Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

DatoFOR-1998-09-16-890
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1998 1236
Ikrafttredelse01.10.1998
Sist endretFOR-2016-06-27-829 fra 01.07.2016
EndrerFOR-1996-11-26-1086
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§1-3, LOV-1997-02-28-19-§4-2, LOV-1997-02-28-19-§4-3, LOV-1997-02-28-19-§4-4, LOV-1997-02-28-19-§4-5, LOV-1997-02-28-19-§4-6, LOV-1997-02-28-19-§4-7, LOV-1997-02-28-19-§4-12, LOV-1997-02-28-19-§4-18, LOV-1997-02-28-19-§4-26, LOV-1997-02-28-19-§21-10, LOV-1997-02-28-19-§22-10
Kunngjort
Rettet13.10.2006 (§ 5-1 tredje ledd)
KorttittelDagpengeforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 16. september 1998 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-3, § 4-2 annet ledd, § 4-3 første ledd fjerde og femte punktum og fjerde ledd, § 4-4 annet ledd annet punktum, § 4-5, § 4-6 første ledd annet punktum, annet ledd og tredje ledd annet punktum, § 4-7 tredje ledd, § 4-12 annet ledd tredje punktum, § 4-18 første ledd annet punktum, § 4-26 tredje ledd, § 21-10 og § 22-10 siste ledd, annet punktum.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 nov 1998 nr. 1072, 22 feb 2000 nr. 196, 20 des 2001 nr. 1544, 21 des 2001 nr. 1611, 20 nov 2002 nr. 1317, 20 des 2002 nr. 1730, 3 april 2003 nr. 890, 30 juni 2003 nr. 875, 16 juli 2003 nr. 963, 11 aug 2003 nr. 1040, 3 okt 2003 nr. 1217, 23 mars 2004 nr. 586, 2 aug 2004 nr. 1143, 5 jan 2005 nr. 2, 15 feb 2005 nr. 143, 30 juni 2006 nr. 790, 30 aug 2006 nr. 1010, 10 des 2007 nr. 1426, 7 juli 2008 nr. 868, 10 des 2008 nr. 1316, 26 juni 2009 nr. 911, 17 nov 2009 nr. 1387, 10 feb 2010 nr. 154, 14 jan 2011 nr. 35, 15 des 2011 nr. 1426, 22 juni 2012 nr. 639, 22 juni 2012 nr. 640, 20 des 2012 nr. 1381, 15 juli 2013 nr. 915, 20 nov 2013 nr. 1331, 30 jan 2014 nr. 82, 10 mars 2014 nr. 259, 25 feb 2015 nr. 162, 8 sep 2015 nr. 1052, 21 des 2015 nr. 1817, 29 april 2016 nr. 442, 27 juni 2016 nr. 829.
Endres ved forskrift 27 feb 2017 nr. 230 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 13.10.2006 (§ 5-1 tredje ledd).

Kapittel 1. Unntak fra kravet om opphold i Norge

§ 1-1.(utbetaling av dagpenger på Svalbard)

Det ytes dagpenger til medlem som oppholder seg på Svalbard. Det er et vilkår at vedkommende er villig til å ta arbeid på fastlandet. Dagpenger under opphold på Svalbard utbetales likevel ikke til medlem som har vært ansatt i åremålsstilling, når åremålstiden er utløpt.

§ 1-2.(Utbetaling av dagpenger som forskutterte lønnsgarantimidler til medlemmer bosatt i utlandet)

Medlem bosatt i utlandet som er berettiget til dagpenger etter § 2-1 i denne forskriften, og som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten, er ved retur til bosettingslandet unntatt fra kravet etter folketrygdloven § 4-2 om opphold i Norge.

0Tilføyd ved forskrift 2 aug 2004 nr. 1143, endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 1-3.(Dagpenger ved midlertidig opphold i utlandet ved etablering av egen virksomhet)

Et medlem som mottar dagpenger under etablering etter kapittel 5 i denne forskriften, kan ved midlertidig opphold i utlandet etter søknad unntas fra kravet etter folketrygdloven § 4-2 om opphold i Norge. Unntak kan gis i de tilfellene utenlandsoppholdet er en integrert del av etableringsprosessen.

0Tilføyd ved forskrift 2 aug 2004 nr. 1143.
§ 1-4.(Dagpenger ved midlertidig opphold i utlandet på grunn av jobbintervju)

Et medlem som er på jobbintervju i et annet EØS-land kan etter søknad unntas fra kravet i folketrygdloven § 4-2 om opphold i Norge i inntil tre dager.

