha oppnådd i lønn med tillegg dersom repatriering ikke hadde funnet sted, og/eller at den repatrierte erklæres søknadsberettiget til fremtidige internasjonale fredsoperasjoner.

Dersom Forsvarets overkommando helt eller delvis ikke finner å følge det eller de råd som repatrieringsnemnda gis, kan den repatrierte påklage saken inn for Forsvarsdepartementet. Bestemmelsene i § 38 annet ledd gjelder tilsvarende så langt de passer. Forsvarsdepartementets avgjørelse er endelig.

Reglene i forvaltningsloven § 36 kommer til anvendelse.

Kapittel XI. Administrative bestemmelser

§ 41.Delegering av myndighet

Kongens myndighet etter loven §§ 2 annet ledd og 7 bokstav f delegeres til Forsvarsdepartementet.

Kongens myndighet etter loven § 3 fjerde ledd delegeres til Forsvarets overkommando.

§ 42.Forvaltning av kontrakter mv

Forsvarets overkommando fastsetter hvilke instanser i Forsvaret som skal forvalte inngåtte kontrakter, motta søknader om tjenestegjøring og holde oversikt over aktuelle tjenestegjørende.

Kapittel XII. Ikrafttredelse og overgangsordninger

§ 43.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

§ 44.Overgangsordninger

For personell som har inngått kontrakt om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner før lovens og denne forskrifts ikrafttredelse, gjelder vilkårene i de inngåtte kontrakter for tjenestegjøringen, dog slik at bestemmelser i denne forskrift som gir bedre rettigheter eller beskyttelse enn gjeldende kontraktsvilkår, likevel kan påberopes av personellet.