0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2005 nr. 2 (i kraft 5 jan 2005), opphevet ved forskrift 5 jan 2005 nr. 2 (i kraft 31 des 2005), tilføyd igjen ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (i kraft 1 juni 2012).
§ 1-5.(Feriefravær i utlandet)

Et medlem som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan oppholde seg utenfor Norge i forbindelse med feriefravær i medhold av folketrygdloven § 4-5 fjerde ledd.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2015 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 2. Konkurs m.v.

§ 2-1.(dagpenger ved konkurs m.v.)

Medlemmet kan få forskuttert dagpenger for perioder hvor vedkommende har lønnskrav som er berettiget til dekning etter lov av 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., når dette ennå ikke er dekket.

§ 2-2.(forholdet til stønadsperioden, ventetid og ferietillegg)

Uker da medlemmet har fått forskuttert dagpenger skal ikke gå til forbruk av stønadsperioden etter folketrygdloven § 4-15. Det skal ikke beregnes ventetid for forskutteringsperioden etter folketrygdloven § 4-9.

Forskutterte dagpenger jf. § 2-1, gir ikke grunnlag for ferietillegg etter folketrygdloven § 4-14.

0Endret ved forskrift 13 nov 1998 nr. 1072 (i kraft 1 jan 1999), 20 des 2002 nr. 1730 (i kraft 1 jan 2003), 20 des 2012 nr. 1381 (i kraft 1 jan 2013 og gjelder for permitteringer som iverksettes fra og med ikrafttredelsesdatoen).
§ 2-3.(forholdet til minsteinntekt, jf. folketrygdloven § 4-4)

Forskutterte dagpenger etter § 2-1 innberettes til likningsmyndighetene som lønn og medtas i kravet til minste arbeidsinntekt i folketrygdloven § 4-4 første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 13 nov 1998 nr. 1072 (i kraft 1 jan 1999).
§ 2-4.(Opphevet ved forskrift 2 aug 2004 nr. 1143.)

Kapittel 3. Arbeidsmarkedstiltak

§ 3-1.(lønn i arbeidsmarkedstiltak som ikke skal regnes med i kravet til minsteinntekt)

Lønn fra arbeidsgiver til deltaker i følgende arbeidsmarkedstiltak skal ikke regnes med ved vurderingen av om kravet i folketrygdloven § 4-4 første ledd er oppfylt:

Arbeidspraksis

Midlertidige sysselsettingstiltak

Kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KAJA)

Vikarplass for arbeidsledige

Sysselsettingstiltak for yrkeshemmede i offentlig virksomhet

Arbeidstreningsgrupper

Integreringstilskudd

Arbeid med bistand

Arbeidsforberedende trening

Hospitering.

0Endret ved forskrifter 13 nov 1998 nr. 1072, 20 des 2001 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 4. Aktivitetskrav, utdanning/opplæring, ulønnet arbeid etc.

0Endret ved forskrift 3 okt 2003 nr. 1217.
§ 4-1.(aktiv arbeidssøking)

Et medlem som mottar dagpenger skal drive aktiv arbeidssøking eller annen aktivitet for å komme i arbeid, for at medlemmet skal kunne anses som reell arbeidssøker i henhold til folketrygdloven § 4-5 første ledd.

Arbeids- og velferdsetaten og medlemmet avtaler hvilke konkrete aktiviteter medlemmet skal gjennomføre. Dersom enighet om aktivitet ikke oppnås, kan Arbeids- og velferdsetaten pålegge medlemmet å gjennomføre nærmere angitt aktivitet.

Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at medlemmet dokumenterer gjennomført aktivitet.

0Tilføyd ved forskrift 3 okt 2003 nr. 1217, endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4-2.(fellesbestemmelser for deltaking i utdanning eller opplæring og ulønnet arbeid)

Deltaking i aktiviteter som nevnt i dette kapittel, må ikke være til hinder for at medlemmet fyller vilkårene i folketrygdloven § 4-5 om å være reell arbeidssøker. Medlemmet må være villig til å avbryte aktiviteten ved tilbud om høvelig arbeid eller hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

0Endret ved forskrift 3 okt 2003 nr. 1217, tidligere § 4-1.
§ 4-3.(utdanning eller opplæring, deltakelse på arbeidsmarkedstiltak)

Som hovedregel skal et medlem som gjennomgår utdanning eller opplæring, ikke motta dagpenger. Det kan gjøres unntak i tilfeller som følger av annet ledd bokstav a til e. De som ønsker å kombinere dagpenger under arbeidsløshet med slik utdanning/opplæring, må fremme en søknad om dette til Arbeids- og velferdsetaten.

Et medlem som fyller vilkårene for dagpenger under arbeidsløshet, kan beholde dagpengene under utdanning/opplæring i følgende tilfeller:

a)Når medlemmet følger undervisning utenfor normal arbeidstid, dvs. på kveldstid, i weekender og lignende. Utdanningen/opplæringen må være eksplisitt lagt opp slik at den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid. For at undervisningen skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen/opplæringen ha redusert studieprogresjonen med minst 50 prosent i forhold til tilsvarende utdanning på fulltid med normal studieprogresjon. Kravet om å følge undervisningen kan fravikes dersom det ikke finnes skole eller et fast opplæringssted med undervisningstilbud innen rimelig reiseavstand.

Utdanningen eller opplæringen anses å være forenlig med fulltidsarbeid selv om den krever inntil ti virkedager per semester med undervisning eller studiesamlinger på dagtid. Del av en dag regnes som en hel virkedag. Inngår det eksamensdager i utdanningen/opplæringen, kan dagpenger også gis for disse dagene selv om eksamenen foregår på dagtid.

b)Når medlemmet er blitt helt ledig eller helt eller delvis permittert fra fulltidsarbeid på dagtid og hadde påbegynt utdanningen/opplæringen senest seks måneder før ledigheten eller permitteringen inntrådte, kan medlemmet fortsette med den i inntil seks måneder uten krav om minst 50 prosent redusert studieprogresjon og uten krav om å følge undervisningen. For disse medlemmene kan utdanningen/opplæringen anses å være forenlig med fulltidsarbeid selv om det inngår mer enn ti virkedager per semester med undervisning på dagtid. Det er en forutsetning at utdanningen/opplæringen ble gjennomført i kombinasjon med fullt arbeid på dagtid også før ledigheten eller permitteringen.

Et medlem som mottar dagpenger som delvis ledig etter folketrygdloven § 4-13 (graderte dagpenger), omfattes ikke av dette unntaket.

c)Når medlemmet tar kortvarig utdanning eller opplæring som i sin helhet tilsvarer maksimalt tre måneders utdanning på full tid.

Enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp. Selv om medlemmet bare ønsker å ta f.eks. forberedende prøver, spesialfag, semesteremne eller annet delfag som inngår i en utdanning, regnes dette som del av et lengre utdanningsløp og kan ikke ses på som selvstendige enheter.

d)Når medlemmet deltar på full tid i godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil ett år. Grensen på ett år gjelder uavhengig av hvor mange undervisningstimer på dagtid medlemmet deltar i. Perioden kan deles opp i bolker. Når særlige grunner taler for det, kan Arbeids- og velferdsetaten forlenge perioden for å fullføre en påbegynt norsk- og samfunnskunnskapsopplæring.
e)Når medlemmet deltar i introduksjonsprogram etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Et medlem som begynner på tiltak i Arbeids- og velferdsetatens regi og som mottar dagpenger eller på forhånd har søkt om dagpenger, kan velge dagpenger i stedet for stønad etter forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv., under deltakelse i tiltaket. Det forutsettes at tiltaket ikke innebærer et ansettelsesforhold. Ved barns eller barnepassers sykdom gis fulle dagpenger de tre første sykedagene. Ved sykdom ut over tre dager gis det 75 prosent av full ytelse resten av arbeidsgiverperioden.

0Endret ved forskrifter 22 feb 2000 nr. 196 (i kraft 1 mars 2000), 20 des 2001 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2002), 11 aug 2003 nr. 1040 (i kraft 1 sep 2003), 3 okt 2003 nr. 1217 (tidligere § 4-2), 15 feb 2005 nr. 143 (i kraft 1 juli 2005), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 17 nov 2009 nr. 1387, 20 nov 2013 nr. 1331 (i kraft 1 jan 2014), 10 mars 2014 nr. 259, 8 sep 2015 nr. 1052 (i kraft 1 okt 2015), 29 april 2016 nr. 442 (i kraft 1 mai 2016), 27 juni 2016 nr. 829 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4-4.(ulønnet arbeid)

Medlem som fyller vilkårene for rett til dagpenger under arbeidsløshet, kan i følgende tilfeller delta i arbeid som er ulønnet for den enkelte uten at det påvirker retten til dagpenger:

a)arbeid for funksjonshemmede og eldre, som hjelp til tyngre rengjøring, innkjøp, vedhogging, hagearbeid o.l. som ellers normalt utføres uten hjelp utenfra.
b)sosiale tjenester for eldre og funksjonshemmede for å bedre deres livskvalitet, så som høytlesing for blinde og svaksynte, ledsager ved turgåing o.l.
c)besøkstjeneste o.l. hos beboere i sykehjem og andre institusjoner, trygdeboliger og hos brukere av hjemmetjenestene.
d)arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag o.l., når det gjelder arbeid som normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring. Dette gjelder aktiviteter så som å hjelpe til ved arrangementer, loppemarkeder og loddsalg, distribusjon av opplysningsmateriell om arrangementer, rengjøring av lokaler på dugnad o.l.
e)ulønnet arbeid som pålegges mottakere av sosialhjelp etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Aktiviteter som nevnt i første ledd, bokstavene a til d, må maksimalt tilsvare fire dagsverk pr. uke.

Ulønnet arbeid som nevnt i første ledd, bokstavene a til d, må ikke inngå i næringsvirksomhet eller omfatte oppdrag for statlige, kommunale eller fylkeskommunale organer. Offentlige organer kan likevel opptre som rene formidlingsorganer for slikt arbeid, jf. siste ledd i denne paragraf.

Ulønnet arbeid må ikke omfatte oppdrag knyttet til inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner, idrettslag o.l., driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet. Deltakelse i inntektsgivende virksomheter som sporadiske kakelotterier, loppemarkeder o.l., godtas, jf. første ledd bokstav d.

Det har ingen betydning for retten til dagpenger under deltaking i ulønnet arbeid etter reglene i denne forskrift, om vedkommende skaffer seg slikt arbeid selv eller blir formidlet gjennom frivillighetssentraler, humanitære organisasjoner eller andre formidlingsinstanser.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2003 nr. 1217 (tidligere § 4-3), 10 mars 2014 nr. 259.

Kapittel 5. Etablerere

§ 5-1.(vilkår for å motta dagpenger under etablering)

For å få rett til dagpenger under etablering, må etableringen gjelde ny virksomhet og antas å føre til at medlemmet blir selvforsørget.

Stønad kan gis i en utviklingsfase på inntil 8 måneder og/eller en oppstartsfase på inntil 4 måneder, etter søknad før hver enkelt fase. Faser som nevnt regnes fra det tidspunkt vedtak om tilståelse av dagpenger under etablering er truffet. Dette gjelder også i de tilfellene der det ikke er en forutgående utviklingsfase.

Medlemmet må innhente næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra fylkeskommune eller kommune. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan bestemme at slik uttalelse kan innhentes fra annen faglig kompetent instans. Utgifter til innhenting av næringsfaglig vurdering dekkes ikke av Arbeids- og velferdsetaten.

Dersom en påbegynt etablering viser seg åpenbart ikke å la seg gjennomføre, skal det fattes vedtak om at dagpenger under etablering av egen virksomhet opphører.

Dagpenger under etablering kan ikke tilstås den som er selvforskyldt ledig, som nevnt i folketrygdloven § 4-10 og § 4-20, i de siste 6 månedene før søknaden settes frem.

Bestemmelsene i folketrygdloven § 4-20 første ledd bokstavene a-d og annet ledd anses ikke å omfatte vedkommende så lenge dagpenger er tilstått under etablering.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 27 juni 2016 nr. 829 (i kraft 1 juli 2016, se endringsforskriften for overgangsregel).

Kapittel 6. Permitterte

§ 6-1.(vilkår for å motta dagpenger under permittering)

For å ha rett til dagpenger under permittering må søker i tillegg til de generelle vilkårene i folketrygdloven kapittel 4, også fylle vilkårene i folketrygdloven § 4-7.

Det skal som hovedregel legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven § 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Unntaksvis kan det være tvil om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt, selv om slik enighet er dokumentert. I slike tilfeller kan det innhentes ytterligere opplysninger om grunnlaget for permitteringen for å vurdere om vilkårene i § 4-7 er oppfylt.

Når det ikke foreligger slik enighet som nevnt i annet ledd, vurderes vilkårene om midlertidighet og om mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, jf. § 4-7.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014).
§ 6-2.(permittering i visse virksomheter)

Dagpenger ytes ikke ved permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det ytes heller ikke dagpenger ved permittering i kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige.

Begrensningene i første ledd gjelder ikke ved permitteringer som skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger. Begrensningene i første ledd kommer heller ikke til anvendelse ved permitteringer i statlig, fylkeskommunal eller kommunal næringsvirksomhet, når virksomheten er etablert/organisert som selvstendig enhet, og drives etter samme prinsipper som privat næringsvirksomhet.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 875 (i kraft 1 juli 2003), 16 juli 2003 nr. 963, 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-1).
§ 6-3.(jul og påske)

Det ytes ikke dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Dersom medlemmet er permittert i mer enn seks uker, eller permitteringen skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger, gjelder likevel ikke regelen i første ledd.

Arbeids- og velferdsdirektoratet eller den det gir fullmakt kan i det enkelte tilfellet dispensere fra regelen i første ledd.

Dersom dagpenger ikke kan utbetales ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag, kan ventetid ikke opparbeides i disse tidsrom. Hvis dispensasjon for utbetaling av dagpenger i disse tidsrom er innvilget, kan ventetid opparbeides.

0Endret ved forskrifter 20 nov 2002 nr. 1317 (i kraft 1 jan 2003), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-2).
§ 6-4.(anvisning og utbetaling)

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan i spesielle tilfelle samtykke i at stående anvisning nyttes, slik at utbetaling skjer som fastsatt i første utbetalingsordre inntil det kommer stopp- eller endringsmelding.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-3).
§ 6-5.(avbrudd i permitteringen)

Når permittering har vært avbrutt av arbeid i mer enn seks uker hos den permitterende arbeidsgiver, må ny søknad om dagpenger settes frem og ny ventetid opparbeides.

0Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1730 (i kraft 1 feb 2003), 3 april 2003 nr. 429, 10 des 2007 nr. 1426 (i kraft 1 jan 2008), 26 juni 2009 nr. 911 (i kraft 1 juli 2009), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-4).
§ 6-6.(stønadsperiode ved permittering som skyldes arbeidstvist)

Dersom permitteringen skyldes arbeidstvist gjelder bestemmelsene om antall stønadsuker i folketrygdloven § 4-15.

0Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1426 (i kraft 1 jan 2008), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-5).
§ 6-7.(permittering i fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien)

For ansatte i fiskeforedlingsindustrien, det vil si bedrifter for tilvirkning av saltfisk, tørrfisk og klippfisk, frysing av fisk, produksjon av fiskehermetikk og annen produksjon av fiskevarer, og fiskeoljeindustrien gjelder følgende regler ved permittering:

1.Stønadsperioden utgjør maksimalt 52 uker i løpet av en 18 måneders periode.
2.Det påløper ikke ventedager i henhold til folketrygdloven § 4-9 ved permitteringens begynnelse.
3.Når permitteringen har vært avbrutt av arbeid hos den permitterende arbeidsgiver i mer enn 26 uker, må ny søknad om dagpenger settes frem.
4.For å få rett til dagpenger, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 40 prosent. For å få rett til graderte dagpenger etter reglene i folketrygdloven § 4-13, må arbeidstiden per meldeperiode være redusert med minst 40 prosent.
0Tilføyd ved forskrift 10 des 2007 nr. 1426 (i kraft 1 jan 2008), endret ved forskrifter 10 des 2008 nr. 1316 (i kraft 1 jan 2009), 26 juni 2009 nr. 911 (i kraft 1 juli 2009), 22 juni 2012 nr. 640 (i kraft 1 juli 2012), 20 des 2012 nr. 1381 (i kraft 1 jan 2013 og gjelder for permitteringer som iverksettes fra og med ikrafttredelsesdatoen), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-6), 27 juni 2016 nr. 829 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-8.(Dagpenger utover begrensningen i folketrygdloven § 4-7 annet ledd)

Medlem som mottar dagpenger under permittering, kan motta dagpenger utover perioden som fremgår av folketrygdloven § 4-7 annet ledd første punktum

a)i den perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt etter lov om lønnsplikt under permittering § 3 eller i forskrift gitt i medhold av denne, eller
b)når medlemmet ved utløpet av perioden deltar i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, men ikke utover varigheten på tiltaket.

Medlemmet kan likevel ikke motta dagpenger utover den stønadsperioden som følger av folketrygdloven § 4-15.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2001 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006), 10 des 2007 nr. 1426 (i kraft 1 jan 2008, tidligere § 6-6), 15 des 2011 nr. 1426 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsregel), 30 jan 2014 nr. 82 (i kraft 3 feb 2014, tidligere § 6-7), 21 des 2015 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 7. Barnetillegg

§ 7-1.(stønadens størrelse)

Barnetillegg ytes med kr 17,- pr. dag for hvert barn for fem dager i uka.

Kapittel 8. Fiskere og fangstmenn

§ 8-1.(personkrets)

Rett til dagpenger etter dette kapittel har medlem som:

-har vært oppført i fiskermanntallets blad B, og
-har vært omfattet av dagpengeordningen som administreres av Garantikassen for fiskere, og
-er blitt arbeidsløs etter å ha hatt arbeid utenfor fiske og fangst i minst 12 uker, når dette kvalifiserer for dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4, og
-ikke lenger fyller vilkårene for rett til dagpenger fra Garantikassen.
§ 8-2.(likestilling med annen inntekt)

Inntekt som medlemmet har hatt ved arbeid i fiske og fangst, likestilles med inntekt som ellers gir rett til dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4.

§ 8-3.(forholdet til rettigheter i Garantikassen for fiskere m.v.)

Denne forskriften berører ikke rettigheter medlemmet måtte ha til stønad etter den særlige dagpengeordningen som administreres av Garantikassen for fiskere, og heller ikke rettigheter medlemmet for øvrig måtte ha etter folketrygdloven kapittel 4.

Kapittel 9. Ytelser fra arbeidsgiver ved opphør av arbeidsforhold

§ 9-1.(samordning med ytelser fra arbeidsgiver)

Dagpengene reduseres med samme beløp som en eventuell økonomisk engangsytelse eller periodiske ytelser til livsopphold som ytes fra en arbeidsgiver eller en tidligere arbeidsgiver etter avtale som inngås i forbindelse med oppsigelse eller fratreden. Livrenter og lignende som arbeidsgiver kjøper til dette formål, likestilles. Det samme gjelder andre økonomiske ytelser fra arbeidsgiver med sikte på å kompensere for framtidig tap i arbeidsinntekt.

Ved samordning etter første ledd skal dagpenger likevel ikke reduseres i større utstrekning enn at summen pr. uke av dagpenger og de ytelser det samordnes med, minst svarer til 3 prosent av grunnbeløpet.

Arbeidstaker som har inngått avtale med arbeidsgiver om ytelse i tillegg til dagpengene og som kan dokumentere at arbeidsavtalen er sagt opp før 9. desember 1994 med et fastsatt fratredelsestidspunkt, unntas fra samordning etter denne paragraf mellom dagpengene og ytelsen når vedkommende senere søker om dagpenger.

Medlem som mottar dagpenger og en ytelse fra arbeidsgiver som er unntatt fra samordning, kan, dersom vedkommende setter fram ny søknad om dagpenger, fortsatt unntas fra samordning.

Kapittel 10. Anvisning og utbetaling

§ 10-1.(anvisning og utbetaling av dagpenger)

Anvisning og utbetaling av dagpenger skjer etterskuddsvis fra Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1730 (i kraft 1 jan 2003), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 10-2.(forskuddsanvisning)

I forbindelse med jul/nyttår og påske kan dagpenger anvises på forskudd for en periode på inntil 14 dager.

Når dagpenger er anvist på forskudd, plikter stønadsmottakeren å melde fra til Arbeids- og velferdsetaten om endringer i de forhold som er lagt til grunn ved anvisningen.

0Endret ved forskrift 30 aug 2006 nr. 1010.
§ 10-3.(korrigering av forskuddsanvisning)

For lite eller for mye utbetalt stønad pga endringer som nevnt i § 2-2 og § 10-2 i denne forskriften, skal korrigeres ved første mulige anvisning for så vidt gjelder personer som fortsetter stønadsforholdet etter forskuddsperioden. Personer som ikke fortsetter stønadsforholdet, plikter å tilbakebetale for mye utbetalt stønad. For lite utbetalt stønad skal etterbetales uten ugrunnet opphold.

Kapittel 11. Vanlig arbeidstid

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 7 juli 2008 nr. 868 (i kraft 1 sep 2008).
§ 11-1.(innhold)

Med vanlig arbeidstid forstås den arbeidstiden som legges til grunn for beregning av arbeidstidsreduksjon jf. folketrygdloven § 4-3 annet ledd, og ved gradering av dagpenger jf. folketrygdloven § 4-13.

Vanlig arbeidstid gir uttrykk for medlemmets faktiske arbeidslivstilknytning forut for arbeidstidsreduksjonen.

0Tilføyd ved forskrift 7 juli 2008 nr. 868 (i kraft 1 sep 2008).
§ 11-2.(beregning av vanlig arbeidstid)

Som vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden medlemmet hadde i siste arbeidsforhold forut for arbeidstidsreduksjonen, når dette eller disse har vart i minst seks måneder.

Vanlig arbeidstid settes til gjennomsnittlig arbeidstid siste tolv måneder forut for fremsetting av krav om dagpenger (kravtidspunktet) dersom

-medlemmet har hatt varierende arbeidstid de siste seks måneder forut for arbeidstidsreduksjonen eller
-arbeidsforhold som nevnt i første ledd, har vart i mindre enn seks måneder.

Dersom medlemmet ikke har hatt arbeid siste tolv måneder før kravtidspunktet, settes vanlig arbeidstid til gjennomsnittet av arbeidstiden i arbeidsforhold i de tre sist avsluttede kalenderår før kravtidspunktet, med mindre forholdet omfattes av første ledd.

Perioder med rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 og rett til foreldrepenger etter folketrygdloven kapittel 14 regnes som perioder med arbeid, med tilsvarende arbeidstid som medlemmet hadde i arbeidsforhold forut for sykmeldings- eller permisjonsperioden. Uker med avtjent verneplikt regnes som 37,5 timer arbeid per uke.

For medlemmer som har rett til dagpenger etter folketrygdloven § 4-19 etter avtjent verneplikt settes vanlig arbeidstid til 37,5 timer per uke.

Ved gjennomsnittsberegning for arbeidstakere i fiskeforedlingsindustrien og i fiskeoljeindustrien inngår kun uker med arbeid i beregningen.

0Tilføyd ved forskrift 7 juli 2008 nr. 868 (i kraft 1 sep 2008), endret ved forskrift 14 jan 2011 nr. 35. Endres ved forskrift 27 feb 2017 nr. 230 (i kraft 1 juli 2017).
§ 11-3.(maksimal vanlig arbeidstid)

Vanlig arbeidstid kan maksimalt settes til 40 timer per uke.

0Tilføyd ved forskrift 7 juli 2008 nr. 868 (i kraft 1 sep 2008).

Kapittel 12. Unntak fra plikten til å gi melding om vedtak

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 10 feb 2010 nr. 154 (i kraft 1 mars 2010).
§ 12-1.(unnlatt melding om vedtak om reduksjon eller stans av utbetalingen)

Melding om vedtak om reduksjon eller stans i utbetaling av dagpenger under arbeidsløshet kan unnlates når reduksjonen eller stansen skyldes at medlemmet:

a)unnlater å melde seg hos Arbeids- og velferdsetaten, jf. folketrygdloven § 4-8,
b)kommer i fullt arbeid,
c)er syk,
d)tar ferie,
e)er i utlandet,
f)deltar på arbeidsmarkedstiltak,
g)avtjener lovbestemt tjenesteplikt (verneplikt),
h)er i fengsel, varetekt eller frisoning,
i)har omsorgspermisjon på grunn av fødsel eller adopsjon,
j)får følgende fulle ytelser fra folketrygden: sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon,
k)får full avtalefestet pensjon med statstilskott (AFP).

Bestemmelsen i første ledd gjelder bare når ytelsen stanses eller reduseres av grunner som åpenbart er kjent for medlemmet, og det er gitt forhåndsorientering om at retten til ytelse faller bort eller reduseres i slike tilfeller.

0Tilføyd ved forskrift 10 feb 2010 nr. 154 (i kraft 1 mars 2010), endret ved forskrift 25 feb 2015 nr. 162.

Kapittel 13. Særskilte regler for overføring av rettigheter innen EØS mv.

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-1.(Personkrets)

Reglene i dette kapittelet gjelder personer som omfattes av EØS-avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2 (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 mv.).

I tillegg gjelder reglene i dette kapittelet for personer som omfattes av personkretsen i Nordisk konvensjon om trygd.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-2.(Forholdet til folketrygdloven kapittel 4)

De alminnelige reglene som følger av folketrygdloven kapittel 4 gjelder med mindre annet særskilt er bestemt i dette kapittelet, eller følger av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 mv.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-3.(Hvem som skal ha dagpenger fra Norge)

Medlemmer som blir helt eller delvis arbeidsløse eller permitterte fra arbeidsforhold i Norge, har rett til dagpenger fra Norge.

Medlemmer skal likevel ikke ha dagpenger fra Norge dersom de har vært bosatt i et annet EØS-land eller Sveits under sitt siste arbeidsforhold, og har blitt helt ledig fra et arbeidsforhold i Norge, og

a.anses som grensearbeidere, eller
b.ikke anses som grensearbeidere og velger å reise tilbake til bosettingslandet.

Medlemmer som blir arbeidsløse fra arbeidsforhold i et annet EØS-land eller Sveits, skal ha dagpenger fra Norge dersom de

a.var bosatt i Norge under sitt siste arbeidsforhold, er helt arbeidsløse og anses som grensearbeidere,
b.var bosatt i Norge under sitt siste arbeidsforhold, er helt arbeidsløse og ikke anses som grensearbeidere, og reiser tilbake til Norge,
c.vender tilbake til Norge etter at de har hatt arbeid i annet nordisk land, og innenfor de siste fem årene har mottatt eller opptjent rett til dagpenger i Norge, og melder seg til Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker innen åtte uker regnet fra flytting til Norge,
d.er norske borgere og blir helt arbeidsledige i Sveits etter å ha hatt oppholdstillatelse i Sveits på mindre enn ett år, og ikke fyller vilkårene for ytelse etter sveitsisk lovgivning, og melder seg til Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker innen åtte uker regnet fra flytting til Norge, eller
e.samtidig har arbeidet i flere land, og har hatt hovedarbeidsgiver i Norge.

Det er i tillegg særlige regler om fra hvilket land det skal ytes dagpenger for nærmere bestemte grupper, herunder for personer som samtidig arbeider i flere land, personer i internasjonal transport mv. Se artiklene 11 til 16 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012), endret ved forskrift 15 juli 2013 nr. 915.
§ 13-4.(Unntak fra kravet om opphold i Norge)

Unntatt fra kravet i folketrygdloven § 4-2 om opphold i Norge, er medlemmer som

a.har benyttet adgangen til eksport av dagpenger, jf. § 13-9,
b.er grensearbeidere som er blitt delvis arbeidsløse eller permitterte fra arbeidsforhold i Norge, eller
c.er delvis eller periodevis arbeidsløse og under sitt siste arbeidsforhold har vært bosatt i annet EØS-land eller Sveits, og ikke anses som grensearbeider, som arbeider sammenhengende flere dager ut over en uke for deretter å ha fri flere dager i strekk (i en regelmessig tilbakevendende turnus- eller rotasjonsordning), og som reiser hjem til bosettingslandet i friperiodene.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-5.(Om kravet til minsteinntekt)

Arbeidsperioder utført som arbeidstaker og likestilte perioder i andre EØS-land eller Sveits, likestilles med kravet om minste arbeidsinntekt (kvalifikasjonskravet) i folketrygdloven § 4-4.

Kvalifikasjonskravet anses oppfylt når det kan dokumenteres at søkeren har hatt arbeid eller likestilte perioder tilsvarende fulltid i minst 16 uker siste avsluttede kalenderår eller 32 uker i løpet av de tre siste avsluttede kalenderår før søknad om dagpenger settes frem.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-6.(Beregning)

Når dagpengegrunnlaget fastsettes på grunnlag av arbeids- og trygdeperioder fra et annet EØS-land eller Sveits, skal inntekten medlemmet hadde i sitt siste arbeid i Norge legges til grunn for beregningen.

Dersom medlemmets siste arbeidsforhold ikke var i Norge, legges inntekten i siste arbeidsforhold i arbeidslandet til grunn, omregnet til norsk valuta.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-7.(Barnetillegg)

Barnetillegg etter folketrygdloven § 4-12, ytes også for forsørget barn som er bosatt i et annet EØS-land eller Sveits, når den andre forsørgeren ikke mottar barnetillegg til dagpenger for samme barn.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-8.(Antall stønadsuker - stønadsperiode)

Dersom stønadsperioden fastsettes ut fra arbeids- og trygdeperioder fra et annet EØS-land eller Sveits, ytes hele eller graderte dagpenger i en full stønadsperiode på til sammen 104 uker til medlemmer som har hatt arbeid og likestilte perioder tilsvarende fulltid i minst 21 uker siste avsluttede kalenderår eller i gjennomsnitt av de tre siste avsluttede kalenderår før søknad om dagpenger settes frem.

Dersom medlemmet har hatt arbeid og likestilte perioder tilsvarende fulltid i mindre enn 21 uker, utgjør full stønadsperiode 52 uker.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).
§ 13-9.(Eksport av dagpenger)

Helt arbeidsløse dagpengemottakere som søker arbeid i andre EØS-land eller Sveits, kan beholde norske dagpenger i inntil tre måneder såfremt de etter å ha blitt arbeidsledige har stått tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker i minst fire uker før avreisen, med rett til dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4.

Kravet om å være reell arbeidssøker må ha vært oppfylt i minst fire av de siste tolv ukene før avreise. Det kan gjøres unntak fra fireukerskravet i tilfeller der den arbeidsløse skal følge ektefelle eller samboer til et annet EØS-land der denne har tatt arbeid.

For å få rett til dagpenger i hele tremånedersperioden, må medlemmet melde seg som arbeidssøker for arbeidsformidlingen i det landet han eller hun reiser til, og underkaste seg de kontroll- og oppfølgingsrutiner som gjelder der. Melding skal skje innen sju dager etter avreise fra Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan i unntakstilfeller forlenge sjudagersfristen.

Adgangen til å søke arbeid med dagpenger i andre EØS-land eller Sveits, er begrenset til én tremånedersperiode per stønadsperiode.

Den som vender tilbake til Norge innen eller ved tremånedersperiodens utløp, kan fortsette dagpengeutbetalingen fra Norge, dersom de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2012 nr. 639 (med virkning fom 1 juni 2012).

II. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 1998. Fra samme dato oppheves forskrift av 26. november 1996 nr. 1086 om dagpenger under arbeidsløshet,